Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program wychowawczo – profilaktyczny

Czcionka:

Program wychowawczo – profilaktyczny

Szkoły Podstawowej w Załużu

 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. Z 2017 r. poz 59 ze zm.).

 

Program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowany na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym.

 

 

Diagnoza środowiska szkolnego i sytuacji wychowawczej

 

Każdego roku  przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 • spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
 • pytań skierowanych do rodziców na temat ich oczekiwań dotyczących realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,
 • analizy uwag wpisanych do dziennika.

 

 

W wyniku przeprowadzanej diagnozy wyróżniono następujące obszary wymagające szczególnej uwagi w procesie wychowawczo – dydaktycznym:

 • występuje konieczność rozszerzenia działań na rzecz profilaktyki uzależnień
 • w niektórych przypadkach nie respektowane są przez uczniów normy społeczne, występują zachowania agresywne – zachodzi potrzeba rozszerzania działań na rzecz profilaktyki przemocy.

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • dotychczasowe doświadczenia szkoły
 • propozycje dotyczące treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, autorstawa rodziców, uczniów i nauczycieli
 • analizę sytuacji wychowawczej, w tym zagrożeń uzależnieniami
 • przewidywane zmiany w szkole i środowisku uczniów, które w najbliższej przyszłości będą miały wpływ na  proces wychowania

 

 

Zadania programu

 

 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej.
 2. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
 3. Kształtowanie zachowań  sprzyjających zdrowiu.
 4. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wrażliwości na potrzeby innych, uczciwości, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.
 5. Edukacja proekologiczna.

 

 

Sposób realizacji celów programu

 

Zadania programu

Spodziewane efekty

Metody realizacji

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej

-poznanie przez uczniów  symboli narodowych

-poznanie przez uczniów historii najbliższej okolicy i regionu w kontekście wydarzeń 1918r.

- poznawanie sylwetek słynnych Polaków związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości

-uczestnictwo  w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym

-udział w projektach

-pogadanki w czasie godziny wychowawczej

Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia

-znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach  ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczna drogę do szkoły

-znajomość zasad bezpieczeństwa pożarowego

-wdrażanie uczniów do przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji, przerw i innych zajęć, w drodze do i ze szkoły

-uczenie prawidłowych zachowań w razie pożaru, wypadku

 

-przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową

- przeprowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego

- spotkania z policjantami

-spotkania ze strażakami

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

- korygowanie wad postawy

-kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie

-zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała

-stosowanie zasad zdrowego stylu życia, odżywiania

-wdrażanie uczniów do umiejętnego organizowania warsztatu pracy i zachowania higieny psychicznej

-ukazywanie szkodliwości tzw używek dla rozwoju psychofizycznego człowieka

-kształtowanie umiejętności krytycznego wyboru informacji medialnych, rozpoznawania zagrożeń ze strony mediów, skutków uzależnień od telewizji, internetu, gier komputerowych

-zapoznanie z optymalnym rozkładem posiłków w ciągu doby

-przedstawienie pozytywnego albo szkodliwego wpływu niektórych pokarmów na zdrowie człowieka

-poznanie zasad zdrowego odżywiania się i ich wpływu na zdrowie i kondycję fizyczną

-lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną

-pogadanki na godzinach wychowawczych

-organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy

-udział w projektach

-organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych i rowerowych

-spotkania z higienistką

-projekcja filmów na temat profilaktyki uzależnień

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wrażliwości na potrzeby innych, uczciwości, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi

-wdrażanie do poszanowania inności innych w sferze wiary, poglądów, upodobań i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, sytuacji materialnej itd.

-uczenie wrażliwości na potrzeby innych, przyswajanie podstawowych zasad tolerancji

-organizowani pomocy koleżeńskiej

-eliminowanie ściągania, wyręczania się innymi, wykorzystywania innych

-poznanie elementarnych norm współżycia społecznego w grupie rówieśniczej

- kontakty z rodzicami, spektakle profilaktyczne

-pogadanki

-dyskusje

Edukacja proekologiczna

-umiejętność obserwowania przyrody

-uświadomienie odpowiedzialności za środowisko

-poznanie współzależności pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem naturalnym

-wycieczki po okolicy

-spotkania z leśniczym

-dokarmianie zwierząt

-udział w projektach, akcjach Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany

w oparciu o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:

 1. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami według potrzeb.
 2. Zapoznanie rodziców z:
 • zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie i szkole
 • przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 • organizacją opieki psychiczno - pedagogicznej, harmonogramem zajęć  pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
 1. Udział rodziców w podejmowaniu różnych decyzji istotnych dla pracy szkoły.

 

 

Rodzice:

 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci ( np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z internetu)
 • zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa

Wychowawcy i nauczyciele:

 • starają się poznać sytuację rodzinną i osobistą ucznia
 • opracowują i realizują szkolny program wychowawczo – profilaktyczny
 • prowadzą dokumentację nauczania
 • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się
 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • integrują oddział
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów
 • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły
  i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji
 • współpracują z dyrekcją szkoły
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, sądami rodzinnymi
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeby uczniów
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,ich zdolności i zainteresowania
 • informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań
 • zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.

 

Uczniowie:

 • współorganizują imprezy i akcje szkolne
 • znają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej i przestrzegają ich
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni
 • mają szacunek do kultury języka i tradycji narodowej

 

 

Ewaluacja   programu

 

Przebieg pracy wychowawczo – profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje na temat działania programu i jego efektów pochodzą od uczniów, rodziców i nauczycieli oraz służą doskonaleniu pracy i pomocy w opracowaniu kolejnej wersji programu.

 

 

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja i analiza zachowań uczniów
 • obserwacja postępów w nauce
 • frekwencja na zajęciach dydaktycznych
 • udział w konkursach i projektach

 

Narzędzia ewaluacji:

 • obserwacja
 • ankieta
 • analiza szkolnej dokumentacji

 

Pod koniec roku przeprowadzona będzie ewaluacja programu. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny