Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

kronika 1890 - 1939

Czcionka:
 
lata 1890 -1929
 
 

 

"Na wstępie zaznacza się, że kronika znajdująca się w tut. szkole przed rokiem 1914 została podczas inwazyi nieprzyjacielskiej  zupełnie zniszczoną, dlatego też dawne zapiski  w nowej kronice po roku 1914 zostają tylko w krótkości wciągnięte.
 Początkową szkołę ludową dla tut. wioski Wujskie, Załuż wraz z Dolinami otworzono w budynku na tak zwanej diakówce,  do której przydzielono nauczyciela Balika. Następnie po nim był Bohdan Oleszkiewicz, a potem Jaśkiewicz.
 
Foto
 

 

  W roku 1890 za inicyatywą Wielmożnego Pana Adama Wiktora właściciela dóbr Załuż - Wujskie wybudowano obecnie stojący murowany budynek kosztem 6600 K i przydzielono do nowo wybudowanej szkoły nauczyciela Stanisława Górkę, który pozostawał na tem stanowisku aż do roku 1901."  W roku 1901 przeniesiono nauczyciela Stanisław Górkę do Sanoka, a na jego miejsce mianowano tymczasowego a następnie w roku 1904 stałego nauczyciela Czesława Śmietanę.

 

 W roku 1905 z powodu znacznej ilości dzieci utworzono przy tej szkole klasę nadetatową i przydzielono do niej nauczycielkę Zofię Solecką, a gdy ta z zawodu nauczycielskiego ustąpiła, został mianowanym nauczyciel Mieczysław Strojek, a gdy ten po roku został przeniesionym, została mianowaną w roku 1907 nauczycielkę Melanię z Alemerskich Martynowiczową. Inspektorem szkolnym okręgowym Wielmożny Pan Tomasz Pisarczuk. W roku 1911 staraniem P.T.P. utworzono w Załużu szkołę eksponowaną dla mniejszości dzieci polskich i przydzielono do niej nauczycielkę Waleryę Wołoszczakównę. 
         W roku 1912 utworzono przy szkole głównej drugą klasę nadetatową i przydzielono do niej nauczycielkę Olgę Chmutównę. Inspektorem szkolnym okręgowym był wówczas Wielmożny Pan Bolesław Kaczorowski, c.k. Prezydentem Rady szkolnej krajowej był J. Wielmożny Pan Ignacy Dembowski.
         W roku 1914 nauczyciel Czesław Śmietana i nauczycielka Walerya Wołoszczakówna uszli przed wrogiem za granicę w kraje zachodnie, nauczycielka Melania Martynowiczowa pozostała na swem stanowisku w Załużu, a nauczycielka Olga Chmutówna w domu przy swych rodzicach. Śmietana przed wrogiem osiadł chwilowo w wiosce Lauterach /:Voralberg:/, a następnie w Telc na Morawach. Na uchodztwie w Lauterach udzielał nauki dzieciom ewakuowanych rodziców, a następnie po ustąpieniu nieprzyjaciela z kraju wrócił znowu na swe dawne stanowisko w lipcu 1915r. sprawując dalej swój urząd  nauczycielski w zniszczonym budynku szkolnym wraz z wyżej wspominanemi nauczycielkami tym samym trybem co przed rokiem 1914.
         Ponieważ Wielmożny Pan Bolesław Kaczorowski, inspektor szkolny okręgowy otrzymał stanowisko inspektora szkolnego w Kielcach, więc  w zastępstwie jego chwilowo sprawował obowiązki inspektora szkolnego Wielmożny Ks. Dutkiewicz, inspektor szkolny okręgowy z Brzozowa. W roku 1916 został mianowanym inspektorem szkolnym dla okręgu sanockiego Wielmożny Pan Furmankiewicz .
         Ponieważ w roku 1916 ze swojego stanowiska Prezydenta ustąpił J. Wielmożny Pan Ignacy Dembowski, przeto na jego miejsce został mianowanym Prezydentem c.k. Rady szkolnej krajowej J. Wielmożny Pan Zoll.
         W dniu 21 listopada 1916 roku zasnął w Panu, Najjaśniejszy Pan Cesarz  Franciszek I., wskutek czego dziatwa szkolna nauki przez 3 dni nie pobierała,  lecz uczęszczała na nabożeństwa żałobne odbywające się w miejscowym kościele.
         Dnia 16/3 1917 L:1133 zamianowała c.k. Rada szkolna okręgowa nauczycielkę Kazimierę Tryczyńską jako zastępczyni nauczyciela Cz. Śmietany na czas urlopu.

 

/   podpis nieczytelny   /

 

                 Restryptem  z dnia 8 listopada 1915 r. L:1274/II wyasygnowała Wysoka c.k. Rada szkolna krajowa kwotę 1000 K na naprawę szkoły. Z tych 1000 K. przeznaczono 300 K dla szkoły eksponowanej a za 700 K zakupiono 20 ławek,  2 tablice i naprawiono blachą dach na budynku szkolnym.
         W dniu 5 listopada 1916r. Najj. Pan Ces. Fr. Józef I za zgodą  Ces. Niemiec Wilhelma II. Z ziem odebranych Rosyanom utworzył (proklamowano) i ogłosił niepodległość Polski. Galicyę zaś wyodrębniono od Państwa Austryo - węgierskiego i nadano jej samodzielne rządy.
         W dniach 8 i 9 grudnia 1916 r. wojska Austro - węgierskie wraz z wojskami Niemiec zdobyły Bukareszt, stolicę Rumunii, wskutek czego dziatwa szkolna w tych dniach nie pobierała nauki.  
         W dniu........... nastąpił na tron Najjaśniejszy Pan Ces. Karol I. W dniu 27 kwietnia 1917r. dziatwa szkolna nie pobierała nauki z powodu Imienin Najj. Pani Ces. Zyty. W dniu 4 maja 1917 r. nauczyciel Czesław Śmietana zaprzestał chwilowo spełniać obowiązki zawodowe, gdyż Wysoka  c.k. Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 14 kwietnia 1917r. L: 12745/I udzieliła mu urlopu do koca roku szkolnego, celem podratowania zdrowia po przejściach wojennych. 
         Od 20 - 25/5 nauczycielka Melania Martynowiczowa nie udzielała nauki z powodu urlopu jaki otrzymała na czas porodu. W dniu 9 lipca 1917r. wizytował szkołę Wielmożny Pan Wawrzyniec Furmankiewicz c. k. Inspektor szkolny okręgowy. W dniu 14 lipca zakończono rok szkolny 1916/1917. W dniu 14 lipca 1917r. naucz. Czesław Śmietana objął obowiązki zawodowe po ukończonym urlopie.
         W dniach 17 i 19 sierpnia 1917r. obchodzono uroczystość urodzin Najj. Pana Cesarza Karola I., przyczem sprzedawano odznaki wojenne  na "Czerwony Krzyż" i uzyskano kwotę 29K,8h, którą zarząd szkoły przesłał  na ręce Przewodniczącego c.k. Rady szkolnej okręgowej.
         Reskryptem z dnia 23 sierpnia 1917r. L:3551. wezwała c.k. Rada szkolna okręgowa nauczycielkę Kazimierę Tryczyńską od dnia 1 sierpnia 1917 do objęcia obowiązków zawodowych w Moszczańcu. W dniu 4 września 1917 naucz. K. Tryczyńska udała się na przeznaczone jej miejsce. W dniu 6 września 1917 r. naucz. Olga Chmutówna została telegraficznie zawezwaną  do obowiązków zawodowych w Tyrawie Solnej. W dniu 8 września 1917r. naucz. Olga Chmutówna udała się na przeznaczone jej miejsce.

 

Czyt. 22 / 5   918.

(podpis nieczytelny)

 

                 W lutym 1918r. Ekspozytura budowlana c. k. Namiestnictwu wyznaczyła na naprawę zniszczonego budynku szkolnego kwotę 4500 K. 
W  dniu 9 września obchodzono rocznicę śmierci Najjaś. Pani Ces. Elżbiety.
         Reskryptem z dnia 1 października 1918r. L:4414 zamianowała c. k. Rada szkolna okręgowa Michalinę Barecką nauczycielkę przy tut. szkole na miejsce Olgi Chmurównej. 
         Z powodu zepsutego sufitu w klasie głównej, naucz. Cz. Śmietana odstąpił swój mniejszy pokój na klasę, a drugą klasę nadetatową wynajęto w gminie Wujskie u gospodarza Józefa Bobeńczyka. W dniu 4 listopada obchodziła dziatwa szkolna uroczystość Imienin Najj. Pana Ces. Karola I.
W dniu 21 listopada 1917r. obchodzono rocznicę śmierci Naj. Pana Ces.Franciszka Józefa I.
         Dnia 30 stycznia zakończono pierwsze półrocze. W dniu 27 kwietnia 1918r. obchodzono uroczystość Imienin Na. Pani Ces. Zyty. W maju 1918 z wyasygnowanej kwoty 4500 K na naprawę szkoy zakupiono za 2000 k jodeł, a resztę pieniędzy przeznaczono na naprawę.
         W dniu 22 maja 1918r. wizytował szkołę wielmożny Pan Wawrzyniec Furmankiewicz c. k. Inspektor szkol. okręg.
         W dniu 11 listopada zakończono rok szkolny 1917/18.
         W dniach 29 30 i 31 sierpnia 1918r. przeprowadzono zapisy na rok szkolny 1918/19, a w dniu 2 września 1918 zaczęto naukę szkolną.
         Reskryptem z dnia 19 sierpnia 1918r. L:3458 przeniosła c. k. Rada szkolna okręgowa naucz. Michalinę Borecką z Załuża do szkoły 2 klasowej w Komańczy, a na jej miejsce zamianowała naucz. Aurelię Gwoździewiczównę ze Srogowa - Górnego. W tym samym czasie przeniosła c. k. Rada szkolna okręgowa w porozumieniu z Towarzystwem T.S.L. nauczycielkę Waleryę Wołoszczakównę ze szkoły eksponowanej do Morawskiej - Ostrawy, a na jej miejsce został zamianowanym naucz. Stanisław Górski z Tyrawy wołoskiej.
         W dniu 9 września 1918r. obchodzono rocznicę śmierci Najj. Pani Ces. Elżbiety.
         W dniu 24 września 1918r. wizytował szkołę Wielmożny Pan Wawrzyniec Furmankiewicz c.k. Inspektor szkol. okręg.
         W dniu 1 listopada 1918r. ogłoszono niepodległość Polski w Jej dawnych granicach.
         W dniu 13 grudnia 1918 r. Rada szkolna okręgowa zwolniła na własną prośbę nauczycielkę Melanię Martynowiczową od pełnienia obowiązków służbowych, a na jej miejsce został z dniem 1 stycznia 1919r. zamianowanym nauczyciel Edward Nahurski.
         Okólnikiem z dnia 30/11 1918 L:4942 Rada szkolna okręgowa wezwała grono nauczycielskie do złożenia ślubowania służbowego na dzień13/12 1918 r. Okólnikiem z dnia 19/11 1918 L:4837 oznajmiła Rada szkolna okręgowa, że Ministerstwo Oświaty w Warszawie powierzyło nadzór nad szkołami w powiecie sanockim Wielmożnemu Panu Wrześniowskiemu kier. Starostwa.
         Z powodu 2 tygodniowej przerwy w nauce poleciła Rada szkolna okręgowa zakończenie roku szkolnego na dzień 15 lutego 1919r.

 

 

wizytowałem 13/2 1919

/podpis nieczytelny/

 insp. szkol okręg.

 

W dniu 3 maja 1919r. obchodzono uroczystość Konstytucji 3 Maja.
         Rok szkolny 1918/19 zakończono dnia 10 lipca.
         Rok szkolny 1919/20 na mocy rozporządzenia R. s. o. z dnia 7/8 1919 L:2960 rozpoczęto dnia 15 września.
 
FotoZ dniem 1 września 1919r. nauczyciel Edward Nahurski rozporz. R. s. o. z d. 18/9 1919 L:3442 został przeniesiony z Załuża do Wielopola, a na jego miejsce została przeniesioną nauczycielka Karolina Baranówna z Pisarowiec do Załuża. Ponieważ naucz. Aurelia Gwoździewiczówna z posady zrezygnowała, przeto na jej miejsce została przeniesioną naucz. Helena Prochownikówna z Wielopola do Załuża. Ponieważ 2 klasa nadetatowa w Wujskiem została uznaną za nieodpowiednią do nauczania, przeto naucz. Helena Prochownikówna została przeniesioną napowrót do Wielopola, a klasa została zwiniętą. Naucz. Karolina Baranówna  po krótkim pobycie w Załużu została w dniu 27 lutego 1920 przeniesioną do Rymanowa z powodu lichej frekwencji w 1 kl. nadetatowej, a tem samem klasa również została zwiniętą.
         W dniu 13 listopada 1919r. wizytował szkołę Wielmożny Pan Ludwik Jasiński inspektor szkolny okręgowy. 
          Nauka z powodu nieodpowiedniego lokalu, wypadków wojennych i lichej frekwencji chromała i nadal chroma tak, że liczba dzieci uczęszczających doszła z 200 do 50. Budynek, w jakim nauka się odbywa jest przez wojnę zniszczonym i z powodu opieszałości gminy Wujskie i Załuż jeszcze do obecnej chwili nie został naprawionym, dlatego też zdaje się, że na rok szkolny 1920/21 musi zaprzestać się całkowicie nauki z powodu braku izby szkolnej.
         W dniu 3 maja obchodzono uroczyście dzień Konstytucji 3 Maja.  
Z dniem 1 stycznia 1923. zamianowała Rada Szkolna Powiatowa Sanoku, nauczyciela Edwarda Nahurskiego, tymczasowym kierownikiem z chwilą przeniesienia kierownika p. Śmietanę Czesława z dotychczasowej posady na równorzędną w Lisznej obok Sanoka. Rada Szkolna Powiatowa w Sanoku zamianowała kierowniczką tut. szkoły naucz. p. Adelę Nowosielską, która pracowała na tej posadzie do dnia 19 stycznia 1923. (obecnie urlopowano, celem poratowania zdrowia). Przez czas kierownictwa p. Adeli Nowosielskiej powstała luka w kronice szkolnej. Szkoda, że tych czasów nie uwieczniono w tej kronice, bo naprawdę pamiętne one będą na długo zarówno dla szkoły, jak i mieszkańców.

Nadmienię tylko, że koroną tamże przy szkole jest utrzymanie języka wykładowego polskiego. Eksponowanej jednoklasowej szkoły z językiem wykładowym polskim  nie ma. Szkołę z językiem ruskim połączono ze szkołą polską. Połączenie tych szkół nastąpiło jeszcze za czasów kierownictwa p. Śmietany Czesława. Przeciw występował obecny proboszcz ruski ks. Andriejkiewicz. Wspomniany ksiądz publicznie występował i działał na niekorzyść państwa polskiego, za co był internowanym. Obecnie panuje cisza.
Drugą siłą w tej szkole jest naucz. p. Marja Sawczakówna.

         Dnia 3 maja uchwalono dla dziatwy szkolnej poranek przy udziale gości. Dziatwa śpiewała pieśni patryjotyczne i wygłaszała wiersze aktualne. P.M. Sawczakwna wygłosiła odczyt o Konstytucji 3 maja.

 Rok szkolny zakończono z następującymi wynikami:

  chłopców  127 dziewcząt 143
zapisało się z początkiem roku 42 54
nie uzyskało uzdolnienia do przejścia 46 41
klasyfikowano 88 95
nieklasyfikowano 37 44
opuściło szkołę 1 2
umarło 1 2

razem

127 143

 

 

ROK  SZKOLNY  1923/24

 

 Zapisy na ten rok szkolny przeprowadzono w dniach 28, 29 i 30 sierpnia. Dnia 1 września udały się dzieci na nabożeństwo do cerkwi.

          Naukę codzienną rozpoczęto 3 września w jednej sali szkolnej. Drugiej sali szkolnej znajdującej się w domu p. Stanisława Gieca Zarząd szkoły nie otrzymał do dyspozycji, ponieważ właściciel w czasie ferii wakacyjnych wynajął ją żydowi. Na doniesienie zarządu szkoły poleciła Rada szkolna powiatowa by gmina Załuż wspomnianą salę oddała Zarządowi szkoły natychmiast do dyspozycji a p. Stanisława Gieca doniosła do sądu powiatowego. Gmina polecenia nie wykonała. Rada szkolna powiatowa poleca tę salę jednak uruchomić. Gdy nauczyciel posłał jedną ławkę szkolną do wspomnianej sali przez uczni, wpada do kierownika szkoły właściciel p. Stanisław Giec z listem od przewodniczącego pana Wiktora właściciela, że sala u p. Gieca przed 3 miesiącami została przez tegoż wypowiedzianą, wskutek czego sala na to miejsce znajdywać się będzie w Wujskiem u p. Bobeńczyka. Zarząd szkoły jednakowoż starał się by ta sala była trzecią i to jego staraniem gmina ten lokal odpowiednio urządziła.  Na skutek doniesienia R.S.P. że R.S.O. w Sanoku przyjmuje do wiadomości wypowiedzenie lokalu przez pana Gieca i na skutek doniesienia Rady szkolnej że sala ma być utworzoną na diakówce. Komitet cerkiewny wydzierżawił bezpłatnie salę diakówki dla szkoły z tem że po upływie roku szkolnego lokal ma być bez wypowiedzenia opuszczony.
          Dnia 27 września odwiedził p. Inspektor tut. szkołę. Zaproponować polecił, aby salę szkolną dużą przedzielić na dwie mniejsze. Gminy na swoim posiedzeniu w dniu 3 października poleciły sporządzić kosztorys. Opiewał on bez cegły i wapna i robocizny dla murarza 31.000.000Mk. Po obliczeniu kosztów cegły i pomocy murarskiej na sumę 30.000.000Mk gminy  nie zgodziły się na przedział sali. Nauczyciel kierujący podał wniosek, by pomoc i zwózka wliczone były w szarwark i tym sposobem uniknąć wydatku około25.000.000. Wniosek ten jedynie za inicjatywą pp. Kaszyckiego i Pobereżnego upadł,  a z nim cały projekt przedziału klasy. Smutny objaw niedoważonych rządów wiejskich, który przez swą wrodzoną chęć szkodzenia każdej lepszej sprawie, wstrzymują chętnych od pracy i wydatków dla siebie samych.
          Podczas swej wizytacji obiecał p. Inspektor przydzielenie trzeciej siły nauczycielskiej do tut. szkoły, aby uruchomić salę na Wujskiem dla klasy I i II ponieważ dzieci z tej wsi mają przeszło 5 km do szkoły obecnej.
          Doszły do nas wiadomości o strasznej katastrofie w Japonji. Na skutek polecenia Starostwa w Sanoku, urządzono w tut. cerkwi zbiórkę na biednych w Japonji. Taką samą zbiórkę przeprowadzono w szkole i pieniądze odesłano do Starostwa w Sanoku. 
          Z dniem 1.IX.1923 zamianowała Rada Szkolna Powiatowa w Sanoku naucz. p. Genowefę Dworzańską w tut. szkole i z dniem jejprzybycia uruchomiono szkołę na Wujskiem dla kl. I i II roku nauki.
          Dnia 3 maja odbył się w tutejszej szkole poranek poprzedzony nabożeństwem w cerkwi.
          Dnia 16 maja zwiedził p. Inspektor szkolny tutejszą szkołę, konstatując jej rozwój.
          Dnia 28 czerwca zakończono rok szkolny, nabożeństwem w cerkwi i rozdaniem świadectw.

    Wynik ogólny klasyfikacji:
 

 

  chłopców  128 dziewcząt 149
uzyskało uzdolnienia do przejścia 99 94
klasyfikowano 117 128
nieklasyfikowano 10 21
opuściło szkołę 1 -
umarło - -

razem

128 149
 

 

 
 
 

 


ROK  SZKOLNY  1924/25

         W czasie ferji wakacyjnych podzielono salę w budynku macierzystym na dwie sale, aby w ten sposób uzyskać na stałe dwie sale szkolne do dyspozycji. Cały przedział kosztował około 350 złotych. Rada Szkolna Miejscowa ani gminy nie zajmowały si przedziałem sali a nawet niektóre jednostki z pośród mieszkańców starały się pracę kierownika utrudniać.
         Rok szkolny zaczęto normalnie nabożeństwem inauguracyjnem w tut. cerkwi. Zapisanych do szkoły jest 236 dzieci, a obowiązanych 291.
         W pierwszych dniach roku szkolnego Rada Szkolna Powiatowa w Sanoku przeniosła tymcz. naucz. p. Marję Sawczakównę do pięcioklasowej szkoły w Odrzechowej, a na jej miejsce zamianowała st. nauczycielkę p. Miękiczównę.

Widziałem 22/9 1924

(podpis nieczytelny)

         Dnia 30 października b.r. urządzono w tut. szkole Święto Sadzenia Drzew. Na uroczystość prócz dzieci szkolnych nikt nie przybył. Rezultat w aktach szk. L:179 w przechowaniu.
         Dnia 18 listopada b.r. Rada Szkolna Powiatowa L:6570 nadesłała dekret organizacyjny Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego z dnia 8 listopada 1924 L:36.477 tut. szkoły z jednoklasowej na dwuklasową z językiem wykładowym polskim od dnia 1 grudnia 1924.
         Z dniem 10 lutego 1925 L:623 R.S.P. w Sanoku zamknęła Rada szkołę eksponowaną w Wujskiem, a Rozporządzeniem z dnia 14/2 1925 L:406 przydzieliła R. S. P. naucz. p. Eugenję Dworzańską do tut. szkoły.
         W czasie ferji Świąt Bożego Narodzenia urządziła tut. szkoła Jasełka. Czysty dochód 77 zł. Kupiono słodycze dla biednych dzieci.
         Z okazji święta narodowego III Maja urządzono w tut. szkole  dnia 2 maja (sobota) uroczysty poranek. Na treść poranka złożyły: śpiewy, deklamacje i odczyt naucz. p. Eugenji Dworzańskiej o "Konstytucji III Maja ". Poranek zaszczycili swą obecnością: Przewodniczący R.S.M. p. Paweł Wiktor, ksiądz Proboszcz, i inni.
         W dniu 28 maja był na wizytacji religji w tut. szkole ks. wizyt. Henczetyk.
         W dniu 7 czerwca b.r. Koło P.S.L. w Załużu urządziło festyn na budowę kościółka. Na festynie dzieci szkolne tańczyły Krakowiaka. Z czystego dochodu 280 zł przeznaczono na biedne dzieci 100 zł (sto ).
         W dniu 9 czerwca powiat sanocki odwiedził wojewoda lwowski Staropiak.
         Dnia 20 czerwca dzieci polskie przystąpiły do pierwszej Komunji św. Msza odbyła się w kaplicy. Po mszy obdarowano biedne dzieci. Udział brała cała szkoła.
         Dnia 27 czerwca zakończono rok szkolny nabożeństwem w cerkwi. Należy zaznaczyć, że w czasie śpiewu "Boże coś Polskę" ksidz odszedł od ołtarza.

                   Wynik klasyfikacji przedstawia się następująco:
                   Uzdolnionych 164. Nieuzdolnionych 46. Umarło 2.
                   Odeszło 1. Nieklasyfikowanych 36. Razem 239.

 

 
 
 

 

ROK  SZKOLNY  1925/26

         Rok szkolny rozpoczęto normalnie. Rada Szk. Pow. w Sanoku zamianowała na miejsce naucz. p. Dworzańskiej naucz. p. Łucję Dudkiewiczównę.
         Ze względu na frekwencję uruchomiono salę eks. w Załużu w domu Borysa. Z początkiem roku szkolnego Rada Szkolna Powiatowa w Sanoku przeniosła naucz. Eugenję Dworzańską na Długie a na jej miejsce zamianowała naucz. ucję Dutkiewiczównę.
         Od dnia 15.IX do 15.X zastępowała naucz. Dutkiewiczównę naucz. Janina Weberówna z Rymanowa.
         W czasie Świąt Bożego Narodzenia odegrały dzieci szkolne przedstawienie Jasełka.
         Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego L:12447/1N z dnia 28 grudnia 1925 przesłało orzeczenie w sprawie języka nauczania następującej treści: "Na rzecz funduszu szkolnego miejscowego w Załużu istnieje ze strony Zarządu Głównego P.S.L. w Krakowie darowizna gruntu wraz z budynkiem, w którym jest mieszkanie nauczyciela tamt. szkoły. Darowiznę tę uczyniono z zastrzeżeniem cofnięcia i unieważnienia jej w razie gdyby w szkole w Załużu był inny niż polski język nauczania. Wobec tego będą mogły deklaracje mieszkańców gminy Załuż z żądaniem ruskiego języka nauczania w powyższej szkole będą rozpatrzone dopiero wówczas, gdy gmina Załuż odda na cele tamt. 2 klas. szkoły powsz. odpowiedni grunt wraz z budynkiem, a to staranie do ciążącego na niej na zasadzie art. 1 ust. z dnia 17.II.1922 / dz. u. R.P. Nr. 18 poz. 144 o budowie publ. szkół powszech./. Przeciw powyższemu orzeczeniu przysługuje zainteresowanym rodzicom odwołanie do Pana Ministra W.R. i O.P. w ciągu dni 14 od wywieszenia ogłoszenia w lokalu urzędu gminnego,i że odwołanie winno być wniesione na ręce Inspektora szkolnego w Sanoku".
         W dniu 26 stycznia1926 przeprowadzono klasyfikację za I półrocze r. szk. 1926. Wynik ogólny przedstawia się następująco:

rok nauki klasyfikowani nieklasyfikowani razem
  chłł dz chł dz chł dz
I 23 16 11 27 34 43
II 18 19 4 3 22 22
II 22 31 20 16 42 42
IV 21 26 1 4 22 30
razem 84 92 36 50 120 142

  W dniu 3 Maja jako w dzień święta narodowego po nabożeństwie urządzono w tut. szkole poranek. Na treść poranku złożyły się deklamacje, śpiewy i 2 sztuki sceniczne odegrane przez dziatwę szkolną p.t. "Sen Janka" i "Powrót Taty". W poranku wzięli udział wszyscy Polacy tut. gminy i ksiądz.

         Przy końcu maja Marszałek Józef Piłsudski dokonał zamachu stanu  przy pomocy wojska i drużyn strzeleckich. Po podaniu się do dymisji rządu Witosa i prezydenta St. Wojciechwskiego wypadki wróciły na drogę Konstytucji. Marszałek Rataj objął zastępczo funkcje prezydenta. Zwołane Zgromadzenie Narodowe naczelnikiem Państwa wybrało 292 głosami marszałka Piłsudskiego, a gdy ten tej Godności nie przyjął zwołane powtórnie Zgromadzenie Narodowe wybrało prezydentem dr. Ignacego Mościckiego, którego kandydatem postawił Marszałek Piłsudski, - który też w rządzie stworzonym przez Bartla objął tekę M.S.W. W czasie zamachu stanu, jak i przed wyborem prezydenta odbywały się w Sanoku manifestacje zwoływane przez P.P.S.
         W dniach od 1 do 6 czerwca odbyła się w tut. gminie konskrypcja dzieci urodzonych w latach 1925 do 1913 włącznie. Załuż dał 302 dzieci, a Wujskie 349 dzieci, w tem 8 żydów, a 89 Polaków.
         W dniu 24 czerwca przeprowadzono klasyfikację uczniów po drugim półroczu 1925/6 roku szkolnego. Ogólny wynik jest następujący:
Klasyfikowanych: 100 chłopców, 117 dziewcząt, nieklasyfikowanych:25 chłop., 22 dziew., uzdolnionych: 87 chłop., 107 dziew., nieuzdolnionych: 38 chłop., 22 dziew., odeszło: 3 chłop., 3 dziew. Ogółem 270 dzieci.
         W dniu 26 czerwca 1926 zakończono rok szkolny 1925/6 nabożeństwem w miejscowej cerkwi.

 

 

ROK  SZKOLNY  1926/27

         Rok szkolny z powodu epidemji szkarlatyny rozpoczęto 6 września.

Na rok szkolny 1926/7 zapisano do szkoły 160 dzieci. Obowiązanych jest 300 dzieci.
   Dnia 19 października 1926 został zastrzelony Kurator Okr. Szk. Lwowskiego Stanisław Sobiński przez niewyśledzonych przestępców. Wedle opinji prasy polskiej sprawcami zamachu byli ukraińcy.

 Dnia 14 grudnia 1926 L: 6567 Rada Szkolna Powiatowa w Sanoku powiadomiła Ylka Bihuna i towarzyszy, że językiem nauczania w tut. szkole jest język polski i ruski, a to dlatego, ponieważ z obwodu  tej szkoły wpłynęło więcej niż 40 deklaracji za ruskim językiem nauczania, a więcej niż 20 za polskim językiem nauczania.
         Z dniem 8 lutego 1927 zamianowała Rada Szkolna Powiatowa naucz. p. Władysławę Wolzińską nauczycielkę tut. szkoły w miejsce urlopowanej naucz. p. Miskieczównej.
         Z powodu wniesienia rekursu przez Zarząd Główny P.S.L., aż do rostrzygnięcia językiem wykładowym w tut. szkole jest nadal język polski.
         Rozporządzeniem L:713 z dnia 25.III.1927 przeniosła Rada Szkolna Pow. w Sanoku naucz.

 

(brak stron w kronice )

..................poranek w szkole. Treść poranku: Brygada (chór), Do moich synów (deklamacja), Jak to na wojence...(chór), Cel Polska - do polskiej dziatwy (deklamacja), Rota (chór), Mowa ojczysta (deklamacja), Boże coś Polskę (chór). W poranku wziął udział naczelnik gminy Wujskie p. Józef Szewczyk.
         W dniu 3 Maja b.r. wzięła dziatwa szkolna udział w nabożeństwie w tut. cerkwi, gdzie odśpiewano "Boże coś Polskę". Po nabożeństwie odbył się w szkole poranek ze współudziałem gości. Na treść poranku złożyły się śpiewy, deklamacje i sztuka sceniczna. 
         Rok szkolny zakończono 28 czerwca nabożeństwem w tut. cerkwi o godz. 8 rano. Po nabożeństwie udała się dziatwa szkolna do szkoły głównej, gdzie po przemówieniu opiekunów oddziałów i po odśpiewaniu ''Roty" rozdano zawiadomienia szkolne. Odśpiewawszy "Boże coś Polskę" dziatwa udała się do domów na ferje wakacyjne.
         W dniu 1 lipca zaczęto remont budynku szkolnego, który przez wojnę tak został zniszczony, że rok rocznie wymaga dużych wkładów. Tego roku zbuduje się piece w salach szkolnych i w pomieszczeniu nauczyciela kierującego. Zupełnie zgniłe ramy w oknach muszą poczekać do roku następnego.

 

 

ROK  SZKOLNY  1928/29

         Rozpoczęto w dniu 1.IX. nabożeństwem inauguracyjnym.Zachodziła obawa, że ksiądz tut. nie odprawi nabożeństwa, o czem pismo do tut. Kierownictwa. W dniu tem przejeżdżał przez Załuż ks. Biskup Piszar jadąc do Tyrawy wołoskiej na św. misje. Tutejsi Polacy witali go na dworcu kolejowym. W powitaniu wzięła udział dziatwa szkolna  w liczbie ponad sto, ofiarując bukiet róż wygłosiła powitanie:

 "Pieniem radości i szczęścia grzmi ta okolica 

   Bo ją tu dziś Ekscelencja pobytem zaszczyca,
   Dzisiaj się radują wspólnie wszystkie tutaj stany
   Żeś raczył do nich zawitać Biskupie kochany.
   I szkolna drobna dziatwa udział w tem szczęściu bierze,
   Przybyła bosiem tutaj, by powitać Cię szczerze,
   By Cię przekonać, jak w Boga dziatwa polska wzrasta
   Na chlubę narodu, prawa pokolenia Piasta".

 

         Po udzieleniu błogosławieństwa ks. Biskup odjechał do Tyrawy wołoskiej.
         Na polecenie Rady Szkolnej Powiatowej w Sanoku uzupełnia się kronikę tem, że szkoła nosi nazwę w Załużu, jednak stoi na terytorium gminy Wujskie, które to gminy  ze swemi przysiółkami Doliny, Kocaby i Olchowe obwód szkolny. Jedna i druga gmina liczy do 1000 mieszkańców, a z przysiółkami ponad 1000. Mieszkańcy obu wsi tworzą jedną parafię w Załużu z cerkwią (dawnym kościołem) w Wujskiem. Większość mieszkańców narodowości ruskiej. W Wujskiem 7 rodzin Polaków, a w Załużu 20 rodzin polskich prócz dworu, który wraz ze służbą liczy do 30 kilka dusz. Żydów jest 6 rodzin. Ludność trudni się rolnictwem. Na ogół jest biedną i bardzo mało postępową. Sama miejscowość na drodze Sanok - Przemyśl jest górzysta, bardzo zdrowa i w czasie ferji wakacyjnych gości znaczną ilość letników.
         Z dniem 1.IX.1928 z urlopem do b.r. zamianowało Kuratorjum O.S.L. naucz. p. M. Hlibosicką jako czwartą siłę do tut. szkoły. Zamianowana uczyć będzie w budynku najętym w Wujskiem ze względu na znaczne oddalenie gminy Wujskie od budynku głównego o 700 m.
         Od dnia 18.IX do 8.X b.r. z powodu choroby kierującego nauczyciela Nahurskiego zastępstwo prowadziła naucz. Łucja Dutkiewiczówna.
         W dniu 19.X. jako w drugą rocznicę tragicznej śmierci św. p. Stanisława Sobińskiego Kuratora Szkolnego O.L. szkoła tut. wzięła udzia w nabożeństwie żałobnem odbytem w tut. cerkwi.
         W dniu 1.XI. jako w dzień wypędzenia zaborców z ziem Polskich, miasta obchodziły uroczystości. We Lwowie banda z organizacyj ukraińskich targnęła się na pomnik "Obrońców Lwowa". Fakt ten wywołał wielkie oburzenie. Akademicy urządzili demonstracje. Padły nawet strzały ze strony ukraińców. Ponad 31 rannych.
         Tutejszy powiat stracił bardzo zasłużonego obywatela Adama Pytla dyr. gimn. i burmistrza Sanoka. Zmarły, długoletni prezes okręgowy "Sokół", bardzo czynny członek P.S.L. i tu w Zauu pozostawił ślad swej pracy. Dzięki jego niezmordowanej i ofiarnej pracy pozostało tu miejscowe koło P.S.L., które położyło kres rusyfikacji Polaków i uświadomiło ich narodowość. Przy Kole założono kółko amatorskie, bibljotekę, drużynę Bartoszową. Urządzano przedstawienia, odczyty i zabawy. Zmarły kandydował również do naszych ciał parlamentarnych. Niestety, nie było sądzonem tam szerzyć zdrowej, narodowej myśli. Cześć Jego pamięci!
         W dniu 10.XI. b.r. obchodziła tut. szkoła uroczystość 10 lecia "Niepodległości". Po nabożeństwie i odśpiewaniu "Boże coś Polskę" w szkole odbył się poranek z udziałem licznych gości. Na treść poranka złożyły się: słowo wstępne, b. udatne deklamacje i śpiewy. W radosnym nastroju goście  i dziatwa szkolna udała się do domów.
         W dniu 15 grudnia odbyła się w tut. szkole konferencja rejonowa. Udział w konferencji wzięło 18 osób. Konferencję zaszczycił swą bytnością Wp. In. szkolny Antoni Szamielowski. Przeprowadzono lekcje wzorowe w klasie III z historji naucz. p. Marja Hlibosicka i z rysunków  naucz. p. Łucja Dutkiewicz. Obie lekcje zaklasyfikowano jako metodycznie przeprowadzone i z dobrym wynikiem. Elaborat na temat "Szkoła za granicą a u nas" odczytała naucz. p. Radwańska z Doliny.
         W styczniu nawiedziły nas bardzo silne mrozy. Z tego też powodu nauka po świętach Bożego Narodzenia odbywała się b. nieregularnie. Przez kilka dni uczono w mieszkaniu, bo klasy z natury zimna nie dały się ogrzać tak, że temperatura była zawsze poniżej "0".
         W dniu 31 stycznia zamiast w dniu 1.II. odbyło się nabożeństwo w tut. cerkwi z udziałem dziatwy szkolnej, jako w "Dzień Imienin" Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. W tym też dniu zakończono rok szkolny. Dzień 1, 2, 3 i 4 lutego był dniem wolnym od nauki. Naukę rozpoczęto dnia 5.II. Jednak wskutek silnych mrozów bo ponad -40oC naukę przerwano. Mróz tak wysoki trwa przez kilka dni a ludność w miastach wiele ucierpiała. Sama kolej poniosła 50 miljonów strat przez mrozy. Były wypadki zamarznięcia. N.p. pod Równem /:Watyń/ zamarzło 9 rodzin cygańskich. W Wilnie przy silnym mrozie przez 20 minut trwały grzmoty. W dniu 19.II. rozpoczęto naukę. Mrozy ustąpiły.
         W dniu 19 marca tut. szkoła obchodziła uroczystość imienin Marszałka Piłsudskiego. Po nabożeństwie w tut. cerkwi i odśpiewaniu "Boże coś Polskę" udano się do szkoły na poranek. Na treść poranku złożyły się śpiewy i deklamacje. Słowo wstępne powiedział tut. kier. szkoły Edward Nahurski. W poranku udział wzięli goście.
         Rok szkolny zakończono nabożeństwem w miejscowej cerkwi i rozdaniem świadectw

 

ROK  SZKOLNY  1929/30

 

 Rozpoczęto dnia 1 września nabożeństwem inauguracyjnym. W miejsce naucz. p. Miękiczówny Józefy R.S.P. w Sanoku przydzielila do tut. szkoły naucz. z Tyrawy Wołoskiej p. Bronisławę Workównę. Ponieważ do klasy I zapisało się aż 126 uczniów, stworzono trzy oddziały klasy pierwszej, w tem aż dwa oddziały /Wujskie/ pomieszczono  w budynku gminnym w Wujskiem.
         W czasie ferji wakacyjnych powstała ta myśl budowy kościółka. Tut. właściciel ziemski p. Wiktor Paweł ofiarował na ten cel plac pod budowę. Stworzono Komitet budowy, składający się z Pp. Rzemolowski Antoni insp. szkol., Cebula Stanisław dyrektor gimnazjum Sanok, radca Augustyński Stanisław, Paweł Wiktor, Maciej Wiktor, Edward Nahurski kier. szk., Guzik Jan nacz. stuj., ks. Władysław Wójcik.

 

 

         W dniu 11 listopada obchodzono w tut. szkole rocznicę Niepodległości. Po nabożeństwie w miejscowej cerkwi odbył się w szkole poranek z odczytem, deklemacjami i śpiewami.
         W dniu 1 grudnia poświęcono fundamenty pod budowę kościółka. dzięki ofiarności zarówno miejscowej, jak i zamiejscowych obywateli, a zwłaszcza p. dyr. Cebuli, który ofiarował na budowę 15 ton wapna, w tak krótkim czasie można było tyle dokonać. Wydatnie przyczyniła się do tego gmina Wujskie, która zwiozła kamień pod budowę zupełnie bezinteresownie. Okres zimowy poświęcono na zebranie gotówki.
          Miesiąc grudzień obfitował w wypadki polityczne. Rząd pomajowy nie chciał i nie mógł wspłpracować z Sejmem. Naprężenie stosunków między rządem, a Sejmem nasiliło i to, że Rząd o Sejmie wyrażał się bardzo ujemnie przy każdej sposobności. Grupy poselskie z centrum i lewicy stworzyły blok celem obalenia Rzdu. W dniu 30.XI b.r. Sejm posiedzenie budżetowe odroczył do 5.XII. W dniu tym uchwalono Rządowi votum nieufności. Rząd podał się do dymisji. Utworzenie nowego Rządu powierzył p. Prezydent p. pr. Bartlowi, który to funkcję pełnił w rządzie pomajowym raz trzeci.
         W dniu 30 stycznia urządzono poranek. W czasie poranku odegrano dwie sztuki. Z dobrowolnych datków zaprenumerowano "Płomyk".
         W dniu 27 stycznia przeprowadzono klasyfikację klas. Na 222 uczęszczających klasyfikowano 215 zaś 7 nieklasyfikowanych. Półrocze zakończono dnia 31.I.1930.
         Dnia 19 marca 1930 po nabożeństwie odbył się w szkole poranek jako i dzień Imienin Marszałka Polski Jzefa Piłsudskiego. Miesiąc marzec był interesujący wielością wydarzeń politycznych w Warszawie co do stosunku Sejmu do Rządu.
         Dzień 3 maja obchodzono następującym programem. Po nabożeństwie odprawionym w miejscowej cerkwi odbył się w szkole "poranek", na treść którego złożyły się deklamacje, śpiewy i odczyt o Konstytucji. Wieczorem odbyło się przedstawienie, z którego czysty dochód w kwocie 8 zł przeznaczono na pokupno obrazków, jako środków naukowych.
         Dnia 29 maja obchodziła tut. szkoła "Święto Pieśni". W dniu tym urządzono wycieczkę do ruin zamku Sobień. Na łące obok zamku odbyła się cała uroczystość.
         Dnia 28 czerwca zakończono rok szkolny. Klasyfikowano 236 dzieci, niekl. 13, ubyło 2, uzdolnionych 155. 8-miu uczniów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły.
         

 

Rozpoczęta budowa kościoła postąpiła tak znacznie naprzd, że prawdopodobnie tego roku kościół zostanie pokryty. Jak przy budowie fundamentów, tak i przy zwózce cegły bardzoFoto wydatnie pomogła gmina Wujskie. Niektórzy gospodarze po 4 dni zwozili cegłę. Prócz 4 gospodarzy  z gminy Załuż wszyscy inni poświęcili jeden dzień na zwózkę cegły.

         W czasie rajdu samochodowego na trasie  Tyrawa wołoska - Słonne, tut. Komitet budowy kościółka urządził na starcie i mecie bufet, który dał około 500 zł zysku. Osobiście pomagał Komitetowi Wp. Insp. Szemelowski Antoni, który przy każdej sposobności starał się Komitetowi w budowie jak najwydatniej pomagać.

          W czasie ferji wakacyjnych tut. Kółko amatorskie dało dwa przedstawienia i urządzono festyn. Ogólny łączny dochód przyniósł około 1000 zł. Przy końcu ferji wakacyjnych dały dzieci letników i Wp. Wiktorów pod reżyserją Wp. Zofji Skołozdrówny dwa bardzo udatne przedstawienia. Na drugiem przedstawieniu był obecny Wp. Insp. szkolny Szemelowski. Oba przedstawienia dały netto 200 zł na budowę kocioła.
 
 
 
 

ROK  SZKOLNY  1930/31

         Rok szkolny 1930/31 rozpoczęto dnia 2.IX. 1930 nabożeństwem w miejscowej cerkwi. Do szkoły zapisało się 282 dzieci. Utworzono 3 oddziały klasy I i dwa oddziały klasy II.

Foto      Budowa kościółkapostępuje nadal w szybkim tempie. Dach przed zimą zostanie ukończony a może "Pasterkę" u siebie śpiewać będziemy.

Dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej został rozwiązany Sejm i Senat. Wybory wyznaczono na 16 i 23 listopada.

         Dnia 16/9 odbyła się konferencja powiatowa kierowników szkół. Przedmiotem narad były zmiany programów naukowych w roku szkolnym 1930/31 i systemu nauczania "Subdaltoński". Jest to metoda oparta na samodzielnej pracy ucznia pod kierunkiem wychowawcy. Zademonstrowana lekcja nie dała należytego obrazu samej metody.
         Dnia 17/9 po raz pierwszy w powiecie sanockim urządzono "Dożynki" za inicjatywą pana Inspektora szkolnego A. Szemelowskiego. Udział b. liczny. Uroczystość wspaniała o wielkim znaczeniu nie tylko ekonomicznym, lecz i narodowym. Wieczór ten pozostawił bardzo miłe wrażenia i dał bodźce do pracy oświatowej i społecznej.
         Ostatniemi czasy bandy ukraińskie spod znaku U.N.O. i U.N.D.O. palą mienie polskie. Banda hajdamacka rekrutuje się z tak zwanej inteligencji i studentów. Do dziczy  tej należą i księża ukraińscy, jednego przyłapano na robocie sabotażowej.

Czyt. 24/X 930 r
/podpis nieczytelny/
insp. szkol. 

         Dnia 24 października 1930 wizytował tut. szkołę p. insp. szk. Antoni Szemelowski. Na konferencji powizytacyjnej wyraził p. inspektor uznanie dla całego Grona za pracę w szkole. Tego samego dnia w obecności p. inspektora odbyło się posiedzenie R.S.m., na którem uchwalono rozbudować miejscową szkołę.
         Dnia 11 listopada święcono rocznicę Niepodległości i powstania Listopadowego.  Po nabożeństwie odbył się w szkole poranek, w treść którego prócz deklamacyj i śpiewu dano przedstawienie przez dziatwę szkolna. W poranku wzieli udział goście.
         Dnia 16 grudnia odbyła się tu konferencja rejonu Zagórz. Przedmiotem lekcji "Zaimek" w oddz. IV-ym prowadziła naucz. p. B. Woskówna i odczyt naucz. p. L. Rzokhiewiczówny "Praca nauczyciela w podniesieniu higjeny wsi". Obie prace zyskały ogólne uznanie.
         Dnia 27 stycznia klasyfikowano za I półrocze.
         Dnia 18 marca święcono Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przed imieninami dzieci szkolne w liczbie ponad 100 wysłały kartki  do P. Marszałka  z życzeniami.
         Dzień 3 Maja święcono dnia 2 maja ponieważ 3 Maj wypadał w niedzielę i ze względu stosunków lokalnych.
         Budowa szkoły idzie ad acta. W miejsce zamierzonej budowy szkoły jest silnie popierana w Załużu akcja budowy domu ludowego. Buduje się przy cerkwi ochronkę. Ciekawy bardzo proces. Osobiście dopatruję się w tym chęć odżegnania w ogólności ludności od szkoły, względnie jej wpływów. Ano, pokaże przyszłość.
         Po 20 maja zakończono Sesję Ligi Narodów. Ciekawe! Może po raz pierwszy Polska zyskała wybitniejszą satysfakcję w stosunku do Niemiec i do wiecznie pokrzywdzonych podpalaczy z obozu U.O.N. przestrzegającym przed czułą opieką U.N.D.O.
         Dnia 26 maja francuz Picard balonem uniósł się w stratosferę. Balon był widziany na wysokości 14.000 m. Dziś dnia 28. nie ma w dziennikach wiadomości o baloniarzu. Fr. Picard wystartował z Augsburga.
         Wreszcie z kościółkiem ruszono w połowie czerwca z miejsca i jest nadzieja, że jeszcze tego roku poświęcimy.
         Dnia 20 czerwca święciła szkoła Święto Pieśni. Święto połączono z wycieczką na górę Słonne. 
         27 czerwca zakończono rok szkolny. Wynik klasyfikacyjny przedstawia się następująco:
         Klasyfikowanych - 286
         Nieklasyfikowanych - 5
         Uzdolnionych - 233
         Nieuzdolnionych - 63
         Zapisanych - 292
         Ogólny wynik dobry.
         Gdyby tak w czasie ferji wakacyjnych rozbudowano szkołę chciałoby się, człowiekowi pracować, widząc u społeczeństwa poparcie i zrozumienie potrzeby szkoły.

 

 

ROK  SZKOLNY  1931/32

 

           Rozpoczęto normalnie. Ze względu na znaczną ilość dzieci, bo 397, R.S.P w Sanoku przydzieliła tu piątą siłę nauczycielską a mianowicie p. Celinę Trznadlównę z Bukowska.
         Dnia 5 września wzięła dziatwa szkolna udział w żałobnem nabożeństwie  za spokój duszy śp. Ministra N.R. i O.P. Sławomira Czerwińskiego.
         Budowa kościółka postępuje raźno naprzód. Najprawdopodobniej w październiku nastąpi poświęcenie.
          I znów banda hajdamacka zamordowała posta śp. Hotówkę z Truskawca. Św. p. był przyjacielem tak zw. Ukraińców i dążył do zgodnego z interesem Państwa ułożenia spraw ukraińskich. Śmierć wielkiego męża niech nam będzie argumentem na całe życie, że odłam ukraińców jest zdeklarowanie wrogo usposobiony przeciw już nie Polsce, ale nawet przeciw każdemu lojalnie usposobionemu obywatelowi Rzeczpospolitej. Rewelacje Kurjera wychodzącego niezbitnie udowadniają bezpośrednią działalność w aktach sabotażu i zamachów odwiecznych wrogów Niemców. "Drang nach Osten" znalazło poparcie chciwych krwi i pożogi hajdamaków, zdrajców sprawy.
         Jak spodziewaliśmy się, tak dnia 11 października ks. biskup Sufragan dr Barda dokonał poświęcenia kościółka. Uroczystość wypadła przepięknie. W poświęceniu brało udział ponad 2.000 osób, a między innymi Wpp. Inspektor szk. Antoni Szamelowski, hrabia Jan Potocki, twórca "Dnia świata Pracy", baron Gubrynowicz i wielu innych. Jak potrzebny był tu kościółek świadczy tylu Polaków podczas uroczystości. Wielkie dzieło zostało prawie, że ukończone.

 

        Dnia 11 listopada "Święto Niepodległości". Po nabożeństwie poranek w  tut. szkole.

 

   Dnia 22 listopada ponowne wybory do Sejmu. Nie stać nas na jednolity front z hasłem wszystko dla Ojczyzny! A wrogowie tak zażarcie przeciw  nam idą! "Rozdarły nas narody, złączeni, wciąż się kłócimy"! Co by Ci z grobu powiedzieli, Którzy sumienie, miłość, życie złożyli na ołtarzu Ojczyzny!?

 

 

 

 

           Dnia 9 grudnia 1931 w całym Państwie przeprowadzono powszechny spis ludności. W gminie Załuż i Wujskie spisu dokonało miejscowe nauczycielstwo. Spis trwał 3 dni. 
          Ciekawy jest występ tut. grecko - katolickiego proboszcza ks. Piotra Andrejczyka. Na kazaniu powiedział, że ks. biskup polecił wszystkim przy spisie zapisywać się greko - katolicy ukraińcy, ponieważ rusini są prawosławni, a tylko ukrainiec jest prawdziwym katolikiem. 
 
Czyt. 2/I 1932 r.

 

/podpis nieczytelny/

 

Dnia 2 stycznia 1932 wizytował tut. szkołę Pan Insp. Szamelowski, a szczególnie oddział III i IV.
          Dnia 26 stycznia przeprowadzono klasyfikację oddziałów. Wynik klasyfikacji jest następujący:
 Zapisanych:                    Klasyfikowanych:                    / brak danych/
 Nieklasyfikowanych:                Ubyło:
          Dnia 28.I. po raz wtóry P. Insp. Szemelowski wizytował tut. szkołę ze względu na zajście, jakie miało miejsce w tut. szkole z ks. Piotrem Andrejczykiem. Akty dotyczące wysoce niepedagogicznego zachowania się ks. Andrejczyka odesłano R.S.P. w Sanoku.
          Dnia 30.I. obchodzono w szkole imieniny P. Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.
          Dnia 18 marca obchodzono tu uroczystość imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Na uroczystość złożyły się: odczyt, śpiewy, deklamacje i zabawy.
          Przejście zimy, a zwłaszcza mrozy nie narobiły żadnej szkody. Jednakowoż dalsze inne okolice znacznie ucierpiały. Z powodu ogólnego kryzysu trudno będzie szkody naprawić, a to tembardziej, że w kraju daje się odczuwać widmo głodu, a przede wszystkiem na Huculszczyźnie.
          Z powodu ferji wielkanocnych w dniu 3 Maja uroczystość obchodziła szkoła dnia 27.IV.1932 t.j. w ostatni dzień nauki.
          W przejeździe od Tyrawy do Sanoka był w tut. szkole P. Wizytator ze Lwowa z Panem Inspektorem ze Sanoka. O godzinie 1415 był w szkole oddział V, przyroda, naucz. p. Noskówna w zastępstwie p. Furnadel. Po zasięgnięciu informacyj co do stanu szkoły, frekwencji i.t.p. odjechali w kierunku Sanoka.
          Kościółek ma już ogrodzenie. Jeszcze by schody i zewnętrzne drzwi tego roku i jakoś możnaby ołtarz budować.
          W całem świecie kryzys. W niektórych miejscowościach Polski naprawdę głód, a co najważniejsze brak zapasów i brak kredytu. Tu potrzebny wysiłek całego społeczeństwa! Społeczeństwo tymczasem zgangrenowane! Zabójstwa, nikczemne morderstwa, oto strawa codzienna. Gdzież ta Cnota Polska! Barometr na froncie międzynarodowym przepowiada aż dość często burzę, która zdaje się być nieuniknioną. Dnia 27 czerwca święcono "Dzień Pieśni". Dzień Pieśni poprzedziło przedstawienie pod kierunkiem naucz. p. Łucji Dutkiewicz. Dochód przeznaczono na środki naukowe. Uroczystość połączona była z wycieczk do ruin Kmitów. Po zabawach, śpiewie i posiłku powrót  do domu.
          Dnia 28 czerwca zakończono rok szkolny. Na 318 uczniów zapisanych do szkoły klasyfikowano 298.

 

ROK  SZKOLNY  1932/33

         Rozpoczęto normalnie 1.IX.1932 nabożeństwem w miejscowej cerkwi.
         Z powodu przyrostu dzieci mianowała R.S.P. w Sanoku szóstą siłę nauczycielską  p. Bubównę. Szkoła gospodaruje 6 salami szkolnemi  w tem 2 sale w Wujskiem.
         Dnia 7. września odbył Pan Szemelowski konferencję z delegatami gminy Wujskie i Załuż w przededniu organizacji pracy w roku 1932/33.
         Polska poniosła niepowetowaną stratę przez śmierć znakomitego lotnika pana Żwirki i Stanisława Wigury. Żwirko zdobywszy I e miejsce w locie z Berlinie zginął tragicznie podczas lotu do Pragi. Cała Polska odniosła boleśnie ten tragiczny wypadek Tego, który swym wyczynom kazał, śmierć grozi w Berlinie. "Jeszcze Polska nie zginęła".
         Dnia 11 listopada święcono rocznicę Niepodległości. Rano po nabożeństwie odbył się poranek zaś wieczorem zabawy i tańce.
         Dnia 3 grudnia b.r. odbyła się tu konferencja rejonowa ze współudziałem Wp. Kolegi Sandelskiego. Lekcję prowadziła naucz. p. Łucja Hlibowicka.
         Dnia 16 grudnia 1932 odbył się tu egzamin kwalifikacyjny naucz. p. Trznadlówny, który złożyła z postępem dobrym. W skład Komisji wchodzili Pp. Insp. szk. Szemelowski oraz pp. Przyński i Ginitar z Krosna.
         Dnia 22 grudnia ukończono I półrocze 1932/33 roku szkolnego. Klasyfikowano ogółem 296 dzieci, 28 nieklasyfikowano na 325 zapisanych.
         Dnia 1.II. b.r. obchodzono uroczystość imienin Prezydenta P. Ignacego Mościckiego. Po nabożeństwie w tut. cerkwi odbył się w szkole poranek na treść którego złożyło się przemówienie naucz. Hlibowickiej, deklamacje, śpiewy, oraz przedstawienie.
         Przy subwencji R.S.P. w Sanoku w kwocie 30 zł rozpoczęto w tut. szkole dnia 18 lutego b.r. dożywianie dzieci. Dziennie największa ilość dożywianych wynosi 83 dzieci.
         Dnia 3 marca ukończono kursy wieczorowe. Dnia 6 marca b.r. zorganizowano Komitet dożywiania dzieci szkolnych. W skład Komitetu weszli J.W.P. Wiktorowie, Chorbkowscy, Grono Nauczycielskie oraz naczelnik gminy Załuż. Dożywianie obejmuje  54 dzieci dziennie, winno obejmować 64. Prócz tego sprzedaje się dzieciom bogatszym dziennie 1 szklankę mlecznej herbaty po 3 gr., z chlebem 5 gr.
         Ponieważ w dniu 19 marca wypadła niedziela, dzień imienin Marszałka Piłsudskiego obchodzono dnia 18 marca /sobota/. Po nabożeństwie w cerkwi poranek w szkole zaszczycili goście, a zwłaszcza J.W.Państwo Wiktorowie i Chorbkowscy. Po poranku wydano 282 śniadań dziatwie szkolnej.
         Dnia 19 marca wieczorem obchodziła Świetlica Imieniny Marszałka. Wieczornicę zaszczycili swą obecnością J.W.Państwo Wiktorowie i Chorbkowscy.
        

Foto

 W dniu 3-go Maja po nabożeństwie w kościele i cerkwi odbył się poranek, zaś wieczorem w Świetlicy wieczornica.
         W dniu 8 maja odbył się wybór Prezydenta Rzeczypospolitej. Zgromadzenie Narodowe głosem B.B.W.R. wybrało po raz wtóry p. Ignacego Mościckiego, dotychczasowego Prezydenta.
        

    Rok szkolny zakończono dnia 14 czerwca 1933 nabożeństwem w miejscowej cerkwi.

         W dniu 14 czerwca 1933 dziatwa szkolna wzięła udział w uroczystości "Boże Ciało".

ROK  SZKOLNY  1933/34

         Rozpoczęto normalnie dnia 21 sierpnia 1933 nabożeństwem w miejscowej cerkwi, po którem odbyła się konferencja inauguracyjna.
Dnia 17 września obchodzono rocznicę /250-letnią/ Odsieczy Wiednia. Rano poranek w szkole, wieczorem inauguracyjne zebranie mieszkańców celem zorganizowania Rady do sprawBudowy Szkół. Po posiedzeniu wieczorek w Świetlicy.
         Dnia 11 listopada z okazji 15 letniej rocznicy Niepodległości odbyło się nabożeństwo w miejscowej cerkwi. Po nabożeństwie odbył się poranek  w szkole. Na treść poranku złożyły się deklamacje, śpiewy, przedstawienie, oraz słowo wstępne p. Dutkiewiczówny.
         Dnia 12 listopada o godzinie 10-tej odbyło się nabożeństwo w kościele. Wieczorem urządzono wieczornicę ze współudziałem 69 osób. Program wieczornicy obejmował przemówienie p. Zielskiego, deklamacje  oraz śpiewy. Na wspólnej kolacji przemawiał p. Wiktor i kier. szkoły  E. Nahurski. Po kolacji odbyła się zabawa taneczna.
         Dnia 6 grudnia b.r. urządzono dla dziatwy szkolnej "Mikołaja". Ogółem obdarowano ponad 100 dzieci. Dary dla dzieci ofiarowali J.W.P. Wiktorowie, p. Dutkiewiczówne, Horkówne i Nahurski Edward.
         Dnia 21 grudnia 1933 zakończono I półrocze 1933/34 roku szkolnego.
         Dnia 20 grudnia wizytował tut. szkołę W.P. Insp. Szk. Antoni Szemelowski. W szczególności wizytował klasę I, II, III, i V z VI.
         Od dnia 21.XII do 16.I trwały małe ferje.
         Dnia 1 lutego obchodzono imieniny Pana Prezydenta. Rano, po nabożeństwie w cerkwi, odbył się poranek w szkole. Słowo wstępne miał uczeń kl. VI. - Stanisław Gankiewicz. Wieczorem urządzono wspólny opłatek.

Widz. 10/2 1934
/podpis nieczytelny/

         Dzień 19 marca, jako dzień Imienin Marszałka Piłsudskiego obchodzono b. uroczyście. Dnia 18 marca w budynku szkolnym odbyła się uroczysta akademja poranna ze słowem wstępnem, deklamacją i sztuką jednoaktową oraz śpiewami. Dnia 19 marca odbyły się nabożeństwa tak w cerkwi jak i w kościele. Po nabożeństwie odbył się poranek w szkole przy udziale gości.  Na treść poranka złożyły się deklamacje, śpiewy, przemówienie ucz. kl.V M. Bentkowskiej, djalogi oraz sztuka sceniczna p.t. "Dziś święto w szkole". Po poranku wydano dziatwie szkolnej 311 śniadań, fundowane przez J.W.P. Wiktorów i Grono Nauczycielskie.
         Z końcem drugiej połowy maja zaczęto dalej malować kościółek. Maluje nadal artysta p. Żmuda, jako pomocnik pracuje p. Hulp.
         Doszło do wiadomości kierownictwa szkoły nieprzychylne stanowisko  gr.k. prob. ks. Andrejczyka do szkoły. Zachowanie jak zwykle prowokacyjne!
         Dnia 9 czerwca urządzono w tut. szkole wycieczkę do Bezmiechowj. W wycieczce brały udział najwyższe 3 oddziały.
         Rok szkolny 1933/34 zakończono 15 czerwca nabożeństwem w miejscowej szkole.

 

 
 
 
 
Rok  szkolny  1934/35

         Rozpoczęto dnia 20 sierpnia nabożeństwem inauguracyjnym w miejscowej cerkwi. Zespół Grona bez zmian.W czasie feryj nawiedziła Małopolskę, szczególnie zachodnią, wielka powódź. Przez powódź padły tysiące gospodarstw. Społeczeństwo spieszy powodzianom z pomocą. Za granic, a w szczególności Belgja oraz emigracja Polska spieszy wydatnie z pomocą.


         W pierwszej połowie września Polskie mistrzostwa challang. I miejsce zdobył kpt. Bajan, II Stanczyński, III zaś niemiec Saideman.

 
Foto
 
   22.IX przyjechał do Załuża kpt. Bajan, którego nazwisko jest  na ustach całej Polski z powodu zwycięstwa w zawodach lotniczych.
Foto
 
     /własnoręczny wpis Jerzego Bajana/
               Na pamiątkę challangeru 1934 i wakacyjnego                   
              po challangerego odpoczynku w Załużu
                                                       Jerzy Bajan
              Załuż 4.X.34                   kpt.pil.akrob.
 

 

 Z okazji pobytu w Załużu p. kpt. Bajana młodzież szkolna powitała Go, zaś organizacja L.O.P.P. pożegnała. Moment ten przyczynił si do ożywienia tejże organizacji do tego stopnia, że w tym dniu zgłosiło się dużo nowych członków do L.O.P.P.
                     Z dniem 1.IX.1934 Inspektorat szkolny w Sanoku przeniósł do tut. szkoły nauczycielkę z Komańczy p. Marję Siekierzyńską, zaś kierownika tut. szkoły p. Edwarda Nahurskiego przeniósł na posadę nauczycielską do Komańczy. Zamianowana objęła obowiązki kierownika szkoły i uczy  w budynku głównym kl. II-gą.
Dnia 15.IX.1934 z powodu epidemji czerwonki zamknięto szkołę na 2 tygodnie.
         Dnia 31.X.1934 urządzono w tut. szkole "Dzień Oszczędności". Na program złożyło się przemówienie ucznia kl. VI. deklamacja z kl. III. chór z kl. IV. balet z kl. V. i żywy obraz z kl. II-giej.
         W dniu 15.X odbyło się posiedzenie R.S.M. i uchwalono przystąpienie do remontu szkoły w Załużu jak też na Wujskiem.Remont rozpoczęto 20.X. i postawiono nowe ustępy w Załużu i na Wujskiem  oraz naprawiono studnię.
          Dnia 11 listopada z okazji "Święta Niepodległości" odbyło się nabożeństwo w kościele tylko dla dzieci obrz. łacińskiego, ponieważ ks. proboszcz obrz. grec. - kat. odmówił odprawienia Mszy Św. ze względu na niedzielę, że nie wolno odprawić dwóch mszy w jednym dniu. Była to widoczna niechęć z Jego strony w odprawianiu nabożeństwa narodowego, a z odezwania się do Grona z zapytaniem - "Co ważniejsze niedziela czy święto narodowe" wynika jasno, o co chodziło. Po nabożeństwie odbył się poranek w szkole. Na program złożyły się śpiewy, inscenizacja i zabawy. Wieczorem odbyła się w szkole "Akademja Strzelecka" a później zabawa dla starszych, która przeciągła się do godziny 12-tej. Czysty dochód z zabawy w wysokości 34 zł. przeznaczono na mundury strzeleckie.
         Dnia 5 grudnia urządzono "Św. Mikołaja" dla dziatwy szkolnej. obdarowano ponad 100 dzieci. Dary dla dzieci ofiarowała: Wp. Gromadzka, pp. Dutkiewicz, Bubówna, Workówna i Siekierzyńska. Czysty dochód z dobrowolnych wstępów wynoszący 5 zł. przeznaczono na sprawienie umywalki dla klas na Wujskiem.
         Dnia 21.XII. 1934 zakończono I-sze półrocze szkolne roku 1934/35.
         Dnia 13 stycznia młodzież strzelecka urządziła przedstawienie p.t. "Poseł i kominiarz", a po przedstawieniu zabawę taneczną. Czysty dochód w wysokości 30 zł. przeznaczono na mundury dla Strzelców.
         Z dniem 1.I.1935 zamianował Insp. Szk. w Sanoku naucz. p. Matyldę Hanus, w miejsce przeniesionej do Zagórza p. Trznadel. Zamianowana uczy na Wujskiem kl.IV i w budynku głównym w kl.V i VI.
         Dnia 1 lutego obchodzono imieniny Pana Prezydenta. Rano, o godzinie 9-tej odbyło si uroczyste nabożeństwo w cerkwi, po nabożeństwie odbył się poranek w szkole. Na program poranku złożyło się: 1). Słowo wstępne, 2). Deklamacje, 3). Chór, 4). Sztuczka pt. "Cześć Włodarzowi". Potem odbył się "Opłatek" dla dziatwy szkolnej urozmaicony śpiewem kolęd i świeceniem choinki. Wieczorem Towarzystwo "Strzelec", "T.S.L." i "Kurs Wieczorowy Oświaty Przyszkolnej" urządziły Uroczystą Akademję ku czci Imienin Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Po Akademji odbył się wspólny "Opłatek" zakończony zabawą taneczną. Program uroczystości obejmował przemówienie kom. Strzelca p. Zielińskiego, deklamacje i chór. W czasie kolacji przemawiał prezes Strzelca p. Wiktor i p. Zieliński. W uroczystości wzięło udział bardzo dużo osób z miejscowej ludności.
         Dnia 3 lutego urządzono zabaw taneczną a czysty dochód przeznaczono na dożywianie ubogiej dziatwy szkolnej.
         Dnia 19 marca urządzono uroczysty poranek ku czci imienin Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po nabożeństwie w miejscowej cerkwi odbył się poranek w szkole. Na program którego złożyło się słowo wstępne, deklamacje, chór, sztuczka p.t. "Zwyciężyłem" i drugie śniadanie dla dzieci szkolnych. Drugie śniadanie było fundowane przez J.W.P. Chorbkowskich, Wiktorów, Dutkiewiczównę i Siekierzyńską.
         Dnia 20 marca b.r. zorganizowano Komitet dożywiania dzieci szkolnych. W skład Komitetu weszli J.W.P. Wiktorowie, Chorbkowscy i Grono Nauczycielskie. Dożywianie obejmuje 25 dzieci i odbywa się 3 razy w tygodniu t.j. wtorki, czwartki i soboty, ma trwać do końca roku szkolnego.
         Dnia 25 marca Związek strzelecki urządził uroczystą Akademję ku czci Imienia Pana Marszałka. Rano o godzinie 10-tej ze świetlicy Strzeleckiej mieszczącej się w szkole wyruszył oddział umundurowanych Strzelców i nowo zorganizowanej Straży Pożarnej przy dźwiękach orkiestry do kościoła na nabożeństwo. Po nabożeństwie odbyła się defilada oddziału przed kościołem a wieczorem Akademja w szkole.
         Dzień 23 marca 1935 r. był dniem radości w Państwie ponieważ uchwalono nową konstytucję
         W dniu 3-go maja po nabożeństwie w cerkwi odbył się poranek w szkole. Na program którego złożyło się słowo wstępne, deklamacja, inscenizacja, chór i sztuka p.t. "Trzeci Maj".

 

  Twórca Państwa Polskiego, Wielki Budowniczy Rzeczypospolitej, Wódz Narodu, Marszałek Józef Piłsudski nie żyje! Wiadomość ta uderzyła  jak grom w społeczeństwo polskie. Choć spodziewano się katastrofy, ze względu na kiepski stan zdrowia Marszałka, cierpiącego na chorobę serca i nerek, to nikt w całej Polsce nie spodziewał się, że nastąpi to tak nagle i niespodziewanie, że zabraknie nam tego Wielkiego Wodza i Najukochańszego Ojca Narodu. Ten Nieskalany Rycerz oddał siebie całego dla dobra Ojczyzny, a sam prócz trudu pracy i przykrości nie zaznał niczego w życiu. Strata nasza jest wielka i nigdy nie zastąpiona, i dlatego przez całą drogę naszego przyszłego życia nie wolno nam trwonić ani jednej kropli tej mocy, którą tu nam pozostawił w swoim testamencie. Młode pokolenie oddane naszej pieczy poprowadzimy tam, dokąd ten Mocarz Ducha nas prowadził, z kamiennego serca wydobędziemy "Hołd i Miłość Wieczną" dla Jego Świetlanej postaci. Z własnych przeżyć bolesnego tygodnia czerpać będziemy siły i sprawimy, że młode pokolenie szkolne będzie przeżywało wciąż z tą samą czcią drogę Komendanta od dziecięcej przysięgi aż do Królewskiego Zamku. Drogę pełną cierpienia poświęcenia i tej "Potęgi Ducha". Sami pozostaniemy Mu i Wierności Jego Ideałów, nauczymy tych, którzy przyjdą. "Tak nam dopomóż Bóg". Do ogólnego Hołdu nie tylko Polski, ale i całej Europy dołożyła Hołd i nasza szkoła wraz z ludnością miejscową w dniu 18 maja b.r. W miejscowej cerkwi odbyło się naboestwo żałobne, katafalk ubrano zielenią i przykryto sztandarem, obok katafalku trzymali straż Strzelcy. Udział w nabożeństwie wzięła młodzież szkolna z tut. Gronem nauczycielskim, organizacją Strzelca i ludność miejscowa. Po nabożeństwie odbyła się defilada przed szkołą i tutaj przed portretem Marszałka złożono ślubowanie Jego Ideałom. Nastąpiło minutowe milczenie, odśpiewanie "Roty", potem młodzież szkolna wraz z ludnością miejscową udała się do domu p. Stramika gdzie przysłuchiwano się całej uroczystości pogrzebowej z Krakowa podawanej przez polskie radjo

         Dnia 23.V. odbyło się zebranie ludności miejscowej w szkole i na wniosek p. Wikytora zdeklarowano kwotę na kupienie tablicy pamiątkowej z popiersiem Marszałka. Tablica ma być wmurowana w mur kościółka. O ile zbierze się większą kwotę, resztę odeśle się na usypanie  kopca ku czci Marszałka w Krakowie. Z ramienia Grona i dziatwy szkolnej przesłano depesze kondolencyjne do p. Marszałkowej, a dla Rządu na ręce p. Inspektora Szkolnego i Starosty Powiatowego.
Dnia 3.VI. wizytował tut. szkołę W. Pan insp. szkol. Jan Gołębiowski.
         Dnia 12 czerwca urządzono w tut. szkole Akademję poświęconą w pierwszej części wspomnieniu pośmiertnemu ś.p. Marszałka, zaś drugą część propagandzie morza. Program obejmował: Część pierwsza: przemówienie o ś.p. Marszałku wygłosiła p. Dutkiewicz. Deklamacja wiersza p.t. "Marszałku" z kl. II-giej Marsz Żałobny: Marszałku Pieśni legjonowe. Druga część: przemówienie o znaczeniu morza p. Bula, deklamacje z kl. II "Polskie Morze Polski Marynarz", Pieśń: "Bałtyk". Dzieci samorzutnie ofiarowały na flotę 22 gr.
         Dnia 13 czerwca młodzież szkolna z kl. IV, V i VI urządziła wycieczkę do Bezmiechowej celem obejrzenia lotniska, zaś dzieci z niższych klas udały się na wycieczkę nad San.
         Dnia 14 czerwca młodzież szkolna przystępowała do spowiedzi  i komunji Świętej. 14 czerwca zakończono rok szkolny nabożeństwem w miejscowej cerkwi. Mszę Świętą odprawił miejscowy proboszcz na intencję dobrodziejów miejscowej ludności, którzy dożywiając młodzież szkolną i cywilną starali się w części złagodzić ciężki przednówek w tut. wiosce.

 

         Wynik klasyfikacyjny za rok 1934/35

                                      /brak/

 

ROK  SZKOLNY  1935/36

         Rozpoczęto normalnie dnia 3.IX.1935 r. nabożeństwem inauguracyjnym w miejscowej cerkwi, po którem odbyła się konferencja inauguracyjna. Zespół Grona nauczycielskiego bez zmiany.
         Dnia 8 września odbyły się wybory do Sejmu, które w tut. miejscowości odbyły się spokojnie, ze zrozumieniem wspólnych interesów. Z powiatu sanockiego wybrano posłem p. Józefa Morawskiego - ziemianina  z Pastwisk.
         Dnia 12.X. b.r. przystępowała młodzież szkolna do spowiedzi  i Komunji Świętej.
         Dnia 4.XI. b.r. zatrzyma się na stacji kolejowej w Załużu wagon propagandowy obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, a młodzież szkolna, pozaszkolna i Z.S. wzięli udział w zwiedzaniu tegoż wagonu.
         Dnia 10.XI młodzież Z.S. urządziła wieczorem Akademję i zabawę taneczną, dochód przeznaczono na zakupienie radja dla Strzelca.
         Dnia 11.XI młodzież szkolna po nabożeństwie w miejscowej cerkwi, urządziła uroczysty poranek na program którego złożyło się słowo wstępne, kl.VI deklamacje z kl. I  i V. chór - odegrano 2 sztuki p.t. "11 listopada". Na zakończenie złożono u stóp obrazu j.p. Marszałka flagę państwową zakupioną przez młodzież szkolną i odśpiewano "Rotę".
         Dnia 19.XI. założono na terenie wsi Załuż Koło Gospodyń Wiejskich. Zebrania Koła będą się odbywały w budynku szkolnym dwa razy w miesiącu,  na których referaty wygłoszą tut. pp. nauczycielki.
         Dnia 4.XI. rozpoczęto pracę na kursie wieczorowym II stopnia.
         Stacja Ochrony Roślin we Lwowie przyznała dla tut. szkoły premję 5 zł. za największą ilość zebranych chrabąszczy. Za tę kwotę Insp. zakupił i przesłał zeszyty, które rozdzielono między ubogą dziatwę szkolną.
         Dnia 5.XII. urządzono dla ubogiej dziatwy Mikołaja. Dary złożyło Grono Nauczycielskie, p. Chorbkowska, Koło Gospodyń Wiejskich. Czysty dochód w wysokości 4 zł 80 gr. przeznaczono na zakupienie odzieży dla biednych z klasy IV.
         Dnia 22 grudnia zakończono I półrocze 1935/36 roku szkolnego. Klasyfikowano ogółem 276 i 36 nieklasyfikowano na 307 zapisanych.
         Z dniem 1 stycznia 1936 Inspektorat Szkolny w Sanoku przeniósł do tut. szkoły p. Edwarda Nahurskiego, zaś naucz. p. Łucja Siekierzyńska została przeniesiona do Zagórza.
         Dnia 20 stycznia urządzono dla dziatwy szkolnej opłatek. Przy pięknie ubranej choince dzieci połamały się opłatkiem, spożyły podwieczorek. W uroczystości tej wzieli udział i starsi. Między wieloma byli obecni miejscowy gr. kat. proboszcz i P. Wiktor, ziemianin w Załużu.
         Dnia 1 lutego święcono uroczyście Imieniny Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego. Po nabożeństwie odbył się w szkole poranek. Na całość poranku złożyły się: przemówienie, deklamacje, śpiewy oraz obrazek sceniczny p.t. "Imieniny Pana Prezydenta".Wieczorem odbyła się uroczysta akademja dla miejscowej ludności, po akademji wspólny opłatek.
         Dnia 19 marca b.r. młodzież szkolna wzięła udział wnabożeństwie żałobnem za duszę Marszałka Piłsudskiego. Prócz dzieci obecny był oddział Z.S. Nabożeństwo odbyło się w miejscowej cerkwi.
         Dnia 27 marca 1936 zakończono kurs wieczorowy.Uczestnikom wydano zaświadczenia.
         Dnia 31 marca 1936 przeprowadzono klasyfikację za II okres 1935/36.
         Dnia 3 maja obchodzono rocznicę Konstytucji 3 maja.
         Dnia 12 maja obchodzono rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W cerkwi odbyło się nabożeństwo żałobne. Po nabożeństwie odbyła się defilada przed portretem Marszałka, przed którym po defiladzie odśpiewano "Tyś nie umarł" i "Hymn Państwowy".Dzieci słuchały radjowej audycji pogrzebu matki marszałka.
         Dnia 3 czerwca obchodziła szkoła 10-cio letnią rocznicę prezydentury P. Prezydenta Ignacego Mościckiego. Po mszy w cerkwi odbył się poranek w szkole.
         Rok szkolny zakończono dnia 20 czerwca 1936. Na ogółem zapisanych

/brak stron/

.........młodzież szkolna wzięła udział w żałobnym nabożeństwie w tut. cerkwi. W szkole urządzono pogadanki "Życiorys i czyny Marszałka".
         Dnia z 25 na 26 maja urządzono 24 godzinny obóz dla Orląt przy tut. Oddziele  Z.S. Do oddziału tego należy 14 uczniów tut. szkoły na 101. Obóz prowadził komendant pod kierunkiem kierownika szkoły Edwarda Nahurskiego.

 

 

ROK  SZKOLNY  1937/38

         Rozpoczęto dnia 3 września. Stan nauczycieli i izb bez zmiany.
         Od dnia 2 do 8 października obchodzono Tydzień Szkoły. Z tut. szkoły odesłano 9.50 zł. Z tygodnia L.O.P.P. odesłano 7,05 zł.
         Dnia 9 października odbyła się tu konferencja rejonowa. Lekcję z rysunków prowadziła naucz. p. B. Horkówna.
         Dnia 9 października otrzymało szkolne Koło L.O.P.P. dyplom  za zasługi złożone do L.O.P.P. 
         W dniu 11 listopada jako w dzień Święta Niepodległości  po nabożeństwie odbył się w szkole poranek, zaś wieczorem akademja. Oddział Orląt wziął udział w defiladzie w Sanoku.
         Dnia 13 listopada odbyła się tu konferencja rejonowa.
         Inspektor Szkolny w Sanoku pismem w dniu 12 listopada przemianowuje tut. szkołę na szkołę III stopnia. 
         Dnia 13 listopada odbyła się tu konferencja rejonowa. Zajęcia praktyczne prowadziła w kl. IV p. Pesetrunowa z Doliny.
         Dnia 5.XII. Szkolne Koło P.C.R. urządziło dla dzieci szkolnych Mikołaja. Zebranymi datkami obdarowano 128 dzieci. W mikołaju wzięli udział i starsi bardzo licznie.
         Dnia 17 grudnia 1937 r. przeprowadzono klasyfikację klas. Wynik klasyfikacyjny  za I półrocze 1937/38 roku szkol. przedstawia się następująco:

klasa

stan 1.X.

 

stan 21.XII

klasyfik.

nieklas.

I

61

9

70

51

19

II

59

1

60

50

10

III

49

2

51

51

-

IV

47

1

48

45

3

V

31

1

32

30

2

VI

17

1

18

16

2

VII

12

 

12

12

-

Razem

276

15

291

255

36

 

         Z dniem 1 stycznia 1938 Insp. Szkolny przeniósł naucz. p. Leokadię Bubówną do Srogowa Dolnego, a w miejsce jej mianował do tut. szkoły naucz. p. Emilję Łazowską z Belechóski.
         W dniach od 13 do 18 stycznia 1938 przeprowadzono na terenie gromad Wujskie i Załuż zbiórkę na dożywianie dzieci. Zbiórka dała 130 kg żyta, 20 kg owsa, 20,60 zł gotówki.
         Dnia 1 lutego w dzień Imienin Pana Prezydenta urządzono dla dzieci szkolnych choinkę. Najbiedniejsze dzieci obdarowano, zaś wszystkie otrzymały śniadanie.
         Dnia 18 marca odbyło się nabożeństwo z okazji Imienin Nacz. Edwarda Śmigłego Rydza. Po naboestwie zajęcia.
         Dnia 19 marca jako dzień śp. Józefa odbyło się nabożeństwo jako w dzień Imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Dnia 20 marca akademia.
         Dnia 26 marca odbyła się klasyfikacja za II okres 1937/38.
Klasyfikowano 264 uczniów na 290.
         Dnia 3 maja odbył się w szkole poranek. Na treść poranku złożyło się przemówienie, deklamacje i śpiewy. Po poranku wszystkie dzieci otrzymały posiłek, a to mleczną kawę i chleb.

Przegl. dn.24.V.938
/podpis nieczytelny/
 podinsp. szkol.

         Dnia 24 maja b.r. odbyła się wizytacja tut. szkoły przez Inspektora Szkolnego WP. Bartkowskiego Michała i WP. Gołębiowskiego Jana.
         Dnia 12 maja b.r. w rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka odbyło się w miejscowej cerkwi żałobne nabożeństwo, po którym w szkole przemawiała  do uczniów ucz. kl.VII Kuśnierz Maria i kierownik szkoły. Wyjątki z pism Marszałka czytała naucz. p. Humniowa. Wszystkim dzieciom wydano posiłek.
         Dnia 31 maja odbyło się w tut. szkole zebranie rad gromadzkich Załuż i Wujskiego. Na zebraniu tym przemawiał tut. p.o. kierownika szkoły Edward Nahurski. W przemówieniu swym podkreślił konieczność budowy szkoły wyżej zorganizowanej ze względu na przeludnienie wsi i na koniecznoć możnoci odpływu młodzieży wiejskiej do warsztatów pracy w miejscu.
         Dnia 21 czerwca 1938 zakończono rok szkolny. Na 240 uczniów klasyfikowano 226 uczniów, w tym 11 uczniów szkołę ukończyło.

 

ROK  SZKOLNY 1938/39

         Rozpoczęto nabożeństwem inauguracyjnym dnia 5 września. Na ten rok szkolny dysponuje szkoła 5 salami szkolnymi i 5 siłami nauczycielskim. Sprawa dobudowy szkoły posuwa się bardzo powoli. Ogólnie ludność dla szkoły i gromada Załuż uchwaliła do tego czasu potrzebną gotówkę, zaś gromada Wujskie robociznę szarwarkową. Pełnomocnictwo w budowie oddano wójtowi gminy Sanok p. Wolińskiemu.
         Od dnia 25.IX do 2.X  jako w Tygodniu L.O.P.P. odbyły się w szkole pogadanki na temat Ligi i Szkolnego Koła L.O.P.P. Zapisano 117 członków. W tygodniu zebrano 17 zł 45 gr, które odesłano powiatowi.
         Od dnia 2.X. do9.X. odbył się Tydzień Szkoły. Pozyskano dla Szkolnego Koła 125 członków i zebrano 15 zł. Na zakończenie Tygodnia uczniowie urządzili pochód z transparentami "Budujcie nam szkołę", "Brak izb a cegła gnije", "Nie mamy ławek". Po nabożeństwie w miejscowym kościele odegrali uczniowie na świeżym powietrzu obrazek sceniczny "Grosz do grosza". Wystąpieniu szkoły zro-...

 

 

/ w tym miejscu w kronice 
widnieje ślad 
po usunięciu większej ilości kartek z oryginału kroniki/

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny