Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin szkoły

Czcionka:

 

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZAŁUŻU

 

 

 

SPRAWA: CZŁOWIEK – CZŁONEK SZKOLNYCH SPOŁECZNOŚCI

 

KAŻDY CZŁONEK SZKOLNYCH SPOŁECZNOŚCI – JAKO CZŁOWIEK – BEZ WZGLĘDU NA SWÓJ WIEK I FUNKCJĘ W SZKOLE – MA PRAWO DO:

- POSZANOWANIA SWOJEJ GODNOŚCI, SWEGO DOBREGO IMIENIA ORAZ SWOJEJ WŁASNOŚCI OSOBISTEJ ZE STRONY WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH

-. RZETELNEJ I SPRAWIEDLIWEJ OCENY SWOJEGO ZACHOWANIA I POSTĘPÓW W NAUCE LUB OCENY SWEJ PRACY PRZEZ PRZEŁOŻONYCH.

 

KAŻDY CZŁONEK SZKOLNYCH SPOŁECZNOŚCI MA OBOWIĄZEK;

-. POSZANOWANIA GODNOŚCI OSOBISTEJ, DOBREGO IMIENIA I WŁASNOŚCI POZOSTAŁYCH OSÓB

- PRZESTRZEGANIA ZASADY POSZANOWANIA CUDZEJ GODNOŚCI W KONTAKTACH Z INNYMI LUDŹMI

 

NIKT NIE MA PRAWA DO:

WYKORZYSTYWANIA SWEJ PRZEWAGI: WIEKU, FUNKCJI, CZY ZBIOROWOŚCI, LUB SIŁY FIZYCZNEJ, CZY EKONOMICZNEJ, DO NARUSZENIA GODNOŚCI I PRAW INNEGO CZŁOWIEKA, A EWENTUALNA WINA MUSI BYĆ UDOWODNIONA

KAŻDY CZŁONEK SZKOLNYCH SPOŁECZNOŚCI ODPOWIADA, PROPORCJONALNIE DO DOJRZAŁOŚCI, WIEKU CZY FUNKCJI ZA SZKODY UCZYNIONE DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI.

 

 

SPRAWA: LEKCJA.

 

LEKCJA JEST GŁÓWNĄ FORMĄ PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA, JEST CZASEM I FORMĄ REALIZACJI PODSTAWOWEGO I OBOWIĄZKOWEGO PROGRAMU SZKOŁY

 

UCZNIOWIE:

 

MAJĄ PRAWO DO:

- ZNAJOMOŚCI CELU LEKCJI ORAZ SWOICH ZADAŃ LEKCYJNYCH ORAZ DO JASNEGO I ZROZUMIAŁEGO DLA NICH PRZEKAZU TREŚCI LEKCJI

- ZADAWANIA PYTAŃ NAUCZYCIELOWI W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA TRUDNOŚCI W TOKU LEKCJI.

 

MAJĄ OBOWIĄZEK:

BRAĆ AKTYWNY UDZIAŁ W LEKCJI, PRZESTRZEGAĆ USTALONYCH ZASAD I PORZĄDKU W CZASIE LEKCJI, UZUPEŁNIAĆ BRAKI WYNIKAJĄCE Z ABSENCJI.

 

NAUCZYCIELE:

 

MAJĄ PRAWO DO:

- WYBORU FORM ORGANIZACYJNYCH I METOD PRACY LEKCYJNEJ

 

MAJĄ OBOWIĄZEK:

- MAKSYMALNIE UŁATWIĆ UCZNIOM DOTARCIE DO ISTOTY TEMATU LEKCYJNEGO I MOTYWOWAĆ ICH AKTYWNOŚĆ OSIĄGANIU ICH ZADAN LEKCYJNYCH.

 

PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:

- PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH WYWOŁUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ POZNAWCZĄ LUB RUCHOWA UCZNIÓW ORAZ ZA BEZPIECZNE ICH UŻYWANIE

 

 

SPRAWA: PRACA DOMOWA:

 

PRACA DOMOWA JEST STOSOWANA DO WYĆWICZENIA PRZEZ UCZNIÓW OKREŚLONYCH UMIEJĘTNOŚCI LUB PRZYGOTOWANIA SIĘ DO NASTEPNEJ LEKCJI (NP. PRZECZYTANIE LEKTURY, ZNALEZIENIE MATERIAŁOW W ŹRÓDŁACH ITD.).

 

UCZNIOWIE:

MAJĄ PRAWO DO:

-OCENY PRACY DOMOWEJ PRZEZ NAUCZYCIELA

- DO BRANIA POD UWAGĘ PRZEZ NAUCZYCIELA, CZY SĄ FIZYCZNIE W STANIE ODROBIĆ ZADANIA NP. W KONTEKŚCIE PLANU LEKCYJNEGO Z DNIA NA DZIEŃ

-. WEEKENDÓW BEZ PRACY DOMOWEJ, TZN NIE ZADAJE SIĘ ZADAŃ DOMOWYCH W PIĄTEK NA PONIEDZIAŁEK.

 

MAJĄ OBOWIĄZEK:

- STARANNEGO WYKONYWANIA PRACY DOMOWEJ

- KSZTAŁTOWANIA NAWYKU WYKONYWANIA ZADAŃ DOMOWYCH W DNIU, W KTÓRYM ZOSTAŁY ONE POLECONE.

 

PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSTACI STOSOWNEJ OCENY, JEŚLI NIE WYWIĄZUJĄ SIĄ Z PRACY DOMOWEJ LUB STOSUJĄ CHWYT NIE FAIR, „ZAPOMINAJĄC ZESZYTU”

 

NAUCZYCIELE:

MAJĄ PRAWO DO;

- USTALANIA ZASAD PRACY DOMOWEJ SWEGO PRZEDMIOTU ORAZ ZASAD JEJ OCENY, USPRAWIEDLIWIANIA NIEWYKONANIA PRACY DOMOWEJ

- OCENIANIA PRACY DOMOWEJ TAK JAK PRACY KLASOWEJ

 

MAJĄ OBOWIĄZEK:

- UWZGLĘDNIANIA RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCI DOMOWYCH I ŻYCIOWYCH U SWYCH UCZNIÓW, KTÓRE MOGĄ MIEĆ NEGATYWNY WPŁYW NA WYWIĄZANIE SIĘ Z PRACY DOMOWEJ.

 

RODZICE:

MAJĄ OBOWIĄZEK:

- INTERESOWAĆ SIĘ PTACĄ DOMOWĄ SWEGO DZIECKA, A TAKŻE ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWE WARUNKI W MIESZKANIU DO SWOBODNEJ PRACY DOMOWEJ DZIECKA.

 

 

 

 

DYREKTOR:

- RAZ W ROKU SZKOLNYM DOKONAĆ ANALIZY OBCIĄŻENIA UCZNIÓW PRACĄ DOMOWĄ – WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. WNIOSKI Z ANALIZY PRZEKAZAĆ RADZIE PEDAGOGICZNEJ,

 

 

SPRAWA: ZESZYT PRZEDMIOTOWY

 

SŁUŻY ON DO PORZĄDKOWANIA WIADOMOŚCI LEKCYJNYCH, DO ĆWICZEŃ I ZADAŃ W PRACY DOMOWEJ, A TAKŻE JEST NARZĘDZIEM DO KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI I NAWYKÓW POPRAWNEGO NOTOWANIA I STARANNEGO PISMA.

 

UCZNIOWIE

MAJĄ PRAWO DO:

- UKIERUNKOWANIA, JAK PROWADZIĆ ZESZYT PRZEDMIOTOWY ORAZ DO OCENY, CO JAKIŚ CZAS, SWOICH STARAŃ W TYM ZAKRESIE

 

MAJĄ OBOWIĄZEK:

- STARANNEGO PROWADZENIA ZESZYTU, ZGODNIE Z WYMOGAMI NAUCZYCIELA.

 

NAUCZYCIELE

MAJĄ OBOWIĄZEK:

- UKIERUNKOWANIA, KONTROLOWANIA I OCENIANIA ZESZYTU UCZNIOWSKIEGO

- OCENIANIA ZESZYTU 1 RAZ W SEMESTRZE

- JEŚLI SĄ NAUCZYCIELAMI J. POLSKIEGO I JĘZYKÓW OBCYCH – OCENIAJĄ ZESZYT 3 RAZY W CIĄGU SEMESTRU

 

RODZICE

MAJĄ OBOWIĄZEK

- PRZEGLĄDAĆ OD CZASU DO CZASU ZESZYTY SWYCH DZIECI, ZACHĘCAĆ DO STARANNOŚCI W PROWADZENIU ZESZYTU

 

 

SPRAWA: CAŁOLEKCYJNE FORMY KONTROLI POSTĘPÓW W NAUCE

 

DOTYCZY TO TAKICH FORM KONTROLI, JAK „PRACA KLASOWA” Z J. POLSKIEGO LUB MATEMATYKI, SPRAWDZIAN – TEST KONTROLNY – ZAPLANOWANY NA CAŁĄ LEKCJĘ (CZY 2 LEKCJE) I OBEJMUJĄCE TREŚCI CAŁEGO DZIAŁU (LUB DUŻEJ CZĘŚCI DZIAŁU) PROGRAMU NAUCZANIA.

 

UCZNIOWIE:

MAJĄ PRAWO DO:

- ZNAĆ ZAKRES MATERIAŁU PRZEWIDZIANEGO DO KONTROLI, WYMAGANIA, JAKIM BĘDĄ MUSIELI SPROSTAĆ

- NAJWYŻEJ 3 SPRAWDZIANÓW TEGO TYPU W CIĄGU TYGODNIA, PRZY CZYM NIE WIĘCEJ NIŻ JEDEN SPRAWDZIAN DZIENNIE

- DO OKREŚLENIA PRZEZ NAUCZYCIELA TERMINU SPRAWDZIANU PRZYNAJMNIEJ Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM

 

 

 

NAUCZYCIELE:

MAJĄ OBOWIĄZEK:

- PRZESTRZEGAĆZASADY ILOŚCIOWEGO OBCIĄŻENIA UCZNIÓW SPRAWDZIANAMI TEGO TYPU W TYGODNIU I CIĄGU DNIA SZKOLNEGO.

 

 

SPRAWA: „KARTKÓWKA

 

JEST TO FORMA BIEŻĄCEJ KONTROLI WIADOMOŚCI, OBEJMUJĄCA ZAKRES TREŚCIOWY 2-3 TEMATÓW. CZAS PRZEZNACZONY NA „KARTKÓWKĘ” NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 1/3 LEKCJI.

 

NAUCZYCIELE:

MAJĄ PRAWO DO:

- STOSOWANIA FORMY „KARTKÓWKI” W DOWOLNY SPOSÓB, BEZ UPRZEDZENIA O NIEJ UCZNIÓW, GDYŻ NICZYM NIE RÓŻNI SIĘ TA FORMA KONTROLI WIADOMOŚCI OD INNYCH FORM BIEŻĄCEGO KONTROLOWANIA PRZYGOTOWANIA SIĘ UCZNIÓW DO ZAJĘĆ. „KARTKÓWKA” POZWALA NA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU LEKCYJNEGO, GDYŻ JEDNOCZEŚNIE KONTROLUJE STAN WIADOMOŚCI BIEŻĄCYCH WSZYSTKICH UCZNIÓW

- NIEWPISYWANIA OCEN Z „KARTKOWKI” DO DZIENNIKA LEKCYJNEGO, JEŻELI WYNIKI OKAZAŁYBY SIĘ W WIĘKSZOŚCI NIEZADOWALAJĄCE.

 

 

 

 

SPRAWA: SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA

 

UCZNIOWIE:

MAJĄ PRAWO DO:

- WYŁANIANIA W DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH SWEJ REPREZENTACJI W POSTACI SAMORZĄDU I SAMORZĄDÓW KLASOWYCH

- OPRACOWANIA I UCHWALWNIA ORDYNACJI WYBORCZEJ, ORGANIZACJI, SKŁADU I REGULAMINU DZIAŁANIA SAMORZĄDU.

- WYBRANIA SPOŚRÓD GRONA NAUCZYCIELSKIEGO OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

MAJĄ OBOWIĄZEK:

- RESPEKTOWANIA UCHWAŁ I PROGRAMÓW SWOJEGO SAMORZĄDU

 

 

NAUCZYCIELE:

MAJĄ OBOWIĄZEK:

- WYCHOWAWCA KLASY I OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: UDZIELAĆ POMOCY ORGANIZACYJNEJ I MERYTORYCZNEJ SAMORZĄDOWI, KTÓRYM SIĘ OPIEKUJE, SŁUŻYĆ MU DOŚWIADCZENIEM I RADĄ, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA REGÓŁ DEMOKRACJI. OPIEKUN SAMORZĄDU MA TAKŻE OBOWIĄZEK WYSŁUCHANIA WNIOSKOW I POSTULATÓW SAMORZĄDU I PRZEKAZYWAĆ JE ADRESATOM.

 

 

SPRAWA: INFORMACJA

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI, SAMORZĄDY KLASOWE, ORGANIZACJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ MAJĄ PRAWO DO INFORMOWANIA WSZYSTKICH SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY O SWOICH PROGRAMACH, OPINIACH I PROBLEMACH. JEST TO PRAWO DO:

- WYDAWANIA NA SZKOLNYCH URZĄDZENIACH DO KOPIOWANIA RÓŻNEGO RODZAJU „GAZET”, INFORMATORÓW, BIULETYNOW, ULOTEK ITP.

 

MAJĄ OBOWIĄZEK:

- PRZESTRZEGANIA KARDYNALNEJ ZASADY: NIE WOLNO NARUSZAĆ GODNOŚCI OSOBISTEJ I DOBREGO IMIENIA INNYCH LUDZI.

 

 

SPRAWA: BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 

UCZNIOWIE

MAJĄ PRAWO DO:

- BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW NAUKI I REKREACJI W SZKOLE, ORAZ BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI WYCIECZKI, BIWAKU ORAZ WYJŚCIA POZA SZKOŁĘ – ZGODNIE Z PRZEPISAMI O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY I NAUKI

 

NAUCZYCIELE

MAJĄ OBOWIĄZEK:

- SPRAWDZANIA PRZED KAŻDYMI ZAJĘCIAMI (W SZKOLE CZY W TERENIE), CZY WARUNKI NIE STWARZAJĄ ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA CZY ZYCIAUCZNIÓW

- BEZZWŁOCZNEGO ZGŁASZANIA DYREKTOROWI SZKOŁY ZUWAŻONYCH ZAGROŻEŃ

- RYGORYSTYCZNEGO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW KĄPIELI W CZASIE WYCIECZEK, BIWAKÓW I INNYCH FORM REKREACJI POZA SZKOŁĄ

 

DYREKTOR

MA OBOWIĄZEK:

- NIEZWŁOCZNEGO USUNIĘCIA ZAGROŻEŃ BEZPIECZENSTWA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny