Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kronika 1968-1980

Czcionka:
ROK  SZKOLNY  1967/68
 
 
         Pracę w szkole rozpoczęłyśmy w liczbie 5 etatów naucz. z liczbą uczniów 114. W składzie grona pedagogicznego nastąpiły pewne zmiany, Ponieważ kol. Gacek - Chimiak Anna przeniosła się do pracy w szkole w Zagórzu. Na jej miejsce przybyła kol. Feszczuk Anna po ukończonym Studium Nauczycielskim. Była to pierwsza jej posada nauczycielska. Ponadto kol. Seryłło i Gacek w lipcu 1967 ukończyły również SN, a kol. Gankiewicz i Sankowska w dalszym ciągu kontynuują studia. 
 Duży nacisk w tym roku położono na wychowanie obywatelskie, które ma wychować światłego ideowo obywatela.
 
         Foto
prace w ogródku przy szkole

 

Szczególnie uroczyście obchodziliśmy w tym roku 50 rocznicę Rewolucji Październikowej. Dla społeczeństwa zorganizowano ciekawą wieczornicę, na którą złożył się montaż sceniczny, pieśni i tańce radzieckie. Zorganizowano również akademię 1- majową, spotkanie z oficerem Wojska Polskiego oraz radnym Woj. Rady Narod.
        Z okazji Dnia Dziecka i Święta Sportu odbyła się wycieczka połączona z biwakowaniem oraz rozgrywki sportowe.
        W okresie kwietnia, mimo pięknej pogody wiosennej /temp. dochodziła do +30oC/ w tutejszym środowisku panowała epidemia przyusznicy. Uczniowie gremialnie opuszczali lekcje, a na wniosek Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej przerwano naukę na okres 1 tygodnia. Niemniej jednak epidemia panowała do okresu wakacji, atakując nie tylko dzieci ale i dorosłych. Jak co roku, systematycznie odwiedzało nas kino objazdowe, oraz kino oświatowe.
        W miesiącu kwietniu zainstalowano w szkole telefon.
        W pierwszy dzień po feriach zimowych był obecny na lustracji insp. W.O. ob. Decowski, który również przybył na uroczystość zakończenia roku szkolnego.

 

  Foto

Uczniowie klasy VIII: 
 Od lewej stoją: pani Janina Seryłło, Tadeusz Chmera, 
                       Świczewski Edward, Halina Żywczak, Alojzy Bieniek,
 Anna Solon, Jan Tomusiak
                      Poniżej od lewej: Elżbieta Sipa, Grażyna Kuśnierz, 
 Ewa Trybała,  Grażyna Buczkowska
 (zdjęcie zrobione na podwórzu szkolnym)
 
 
 
 
 

ROK  SZKOLNY  1968/69

 

         Rok szkolny rozpoczęto normalnie 2.IX. W bieżącym roku uczą następujący nauczyciele:
                kier. szk. Seryłło Janina
                Gankiewicz Stanisława
                Sankowska Helena 
                Jarmułowicz Krystyna
                Feszczuk Anna

        Rok szkolny, podobnie jak i poprzednie, był podzielony na dwa półrocza  a te z kolei na dwa okresy. Treści wychowawcze szkoły są wykorzystywane do kształtowania postaw i świadomości uczniów.
        Jesień roku 1968 to ciągłe opady, które były szczególnie trudne dla rolników. Rodzice pozostawiali dzieci w domu celem pomocy pracach przy sprzęcie zbóż i ziemniaków, co ujemnie odbiło się na wynikach nauczania.
        Szkoła nasza, doceniając doniosłość rozpoczęcia obrad V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Parii Robotniczej, umożliwiła młodzieży oglądanie transmisji telewizyjnej i radiowej. Z okazji 25 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego zorganizowano uroczysty apel.
        Szkoła nasza nadal słabo jest wyposażona w pomoce naukowe, lecz te które są wykorzystują skrzętnie nauczyciele. Posiadamy dużą ilość obrazów, dużym ułatwieniem dla nauczyciela prac ręcznych są narzędzia do różnych prac. Jednak pomocy naukowych  do fizyki i chemii jest wciąż za mało. W tym roku więcej mamy pieniędzy w budżecie niż kiedykolwiek, dlatego też szkoła wzbogaci się w nowe pomoce.
        Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą nad dziećmi. Praca ta przejawia się w kontaktach szkoły z rodzicami. Kierownictwo, rodzinom potrzebującym pomocy materialnej, wystawia wnioski do Wydziału Oświaty o udzielenie zapomogi pieniężnej. Niektóre dzieci naszej szkoły korzystały w okresie wakacji z kolonii Wydz. Ośw. Współpraca z Komitetem Rodzicielskim jest słaba. Niemniej ona istnieje i w tym roku szczególnie uwidoczniła się przy budowie budynku gospodarczego /dostarczano materiały/. Poza tym dużej pomocy udzielają przy organizowaniu choinki noworocznej i różnych uroczystościach organizowanych przez szkołę.
        Kółek zainteresowań w szkole nie ma. Powodem tego jest duża odległość zamieszkania uczniów od szkoły oraz część nauczycieli dojeżdża z Sanoka /Jarmułowicz i Feszczuk/ a pozostali daleko zamieszkali. Warunki pracy są trudne.
        Szkoa w tym roku była wizytowana przez wizyt. Wydz. Ośw. obywatela Decowskiego. Na spotkaniu podsumowującym wizytację podkreślił, że należy zwracać większą uwagę na wychowanie ideowe. Następnie nakreślił krótko przebieg wydarzeń marcowych w Polsce, o których należy mówić dzieciom przy każdej sposobności. Podkreślić należy znaczenie Partii i rządu w rozwoju naszego państwa.
        Z nastaniem pięknych wiosennych dni uczniowie klas V -VIII przystąpiły do uporządkowania obejścia szkolnego, po rozbiórce starego budynku gospodarczego, wywiezieniu ziemi i wyplantowaniu podwórza szkolnego.
        W dniu 1 maja z okazji Święta Pracy dla mieszkańców wsi Załuż i Wujskie, uczniowie przygotowali montaż sceniczny, piosenki oraz tańce.
        Na Dzień Dziecka odbyła się wycieczka dla wszystkich uczniów na Góry Słonne celem zwiedzenia budowy nowej drogi.

Foto

na schodach przed szkołą (widok od strony drogi)

Na okres wakacji zostały wyznaczone dyżury nauczycieli w szkole.
        Wyniki nauczania za rok szkolny 1968/69 przedstawiają się następująco:

klasa

uczniów

bdb.

db.

dst.

ndst.

I

7

20

7

6

2

II

2

5

5

-

-

III

12

28

25

23

8

IV

7

8

24

24

-

V

15

17

34

51

8

VI

12

36

37

59

-

VII

20

15

88

147

-

VIII

18

39

75

120

-

Razem

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK  SZKOLNY  1969/70

 

 

 

              Rozpoczęto 2 września 1969 o godzinie 8oo. Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego złożyły się: przemówienie kier. szk., po czym nastąpiło spotkanie uczniów z wychowawcami klas.
        Stan nauczycieli nie uległ zmianom, jedynie kol. Feszczuk Anna wyszła za mąż i obecnie nazywa się Rogowska.
        Praca szkoły opiera się zgodnie z wariantem kombinowany o 5 nauczycielach z klasami łączonymi I+II, III+IV, V+VI. Ogólna liczba godzin nauczycielskich wynosi 136 z tego: Seryłło J. - 20 godz., Gankiewicz St., Jarmułowicz K. i Rogowska A. po 28 godzin a Sankowska H. - 32 godziny.
        W szkole działają (podobnie jak w latach poprzednich) organizacje uczniowskie: Samorząd Szkolny przygotowywał inscenizacje na choinkę noworoczną, były przygotowywane i przeprowadzane pogadanki na temat wyzwolenia PRL oraz Dnia Górnika. Uczniowie pomagali przy porządkowaniu biblioteki szkolnej i wypożyczaniu książek. Uczniowie należący do szkolnego koła Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowali szkolenie sanitarne. W każdej klasie urządzono kącik czystości, przeprowadzano kontrolę higieny osobistej. Szkolna Kasa Oszczędności zorganizowała współzawodnictwo międzyklasowe w oszczędzaniu. Dzieci brały udział w pomocy przy organizowaniu uroczystości. Uczniowie z Ligi Ochrony Przyrody wzięli udział w wycieczce do lasu w celu zbierania nasion dębu. W czasie zimy dokarmiano leśną zwierzynę i ptaki. Przeprowadzono wiele pogadanek o celowości ochrony przyrody, obserwowano zmiany jakie zachodzą w przyrodzie. Szkolne Koło Budowy Kraju i Stolicy zorganizowało wiele pogadanek z okazji Wielkiej Rewolucji Październikowej, Dnia Nauczyciela, Dnia Górnika, Wyzwolenia Warszawy. Szkolne Koo Turystyczno - Krajoznawcze zorganizowało wiele wycieczek w celu poznania najbliższej okolicy. 

 

Foto

na podwórzu szkolnym

 

Dnia 25.I. zorganizowano choinkę noworoczną, na którą złożyło się wiele wierszy, piosenek oraz inscenizacja. Po rozdaniu paczek zorganizowano zabawę dla dzieci. Powyższą uroczystość zorganizowano przy współudziale Komitetu Rodzicielskiego.
        W dniu 3.IV.1970 zorganizowano konferencję dla nauczycieli, na której zapoznano grono nauczycielskie z treścią broszury p.t. "Zadania i wytyczne do pracy ideowo - wychowawczej w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych". Najważniejsze punkty tych wytycznych: 
        1/ Przezwyciężanie zaniedbań i niedomagań w pracy ideowo-politycznej oraz polepszanie i unowocześnianie systemu wychowawczego.
        2/ Kierownikiem życia politycznego szkoły ma być Podstawowa Organizacja Partyjna.
a.  POP powinna inicjować i popierać stosowanie bardziej efektywnych metod nauczania.
b.  Zwalczać wszelkie przejawy liberalizmu i zaniżania wymagań nauczycieli w stosunku do ucznia.

 

 

c.  Inspirować działalność organizacji młodzieżowych.
d. Skutecznie działać na rzecz kształcenia i dokształcania zawodowego nauczycieli. Podstawowe Org. Partyjne zobowiązane są do stałej troski o krzewienie wśród nauczycieli i młodzieży ideologii socjalizmu. Pogębiać wiedzę o prawidłowościach rozwoju społecznego w naszym kraju i na świecie. Kształtować wśród rodziców poczucie odpowiedzialności za wychowanie młodzieży.

 

 

              3/ Propagować postępowe i rewolucyjne tradycje polskiego
    i międzynarodowego ruchu robotniczego.
a.  W pełni wykorzystać treści wychowawcze programów i podręczników szkolnych informujące o naszej przeszłości historycznej i teraźniejszości.
b.  Przekazywać uczniom właściwe oceny wydarzeń historycznych, rolę mas ludowych i klasy robotniczej. Ukazywać dorobek Polski Ludowej i jej perspektywy rozwojowe.
        4/ Kształtować socjalistyczny stosunek do pracy i własności społecznej
 przez organizowanie dyżurów w szkole. Utrzymywanie porządku i czystości. Dekorowanie szkoły. Wykonywanie pomocy naukowych oraz prac społeczno - użytecznych. Organizowanie imprez szkolnych. Opieka nad grobami poległych żołnierzy. Pomoc służbie leśnej.
        5/ Rozumowo i uczuciowo związać młodzież z ustrojem socjalistycznym. 
Wykazać, że nierozerwalny sojusz ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi państwami socjalistycznymi gwarantuje nam niepodległość, bezpieczeństwo i budownictwo socjalistyczne.
        6. Niezbędnym czynnikiem w pracy ideowo - politycznej w szkole  są organizacje młodzieżowe działające na terenie szkoły: ZHP, PCK, SKO i inne.
        Wytyczne do pracy wychowawcy klasy:
Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy. Głównym zadaniem wychowawcy jest prowadzenie pracy zmierzającej do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły. Wytworzenie zwartego zespołu uczniowskiego w pracy nad osiąganiem przez klasę jak najlepszych wyników w nauce i wychowaniu. Wychowawca zrealizuje swoje zadania przez bliższe poznanie uczniów i utrzymywanie z nimi stałego kontaktu. Wychowawca klasy działa w ścisłym kontakcie z pozostałymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danej klasie. Do obowiązków wychowawcy należy:
        1. Troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania.
        2. Troska o wychowanie moralno - społeczne uczniów.
        3. Opieka nad zdrowiem uczniów.
        4. Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów.
        5. Współdziałanie z rodzicami uczniów.
        6. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy.
        Ze względu na budowę drogi część ogródka szkolnego zabrano Wobec powyższego koło szkoły pozostanie ogródek kwiatowy. Uczniowie zadbają o wygląd szkoły i zasadzą żywopłot, który został całkowicie zniszczony w tracie budowy drogi. Uporządkują i zasadzą kwiaty koło pomnika poległych żołnierzy radzieckich koło stacji kolejowej w Załużu.
        Dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina uczniowie naszej szkoły wraz z gronem nauczycielskim zorganizowali uroczystą wieczornicę dla tutejszego społeczeństwa. Uczniowie zrobili albumy dotyczące życia i działalności Wł. Lenina a także turniej wiedzy o Leninie, który został zorganizowany w dniach 15-29.IV.1970. Na wieczornicę złożyło się: referat, wiersz i pieśni radzieckie. Uroczyście obchodzono także 1 maja. Na akademię 1 majową złożył się montaż sceniczny. Uroczystości te obchodzono w Domu Ludowym w Załużu. Budynek szkolny i Dom Ludowy były w tym czasie udekorowane.
        Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wycieczkę połączoną z biwakiem.
        Uczniowie mieli możność przeżycia następujące uroczystości w roku szkolnym 1969/70:
        1. Apel z okazji 30 rocznicy wybuchu II wojny światowej
              2. Wieczór pieśni żołnierskich - 26 rocznica Wojska Polskiego.
        3. Wieczornica - 52 rocznica Rewolucji Październikowej.
        4. Uroczysty apel - 25 rocznica wyzwolenia Warszawy.
        5. Dni kultury radzieckiej - apel.
        6. Choinka noworoczna.
        7. 100 rocznica ur. W. Lenina - wieczór recytacji i pieśni.
        8. Święto Pracy - akademia.
        9. Dzień Sportu i Dzień Dziecka.

 

 

klasa

uczniów

klasyf.

promow.

nieprom

I

5

5

5

-

II

6

6

4

2

III

5

5

5

-

IV

9

9

9

-

V

17

17

13

4

VI

13

13

12

1

VII

12

12

12

-

VIII

18

18

18

-

 

 

 

 

ROK  SZKOLNY 1970/71

 

 

Rozpoczął się bez zmian w gronie nauczycielskim. Głównym zadaniem w tym roku szkolnym jest jednolity system wychowawczy. Zagadnienia wychowawcze mają być zgodne z ideologią Partii.
        W miesiącu styczniu w naszej szkole została zorganizowana choinka noworoczna połączona z częścią artystyczną, zabawą dla dzieci i podwieczorkiem. W zorganizowaniu choinki pomogli rodzice.
        Żeby pogłębić i rozszerzyć treści wychowawcze, grono pedagogiczne zorganizowało spotkania z działaczami ZBOWiD (Związku Bojowników O Wolność i Demokrację) a także z uczestnikami II wojny światowej, zamieszkałymi w tut. wiosce. Uczniowie wykazali swoją postawę dobrą opieką nad pomnikiem Bohaterów Zw. Radzieckiego (nad stacją PKP). będą zbierać materiały dotyczące historii upamiętnionego miejsca. Przez pogadanki i dobre przykłady wyrabia się troskę o poszanowanie mienia społecznego i osobistego.
        W ciągu półrocza zwracano uwagę na pogłębianie postawy patriotycznej i internacjonalistycznej młodzieży. Na lekcjach wychowania obywatelskiego starszych klas, poszczególni nauczyciele szeroko omawiali wydarzenia jakie miały miejsce ostatnio w Polsce. Przeprowadzono apele z różnych okazji
        1. 31 rocznica wybuchu wojn
        2. 27 rocznica Ludowego Wojska Polskiego 
        3. 53 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji
                Październikowej.
        4.  26 rocznicy wyzwolenia Warszawy.

 

 

              Młodzież naszej szkoły i nauczycielstwo przeprowadziło spotkania z weteranami ostatniej wojny. W spotkaniu tym brała udział delegacja radziecka i przedstawiciele Związku Bojowników O Wolność i Demokrację. Z tej okazji młodzież naszej szkoły doprowadziła  do porządku pomnik - bunkier (koło stacji PKP), złożyła wieńce i kwiaty. Młodzież naszej szkoły otrzymała wiele pamiątek od delegacji radzieckiej. Spotkanie to przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Delegacja ta przyobiecała młodzieży nawiązać korespondencję z jedną ze szkół moskiewskich.
Młodzież naszej szkoły chętnie opiekuje się pomnikiem powierzonym jej przez władze. W dowód uznania Związek Powiatowy ZBOWiD dwukrotnie urządził dla naszej szkoły wycieczk do Soliny.
        Po budowie drogi i budynku gospodarczego szkoły uczniowie skończyli uporządkowanie terenu szkoły. Poszerzono boisko szkolne, dosadzono żywopłot, uczniowie starszych klas uprzątnęli drzewo, które pozostało z rozbiórki starego budynku gospodarczego. Na terenie szkoły został zorganizowany "Konkurs czystości".
        Stałą troską były objęte dzieci będące w rodzinach zastępczych i dzieci z rodzin biednych. Kol. Janina Seryłło przeprowadzała wywiady środowiskowe  i typowała na zapomogi. Troską objęto także dzieci mające trudności w nauce. Wychowawcy prowadzili zeszyty obserwacyjne i kierowali te dzieci do Poradni Zawodowo - Wychowawczej w Sanoku.
        Ogólny wynik całorocznej pracy uczniów jest następujący:

 

 

klasa

uczniów

klasyf.

nieklas.

promow

nieprom

I

7

7

-

6

1

II

7

7

-

6

1

III

3

3

-

3

-

IV

5

5

-

5

-

V

19

18

1

16

2

VI

12

12

-

10

2

VII

11

11

-

11

-

VIII

11

11

-

11

-

razem

75

74

1

68

6  

 

 

 

 

ROK  SZKOLNY  1971/72

 

              Rozpoczęto bez zmian w składzie nauczycielskim. Rok szkolny dzieli się obecnie na trzy okresy:
                      I okres od 1.IX. do 30.XI.
                      II okres od 1.XII. do 10.III.
                      III okres od 11.III. do 24.VI.

 

 

 

              Uczymy znowu wariantem kombinowanym z ilością godzin 134. Do tego należy dołączyć 2 godziny Szkolnego Koła Sportowego oraz 3 godziny biblioteki. W tym roku ma nastąpić reforma płac nauczycielskich. Nauczyciele mają być jedyną grupą w przyszłym roku, która będzie miała podwyższone pensje średnio o 45%. Nauczyciele zostaną zrównani płacami z grupą inżynierów - techników. Reforma ta rozłożona jest na 5 etapów od roku 1972 do roku 1976. Zostanie podjęta uchwała o zmianie systemu płac za godziny nadliczbowe, będzie płacona każda godzina efektywna. Zostaną zlikwidowane wszystkie dodatki takie jak poprawa zadań, wychowawstwa, tytuły naukowe itp. Ulegną zmianie dodatki funkcyjne i socjalne. Proponowany system będzie podjęty przez uchwałę Sejmową
        W ciągu roku szkolnego działały organizacje uczniowskie takie jak: Liga Ochrony Przyrody  Polski Czerwony Krzyż  Szkolna Kasa Oszczędzania.  Samorząd Szkolny. Założono również koło artystyczne i drużynę zuchową. LOP brała udział w wojewódzkim konkursie przyrody. Członkowie Samorządu Szkolnego podjęli zobowiązania dla uczczenia VI Zjazdu PZPR, przeprowadzono szereg pogadanek na temat VI zjazdu.
        Zorganizowano choinkę noworoczną, dla uczczenia Dnia Kobiet urządzono wieczorek dla społeczeństwa. W okresie ferii organizowano zajęcia dla młodzieży.
        Równomiernie z programem nauczania były realizowane plany wychowawcze. Godziny wychowawcze były poświęcone problemom klasy, szkoły, środowiska oraz aktualnym wydarzeniom w kraju i za granicą. Uczniowie sprawowali opiekę nad pomnikiem Bohaterów Związku Radzieckiego. Wiele uwagi poświęcono także uczniom trudnym wychowawczo i zaniedbującym się w nauce. 

 

Foto

na biwaku

 

 Biblioteka szkolna czynna była trzy razy w tygodniu według planu pracy. Wypożyczanie książek dla ucz. kl. I-IV prowadzili wychowawcy klas. Czytelnictwo wśród uczniów jest zadawalające. Dzieci czytają lektury i zdają sprawozdania w formie opowiadań słownych i krótkich treści na piśmie. Uczniowie starsi nie wszyscy czytali systematycznie książki i lektury; są nawet i tacy, którzy w ciągu roku szkolnego wypożyczyli tylko jedną książkę. Zmuszanie uczniów do czytania książek mija się z celem, ponieważ uczeń taki nie doś, że nie przeczyta wypożyczonej książki ale często ją zgubi i książka nie wraca do biblioteki
        W szkole tut. systematycznie prowadzona jest pedagogizacja rodziców. Na konferencjach wywiadowczych omawiane są aktualne zagadnienia dydaktyczne i wychowawcze potrzebne w tutejszym środowisku. Z rodzicami uczniów słabszych kontakty są częstsze. W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych Rada Pedagogiczna opracowuje na każdą konferencję wybrane zagadnienia metodyczne, które są referowane a później odbywa się dyskusja. Każdy nauczyciel korzysta także z czasopism przedmiotowych i prasy codziennej. Często też korzystamy z biblioteki pedagogicznej w Sanoku.
        Celem bliższego powiązania szkoły z życiem i wydarzeniami historycznymi w szkole opracowany jest terminarz uroczystości szkolnych. Terminarz ten jest ściśle przestrzegany. Stosownie do uroczystości odbywają się apele, akademie, występy artystyczne, wycieczki, wystawy, odczyty czy wieczorki.
        W czasie wakacji będą w szkole dyżury nauczycieli, które odbywać się będą w każdy piątek od godz.800 do godz.1400, zgodnie z zarządzeniem Wydziału Oświaty.
        Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco:

 

klasa

uczniów

klasyfik.

z ocenami pozytyw.

z ocenami negatyw.

oceny pozyt. %

lokata

I

4

4

4

1

75%

IV

II

8

8

8

-

100%

I

III

6

6

6

-

100%

I

IV

4

4

3

1

75%

IV

V

21

19

18

1

94,8%

II

VI

17

16

14

2

87,5%

III

VII

9

9

9

-

100%

I

VIII

10

10

10

-

100%

I

 

 

 

 

              W dniu 27 kwietnia 1972 roku weszła w życie nowa Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela. Skrótowo przedstawia się ona w następujący sposób:
Dział III. Rozdział I mówi o zadaniach nauczycieli. Do zadań tych należy: Wychowywać uczniów w duchu socjalistycznej moralności i socjalistycznych zasad współżycia społecznego, umiłowania Ojczyzny, pokoju, sprawiedliwości społecznej i braterstwa z ludźmi pracy wszystkich krajów. Wpajać im zamiowanie i szacunek do pracy, poczucie odpowiedzialności i dyscypliny społecznej. Przekazać im gruntowną wiedzę ogólną. Dbać o wszechstronny rozwój ich zdolności. Rozbudzać zainteresowania i samodzielność myślenia. Kształtować postawę czynnego współuczestnictwa w rozwoju gospodarczym kulturalnym i życia społecznego.
        Aby wykonać powyższe zadania nauczyciel obowiązany jest: prawidłowo realizować programy nauczania i wychowania. Osiągać jak najlepsze wyniki w pracy, udoskonalać metody nauczania i wychowania. Poznawać wszechstronnie uczniów, ich osobowość i zainteresowania. Dbać o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Zachować bezstronność  w ocenie uczniów. Stwarzać warunki do rozwijania samodzielności myślenia i uczenia się uczniów. Kształtować aktywny stosunek uczniów do kultury i sztuki. Współpracować ze środowiskiem - z rodzicami i opiekunami uczniów. Wyrabiać poczucie odpowiedzialności społecznej. Przestrzegać dyscypliny pracy oraz zarządzeń i wytycznych organów administracji szkolnej. Dbać o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy młodego pokolenia. Podnosić swój poziom zawodowy, ideologiczny i naukowy. Unikać w swym postępowaniu w służbie i poza służbą wszystkiego co mogłoby obniżyć powagę zawodu. Umacniać zasady współżycia z gronem współpracowników i unikać wszystkiego co mogłoby szkodzić dobrej atmosferze pracy. Nauczyciele obowiązani są do stałego pogłębiania i aktualizowania wiedzy naukowej i dydaktycznej oraz stałego doskonalenia swych umiejętności 
        a) w drodze samokształcenia,
        b) na kursach,
        c) studiach podyplomowych,
Dział VIII. Odpowiedzialność służbowa.
        Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie obowiązków służbowych i uchybienie godności zawodu nauczyciela. Za mniejsze uchybienia wymierza się nauczycielom kary porządkowe: wytknięcia i upomnienia.
        Karami dyscyplinarnymi są:
        1. nagana,
        2. nagana z ostrzeżeniem,
        3. zwolnienie z pracy,
        4. wydalenie ze służby nauczycielskiej,
        5. wydalenie ze służby nauczycielskiej z pozbawieniem szczególnych uprawnień emerytalnych związanych ze służbą nauczycielską.
Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.
 
 
 
 

 

ROK SZKOLNY 1972/73

 

          Nowy rok szkolny rozpoczęto bez zmian w obsadzie nauczycielskiej. Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz VI Zjazd PZPR wytyczyły nowe kierunki pracy szkoły w latach 1972 - 1975. Podstawowymi zmianami wg. nowych założeń jest dokonanie reformy nauczania początkowego, polegające na skróceniu okresu tego nauczania z 4 do 3 lat, i podjęcie środków przeciwdziałających drugoroczności. Inne zadania to wdrażanie Karty Praw i Obowiązków Nauczycieli.
        W dniach 27 i 28 listopada 1972 r. odbyło się Plenum PZPR, które było w całości poświęcone wychowaniu młodzieży. I sekretarz KC PZPR towarzysz Edward Gierek powiedział m.in., że powinnością całego narodu jest możliwie najlepsze przygotowanie młodej generacji do budowy socjalizmu. Należy upowszechniać średnie wykształcenie i dostosować nauczanie we wszystkich szkołach do konsekwencji szybkich przemian w życiu społeczeństwa.
        Zgodnie z reformą oświaty mają powstawać Zbiorcze Szkoły Gminne. W szkolnictwie zawodowym organizować należy szkoły wielokierunkowe. Dokształcaniem należy objąć ludzi już pracujących.
        Od roku szkolnego 1973/74 w szkolnictwie podstawowym mają być przeprowadzone korekty, które będą dotyczyć:
        a) zmniejszenia tygodniowego wymiaru zajęć lekcyjnych i odpowiedniej selekcji materiału programowego,
        b) wprowadzenie w szkołach podstawowych klas z przysposobieniem do zawodu.
        c) dalszego różnicowania treści programowych w liceach i szkołach zawodowych,
        d) objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w roku poprzedzającym wypełnianie obowiązku szkolnego. Dla dzieci nie objętych przedszkolami należy organizować ogniska przedszkolne.
W klasach V-VIII promocję do klasy wyższej otrzymują uczniowie z jedną oceną niedostateczną jeżeli uczęszczali systematycznie na zajęcia lekcyjne, wykazywali właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, rokują przezwyciężenie trudności w przyszłym roku szkolnym. Do klasy wyższej można promować uczniów z większą ilością ocen niedostatecznych jeśli rada pedagogiczna uzna, że braki zostaną uzupełnione i opanowany nowy materiał programowy.
        W celu zapewnienia szkołom podstawowym sprzyjających warunków pracy należy wyodrębnić wszystkich uczniów umysłowo upośledzonych i zgrupować ich w oddziałach specjalnych tych szkół.
        W bieżącym roku szkolny istniały organizacje uczniowskie te same co w roku ubiegłym. Ich działalność była taka sama. Dla uczniów zorganizowano wiele wycieczek, imprez okolicznościowych. Z okazji rocznic i uroczystości państwowych, młodzież przygotowywała akademie okolicznościowe dla społeczeństwa.
        Wyniki klasyfikacji za rok szkolny 1972/73 przedstawiają się następująco:

 

klasa

uczniów

klasyfik.

z ocenami pozytyw.

z ocenami negatyw.

oceny pozyt. %

I

6

6

6

-

100%

II

2

2

2

-

100%

III

7

7

7

-

100%

IV

5

5

5

-

100%

V

12

12

10

2

83.4%

VI

17

17

17

-

100%

VII

14

14

12

2

85.8%

VIII

8

8

8

-

100%

 

 

Foto
święto parafialne - 1972r
 (ksiądz Kazimierz Pszon) 
 
 
 
 

ROK SZKOLNY 1972/73

 

          Nowy rok szkolny rozpoczęto bez zmian w obsadzie nauczycielskiej. Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz VI Zjazd PZPR wytyczyły nowe kierunki pracy szkoły w latach 1972 - 1975. Podstawowymi zmianami wg. nowych założeń jest dokonanie reformy nauczania początkowego, polegające na skróceniu okresu tego nauczania z 4 do 3 lat, i podjęcie środków przeciwdziałających drugoroczności. Inne zadania to wdrażanie Karty Praw i Obowiązków Nauczycieli.
        W dniach 27 i 28 listopada 1972 r. odbyło się Plenum PZPR, które było w całości poświęcone wychowaniu młodzieży. I sekretarz KC PZPR towarzysz Edward Gierek powiedział m.in., że powinnością całego narodu jest możliwie najlepsze przygotowanie młodej generacji do budowy socjalizmu. Należy upowszechniać średnie wykształcenie i dostosować nauczanie we wszystkich szkołach do konsekwencji szybkich przemian w życiu społeczeństwa.
        Zgodnie z reformą oświaty mają powstawać Zbiorcze Szkoły Gminne. W szkolnictwie zawodowym organizować należy szkoły wielokierunkowe. Dokształcaniem należy objąć ludzi już pracujących.
        Od roku szkolnego 1973/74 w szkolnictwie podstawowym mają być przeprowadzone korekty, które będą dotyczyć:
        a) zmniejszenia tygodniowego wymiaru zajęć lekcyjnych i odpowiedniej selekcji materiału programowego,
        b) wprowadzenie w szkołach podstawowych klas z przysposobieniem do zawodu.
        c) dalszego różnicowania treści programowych w liceach i szkołach zawodowych,
        d) objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w roku poprzedzającym wypełnianie obowiązku szkolnego. Dla dzieci nie objętych przedszkolami należy organizować ogniska przedszkolne.
W klasach V-VIII promocję do klasy wyższej otrzymują uczniowie z jedną oceną niedostateczną jeżeli uczęszczali systematycznie na zajęcia lekcyjne, wykazywali właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, rokują przezwyciężenie trudności w przyszłym roku szkolnym. Do klasy wyższej można promować uczniów z większą ilością ocen niedostatecznych jeśli rada pedagogiczna uzna, że braki zostaną uzupełnione i opanowany nowy materiał programowy.
        W celu zapewnienia szkołom podstawowym sprzyjających warunków pracy należy wyodrębnić wszystkich uczniów umysłowo upośledzonych i zgrupować ich w oddziałach specjalnych tych szkół.
        W bieżcym roku szkolny istniały organizacje uczniowskie te same co w roku ubiegłym. Ich działalność była taka sama. Dla uczniów zorganizowano wiele wycieczek, imprez okolicznościowych. Z okazji rocznic i uroczystości państwowych, młodzież przygotowywała akademie okolicznościowe dla społeczeństwa.
        Wyniki klasyfikacji za rok szkolny 1972/73 przedstawiają się następująco:

 

klasa

uczniów

klasyfik.

z ocenami pozytyw.

z ocenami negatyw.

I

6

6

6

-

II

2

2

2

-

III

7

7

7

-

IV

5

5

5

-

V

12

12

10

2

VI

17

17

17

-

VII

14

14

12

2

VIII

8

8

8

-

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 1973/74

 

        Rok szkolny rozpoczął się normalnie bez zmian w kadrze nauczycielskiej. Rano odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Na program złożyło się wysłuchanie przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania, przedstawienie przez dyrektora szkoły głównych założeń planu pracy na rok szk. 1973/74, przemówienia zaproszonych gości, spotkanie uczniów z wychowawcami klas i normalna nauka lekcyjna. W godzinach popołudniowych młodzież wraz z nauczycielami udała się pod pomnik żołnierzy Armii Czerwonej, gdzie złożyła kwiaty
        Nowością jest sposób rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych. Zajęcia będzie się rozpoczynać oddaniem hołdu godłu państwowemu, złożeniem meldunku nauczycielowi przez dyżurnego ucznia o stanie klasy i jej gotowości do nauki. Zajęcia kończyć się będą zaprowadzeniem ładu i porządku w klasie oraz odśpiewaniem pieśni. Rozpoczynanie i kończenie tygodnia nauki będzie się odbywać w formie poniedziałkowego apelu, podsumowującego miniony tydzień oraz zapoczątkowującego pracę w nowym tygodniu nauki. Stałymi elementami apelu są
                      -meldunek przedstawiciela uczniów,
                      -wystąpienie dyrektora szkoły,
                      -udzielenie pochwał i nagan,
                      -odśpiewanie pieśni.
        Zgodnie z wprowadzaną reformą oświaty pozalekcyjna działalność wychowawcza szkoły jest realizowana w następujących formach: koła i zespoły zainteresowań, działalność w charakterze ideowo - wychowawczej, kulturalno - oświatowej i rozrywkowej, masowe zajęcia sportowe i turystyczno - krajoznawcze, działalność organizacji ideowo - wychowawczych samorządu uczniowskiego, ogniska przedszkolne
        W związku z obchodami XXX-lecia PRL zorganizowano w szkole konkurs rysunkowy na temat: "A to Polska właśnie" i urządzono wystawę tych prac. Podjęto też czyny społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska w ramach akcji "Czystość, ład i porządek". Dla mieszkańców wsi Załuż i Wujskie uczniowie naszej szkoły przygotowali akademię z okazji Święta Odrodzenia Polski. Czyny społeczne na rzecz szkoły objęły następujące prace:
- wykonano ogrodzenie ogródka geograficznego i rozplantowano ziemię (wartość czynu 150 zł.).
- żużlem wysypano bieżnię i rozbieg do skoczni (wartość-200zł.).
- obcięto żywopłot na długości 100 mb i dosadzono w miejscach brakujących (200zł.).
- uporządkowano pomnik żołnierzy Armii Czerwonej,
- pomalowano podłogi w klasach (500zł.).
- wykonano ławeczkę rekreacyjną koło szkoły (100zł.).
- odgrodzono żerdziami boisko szkolne od ogródka biologicznego i geograficznego (300zł.).
- wiosenne prace porządkowe wokół szkoły (300zł.)
Ponadto uczniowie zrzeszeni w ZHP i PCK zobowiązali się wykonać ławeczkę na przystanku MKS w Wujskiem, pomóc przy budowie remizy strażackiej w Wujskiem, udzielić pomocy w pracach polowych samotnej kobiecie (Kikieli Julii), włączyć się do akcji "Najpiękniejsze kwiaty Polsce Ludowej".
        W bieżącym roku szkolnym uczniowie zorganizowali następujące imprezy okolicznościowe i apele:
- rocznica powstania Ludowego Wojska Polskiego,
- rocznica Rewolucji Październikowej,
- choinka noworoczna połączona z zabawą dla uczniów,
- Dzień Kobiet,
- 1 Maja - akademia dla środowiska,
- Dni Oświaty,
- Święto Matki - zaproszono matki do szkoły na uroczystoś,
- Tydzień Sportu Szkolnego,
- Dzień Dziecka.
Samorząd Szkolny był także inicjatorem wycieczki uczniów do zakładu pracy (Tartak w Łukawicy) i do kina w Sanoku na film "W pustyni i w puszczy".
        W tym roku dla uczniów klasy VIII zorganizowano zespół z języka polskiego od września do stycznia. Zajęcia odbywały się w poniedziałki. Szczególny nacisk położono na naukę o języku i ortografię. Zajęcia uzupełniano ciekawymi fragmentami z powieści. Podobny zespół funkcjonował z matematyki. Na zajęciach przerabiano materiał z klas V - VIII w celu ugruntowania potrzebnego uczniom materiału. Zajęcia w obydwu zespołach zostały przerwane w związku ze zmianą podziału godzin
        Podobnie jak w latach poprzednich tak i w tym roku będą dyżury nauczycieli podczas wakacji w szkole tj. w każdy piątek w godz. 800 - 1400.
        Wynik klasyfikacji uczniów za rok 1973/74 jest następujący

 

 

klasa

 

liczba ucz. klasyfik.

z ocenami pozytyw.

z ocenami negatyw.

lokata

 

liczba uczniów promow.

II

6

5

1

IV

6

III

2

2

-

I

2

IV

7

7

-

I

7

V

15

14

1

II

14

VI

9

8

1

III

8

VII

16

15

1

II

15

VIII

10

10

-

I

10

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 1974/75

 

         Rok szkolny rozpoczęto w składzie:
 
              Seryłło Janina - dyr. szk.
              Rettinger Maria - kier. punktu filialnego w Wujskiem
              Gankiewicz Stanisława
               Jarmułowicz Krystyna
               Rogowska Anna
                Sankowska Helena
 
        W bieżącym roku zajęcia w ognisku przedszkolnym odbywać się będą we wtorki, piątki i soboty. W dwa pierwsze dni w godzinach 1145 - 1420 a w soboty 1240 - 1515. Ognisko jest prowadzone przez kol. Sankowską Helenę w ilości 9 godzin tygodniowo. Do ogniska uczęszczało pięcioro dzieci sześcioletnich i nadobowiązkowo 15 dzieci pięcioletnich. Początkowo ognisko pracowało w bardzo trudnych warunkach ponieważ nie było żadnych pomocy. Po pewnym czasie zakupiono zabawki za sumę 3 tys. złotych.
        Uczniowie są włączani w nurt życia szkoły przez prace społeczno - użyteczne wykonywane przez uczniów na rzecz szkoły i środowiska. Prace uczniów i osiągnięcia są podsumowywane i omawiane na apelach szkolnych. Uczniowie wdrażani są do rzetelnej pracy i ciągłej troski o mienie spoeczne i własne. W myśl hasła "Nasza szkoła naszym domem", uczniowie wszystkich klas uporządkowali sale lekcyjne i dbają o ich estetyczny wygląd. W celu realizacji hasła "Wszyscy dbamy o ochronę środowiska naturalnego", zorganizowano Ligę Ochrony Przyrody, której opiekunem została kol. Rogowska Anna. Aby skonsolidować uczniów ze środowiskiem ułożono roczny plan imprez szkolnych organizowanych dla uczniów i mieszkańców z okazji rocznic i świąt państwowych. Zorganizowano spotkania uczniów z przedstawicielami Rady Zakładowej Oddziału Transportu Leśnego, który jest opiekunem szkoły a także z byłymi uczestnikami II wojny światowej - ob.Gankiewiczem Janem, Sadowskim Władysławem i Kuśnierzem Tadeuszem, którzy zostali odznaczeni medalami i krzyżami za zasługi na polu walki
        W celu zbliżenia uczniów do problematyki krajowej i zagranicznej, uczniowie klasy VII i VIII zaprenumerowali gazetę harcerską "Świat Młodych". Skłania to uczniów do zdobywania i opracowywania informacji o najważniejszych wydarzeniach w kraju  i na świecie i pogłębia wiedzę uczniów o aktualnych problemach społecznych, gospodarczych i politycznych.
        W szkole założono Uniwersytet dla Rodziców. Na prelekcjach wygłaszano referaty o tematyce szkolnej, rodzinnej, problemach wychowawczych itp.
        W czasie ferii zimowych w szkole zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci, które obejmowały gry i zabawy na śniegu i lodzie, zawody saneczkowe, jazda na nartach i łyżwach oraz choinkę noworoczną. Trzy harcerki z naszej szkoły wzięły udział w zimowisku zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Sanoku w nagrodę za wyróżniającą się pracę społeczno - użyteczną.
        W szkole zorganizowano kółko historyczne i biologiczne. Na zajęciach kółka historycznego wyświetlane są przeźrocza o tematyce historycznej i czytane są fragmenty lektur celem zbliżenia ucznia do danej epoki.
        W celu podwyższania kwalifikacji nauczyciele biorą udział w kursach renowacji wiedzy.
        W szkole zorganizowano klasopracownię do zajęć praktyczno - technicznych i biologiczno - chemiczną. Poszerzono w znacznym stopniu boisko szkolne, oraz założono ogródek geograficzny. Koło szkoły wybudowano nową studnię oraz ustępy koło budynku wynajętego (u p. Gąsiorowskiego). Z zaplanowanych działań nie wykonano ogrodzenia obejścia szkolnego siatką ze względu na brak funduszów, za mało współpracowano z miejscowymi organizacjami
        Podsumowując ten rok szkolny należy powiedzieć: trwał on od 1.IX.1974 do 5.VI.1975, był krótszy niż zwykle. Realizowano plan o 4 nauczycielach z liczbą 5 nauczycieli oraz z 1 nauczycielem punktu filialnego w Wujskiem. Liczba godzin wynosiła 136. Od 17.I.1975 na skutek choroby nauczyciela punktu filialnego, uczniowie szkoły  w Wujskiem uczęszczali do tutejszej szkoły do 25.V.1975 r. Trzykrotnie zmieniano rozkład zajęć. W każdym przypadku uwzględniano specjalizację i ciągłość nauczania danego przedmiotu przez poszczególnych nauczycieli. W pracy lekcyjnej wykorzystywano aktualne wydarzenia przez co kształtowano socjalistyczną postawę uczniów ideowo - moralną. W związku z 30-leciem zwycięstwa nad faszyzmem odbyło się szereg imprez zgodnie z ułożonym planem. Wykorzystywano też wychowawczą rolę pracy przez stosowanie prac społeczno - użytecznych, podejmowanie czynów społecznych na ogólną wartość 2250zł. Młodzież szkolna uczestniczyła w dn. 13.IV.1975 w młodzieżowej niedzieli czynów społecznych oraz w niedzieli czynu partyjnego. Prace społeczne przyczyniły się w znacznym stopniu do utrzymania porządku w klasach i otoczeniu szkoły. Zakład opiekuńczy - OTL w ramach współpracy zakupił dla uczniów 10 par sanek i 5 par nart, naprawił pomoce szkolne, przewoził dzieci do kina, serdecznie przyjął na wycieczce w zakładzie pracy. Uczniowie zapoznali się tam z organizacją pracy, poznali przodowników pracy i racjonalizatorów. Uczniowie brali udział w wystawie VI Turnieju Wiedzy Obywatelskiej, porządkowaniu obejścia wokół pomnika żołnierzy Armii Radzieckiej, brali udział w zbiórce na Polski Komitet Pomocy Społecznej i zebrali 387zł
        Wyniki za rok szkolny 1974/75 przedstawiają się następująco:
        Szkoła Podstawowa w Załużu.

 

 

klasa

 

 

liczba uczniów

 

klasyfik.z ocenami pozyt.

 

klasyfik.z

ocenami negat.

 

 

promo-wani.

 

nie promo-

-wani.

 

 

lokata

 

 

I

5

5

-

5

-

I

II

-

-

-

-

-

-

III

6

5

1

6

-

II

IV

2

2

-

2

-

I

V

14

11

3

14

-

III

VI

13

10

3

11

2

IV

VII

9

9

-

9

-

I

VIII

14

14

-

14

-

I

razem

63

56

7

61

2

-

 

 

        Punkt filialny w Wujskiem.

 

 

klasa

 

 

liczba uczniów

 

klasyfik.z ocenami pozyt.

 

klasyfik.z

ocenami negat.

 

 

promo-wani.

 

 

nie promow.

 

 

lokata

 

 

I

10

6

4

10

-

IV

II

6

5

1

6

-

I

III

10

8

2

8

2

II

IV

8

6

2

7

1

III

razem

34

25

9

31

3

-

 

 

 
 
 

ROK SZKOLNY 1975/76

 

         Rok szkolny rozpoczęto dnia 1 września 1975 r. o godz. 740apelem. Na apel złożyło się przemówienie dyrektora szkoły, powitanie pierwszoklasistów i złożenie przez nich ślubowania oraz wręczenie kwiatów przez uczniów klasy VIII dzieciom wstępującym do klasy I. Ponadto odbył się uroczysty apel poświcony rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po apelu uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wysłuchali radiowego przemówienia Ministra Oświaty inaugurującego nowy rok szkolny dla wszystkich typów szkół
        W bieżącym roku wchodzi do szkół Kodeks Ucznia. Reguluje on podstawowe prawa i obowiązki uczniów. Zawiera następujące części:
        1. Prawa ucznia.
        2. Obowiązki ucznia.
        3. Uczniowscy przedstawiciele.
        4. Wyróżnienia, nagrody i kary.
W związku z prawidłowym interpretowaniem kodeksu odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej.
        W związku z trzydniową przerwą jesienną przeznaczoną na prace porządkowe, uczniowie naszej szkoły brali udział w następujących wycieczkach i pracach:
24.IX.1975 uczniowie klasy I i II odbyli wycieczkę na Góry Słonne.
25.IX.1975 klasy IV i V odbyły wycieczkę pod pomnik Żołnierzy Radzieckich, gdzie porządkowali obejście.
26.IX. 1975 klasy VI i VII porządkowały i oczyszczały z chwastów obejście szkolne. Odbyły się też rozgrywki sportowe.
27.IX. 1975 klasa VIII układała cegły na przystanku MKS. Porządkowała również obejście szkolne przy budynku wynajętym. Pozostały czas uczniowie wykorzystali na pomoc przy wykopkach ziemniaków w gospodarstwach rodziców i sąsiadów.
        W bieżącym roku szkolnym realizowano plan o 5 nauczycielach, (w tym  1 nauczyciel punktu filialnego w Wujskiem ) z ogólną liczbą uczniów 93. W ciągu roku był zmieniany rozkład lekcji ze względu na wyjazd nauczycielki H. Sankowskiej na kurs języka rosyjskiego. W pracy wykorzystywano aktualne wydarzenia przez co kształtowano socjalistyczną postawę ucznia, szczególnie wiele czasu poświęcono zagadnieniom związanym z VII Zjazdem PZPR, a następnie wdrażaniu w życie uchwał Partii, zagadnienia wyborów do Sejmu i Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wykorzystywano również wychowawczą rolę pracy przez stosowanie prac społecznie - użytecznych. Dużo czasu poświęcono na omówienie i wdrożenie Kodeksu Ucznia. W ramach pracy Rady Pedagogicznej odbyły się 4 posiedzenia. Nauczyciele również uczestniczyli w zebraniach zespołów samokształceniowych i konferencjach ideowo - pedagogicznych. Komitet Rodzicielski pomagał w organizowaniu imprez szkolnych, szczególnie Dnia Nauczyciela ze względu na odznaczenie kol. S. Gankiewicz złotym krzyżem zasługi. Zakład opiekuńczy (Oddział Transportu Leśnego) urządził wycieczkę krajoznawczą w Bieszczady kolejką wąskotorową, a następnie samochodami. Dla podniesienia estetyczności szkoły Zakład Opiekuńczy zakupił 50 krzewów róż. Przedstawiciele OTL uczestniczyli w uroczystościach szkolnych takich jak: Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, zakończenie roku szkolnego, gdzie zakład ufundował 30 nagród książkowych dla dzieci. Młodzież naszej szkoły składała życzenia, wiązanki kwiatów i laurki z okazji Dnia Leśnika i Drzewiarza. W ramach możliwości budżetowych w czasie wakacji wykonano remont bieżący szkoły na sumę 67000 zł., zakupiono 10 kompletów (stoły i krzesełka) uczniowskich, oraz niewielką ilość pomocy naukowych do wychowania fizycznego. W punkcie filialnym wybielono budynek na zewnątrz i korytarz, zakupiono szafę kancelaryjną i drobne pomoce. Starano się organizować czas wolny uczniów, lecz w okresie ferii zimowych zajęcia odwołano ze względu  na epidemię żółtaczki na terenie bieszczadzkim.
        Tabela wyników nauczania za rok szkolny 1975/76:
        Szkoła podstawowa w Załużu:

 

 

 

klasa

 

 

liczba uczniów

 

klasyfik.z ocenami pozyt.

 

klasyfik.z

ocenami negat.

 

 

promo-wani.

 

 

nie promow.

 

 

 

lokata

 

 

I

5

3

2

5

-

VI

II

5

5

-

5

-

I

III

-

-

-

-

-

-

IV

16

12

4

16

-

III

V

9

7

2

7

2

II

VI

13

8

5

9

4

V

VII

10

7

3

10

-

IV

VIII

9

9

-

9

-

I

razem

67

51

16

61

6

-

 

       

 Punkt filialny w Wujskiem:

 

 

klasa

 

 

liczba uczniów

 

klasyfik.z ocenami pozyt.

 

klasyfik.z

ocenami negat.

 

 

promo-wani.

 

 

nie promow.

 

 

 

lokata

 

 

I

8

8

-

8

-

I

II

10

6

4

7

3

III

III

8

6

2

8

-

II

razem

26

20

6

23

3

-

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROK SZKOLNY 1976/77

 

           Rok szkolny trwał od 23.08.1976 do 4.06.1977. W szkole realizowano plan o 5 oddziałach, z liczbą nauczycieli 6, liczbą godzin 133, oraz 35 godzin w punkcie filialnym. Ogólna liczba uczniów wynosiła 100, w tym 24 uczniów w punkcie filialnym w Wujskiem W bieżącym roku nauka nadal odbywała się w budynku macierzystym i wydzierżawionym od p. Gąsiorowskiej. Podobnie jak w latach poprzednich byli uczniowie potrzebujący pomocy materialnej. W tym roku do zapomóg wytypowano czworo dzieci. Niektórzy uczniowie naszej szkoły sprawiali trudności wychowawcze. Duży wpływ na wychowanie ma środowisko domowe oraz brak zainteresowania rodziców swoimi dziećmi. Niektórzy rodzice nie przychodzą do szkoły na wezwania wychowawców. W takich wypadkach stosuje się informację pisemną. Na jednym z posiedzeń Rady Pedagogicznej poświęconemu problemom wychowawczym był obecny sołtys wsi Załuż ob. Franciszek Jedynak, który zanalizował sytuację we wsi Załuż. W swoim wystąpieniu poruszył bardzo istotną sprawę jaką są wypadki i pożary spowodowane przez dzieci. Sołtys stwierdził, że wprawdzie od kilkunastu lat nie było we wsi wypadku spowodowanego przez dzieci, to sytuacja wychowawcza ze strony rodziców nie jest najlepsza. Niektórzy rodzice w ciągu całego dnia nie interesują się swoimi dziećmi. Również młodzież nie ma zbyt wielu zainteresowań, ale nie sprawie większych kłopotów.
        W szkole funkcjonowały (jak i w latach poprzednich) organizacje uczniowskie dla których były prowadzone zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie należeli do Drużyny Harcerskiej a także do SKO, PCK, LOP. Istniało również Kółko Historyczne na zajęciach którego przeprowadzano pogadanki, wyświetlano przeźrocza, czytano ciekawsze urywki lektur historycznych i z wypisów "Przez Stulecia". Pracę na zajęciach kółka aktualizowano ważniejszymi wydarzeniami zachodzącymi w kraju i obchodami rocznic takich jak Dzień Wojska Polskiego, rocznica Rewolucji Październikowej, Dzień Górnika, rocznica wyzwolenia Warszawy i 35 rocznica powstania P.R.L. Uczniowie klas VII+VIII wzięli udział w imprezie (zorganizowanej przez Zbiorczą Szkołę Gminną w Sanoku ) pt. "Rodowód naszej Partii". Zorganizowano konkurs gazetek i plakatów o tematyce Partii.
        Bardzo systematycznie były prowadzone zajęcia w ognisku przedszkolnym w Załużu i na Wujskiem.
        W czasie ferii zorganizowano akcję wypoczynkową. 15 uczniów klas V - VIII wyjechało na 5 dniową wycieczkę do Krosna, natomiast w zimowisku w Bogorii uczestniczyło 5 uczniów. Dla pozostałych zorganizowano zajęcia w szkole, z których jednak niewielu uczniów skorzystało. W okresie wakacyjnym na kolonie zgłoszono 15 dzieci.
        Na koniec roku szkolnego uczniowie przodujący pod względem nauki (zgodnie z zarządzeniem Dziennik Urzędowy nr 2 z 1977 roku) klas IV-VII przyznano świadectwa ukończenia roku szkolnego z wyróżnieniem oraz świadectwo z odznaką "Srebrna Tarcza" za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem. Dla uczniów klasy VIII prowadzono preorientację zawodową. W związku z tym 10 absolwentów podejmie naukę w szkołach ponadpodstawowych, w tym Liceum Ogólnokształcące-1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 8, Zasadnicza Szkoła Rolnicza - 1
        Wyniki rocznej klasyfikacji przedstawiają się następująco:
        Szkoła Podstawowa w Załużu:

 

  klasa 

  liczba uczniów 

klasyfik.z ocenami pozyt.  

klasyfik.z

ocenami negat.  

 promo-wani.  

  nie promow. 

 uwagi

   

I

10

8

2

10

-

-

II

5

3

2

4

1

-

III

5

5

-

5

-

-

IV

8

5

2

6

3

-

V

17

9

8

12

5

-

VI

12

6

5

11

1

-

VII

9

9

-

9

-

-

VIII

10

10

-

10

-

-

razem

76

55

19

67

10

-

 

        Punkt filialny w Wujskiem:

 klasa 

  liczba uczniów 

klasyfik.z ocenami pozyt.  

klasyfik.z

ocenami negat.

 

 promo-wani.  

  nie promow. 

 uwagi 

I

6

4

2

5

1

-

II

11

8

3

11

-

-

III

7

6

1

6

1

-

razem

24

18

6

22

2

-

 

  

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny