Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kronika 1991 - 1997

Czcionka:

ROK SZKOLNY 1992/93

         Po rocznym pełnieniu obowiązków dyrektora kol. Alina Rettinger zrezygnowała z tej funkcji. W wyniku konkursu na dyrektora wyłoniona została kol. Małgorzata Śliwiak pracująca dotychczas w Szkole Podstawowej nr 6 w Sanoku.
        Skład Rady Pedagogicznej w tym roku był następujący:
               1. Małgorzata Śliwiak - dyr. szk.,
               2. mgr Anna Jurek,
               3. mgr Alina Rettinger,
               4. Anna Błahut,
               5. Grażyna Seryłło,
               6. Agnieszka Mandzelowska,
               7. Monika Wilczyńska (Pańczyszyn),
               8. mgr Jan Bukowski,
               9. mgr Grzegorz Seryłło,
               10. mgr Piotr Pankowski,
               11. Marek Pastuszczak,
               12. ksiądz Franciszek Surowiec.

        Rok szkolny trwał od 1 września 1992 do 25 czerwca 1993 roku. Do szkoły uczęszczało 96 uczniów do klas I - VIII. Lekcje odbywały się w 5 - dniowym tygodniu nauki w godz. 755 - 1620.
 Było 6 grup dydaktyczno - wyrównawczych; na zajęcia uczęszczali uczniowie klas I - VIII, mający trudności z nauką. Sprawność kształcenia w ośmioletnim cyklu nauki wyniosła 90%.

Foto    Foto
szkoła latem
 
Wśród wielu zadań całorocznej pracy dydaktycznej były zadania zrealizowane bez zastrzeżeń ale były i takie, które wymagają dalszej kontynuacji.

        W tym roku szkolnym rozpoczęto konieczne roboty remontowe: wykonano częściowy remont dachu na budynku szkolnym, trwają prace wykończeniowe w budynku gospodarczym, gdzie adoptowano jedno pomieszczenie na bibliotekę szkolną.
        Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco:

 

klasa

liczba

uczniów

uczniowie

promowani

uczniowie

niepromow.

uczniowie

nieklasyf.

 

I

15

13

2

-

II

15

15

-

-

III

9

9

-

-

IV

16

12

4

-

V

13

10

2

1

VI

6

6

-

-

VII

10

10

-

-

VIII

10

9

-

1

razem

94

84

8

2

 

 
 

ROK SZKOLNY 1993/94

         Rok szkolny rozpoczęto w składzie:
               1. Małgorzata Śliwiak - dyr. szk.,
               2. mgr Anna Jurek,
               3. mgr Alina Rettinger,
               4. Anna Błahut,
               5. Grażyna Seryłło,
               6. Agnieszka Mandzelowska,
               7. Monika Wilczyńska,
               8. mgr Jan Bukowski,
               9. mgr Grzegorz Seryłło,
               10. mgr Agata Wojnarowska,
               11. Marek Pastuszczak ( do powrotu mgr Alicji Staruchowicz    - Pastuszczak z urlopu
                    macierzyńskiego),
               12. ksiądz Franciszek Surowiec.
Kolega Piotr Pankowski przebywa na urlopie bezpłatnym.
        Po paru latach dużych oszczędności w oświacie zaczyna się coś zmieniać. Powracają do szkoły godziny do dyspozycji wychowawcy (popularnie zwane godzinami wychowawczymi) wprawdzie do klas IV - VIII. Na godzinach tych, zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, mają być realizowane zagadnienia związane z wychowaniem seksualnym. W klasach młodszych należy zwracać większą uwagę na kształtowanie postaw, nawyków i zachowa w rodzinie, najbliższym otoczeniu i grupach rówieśniczych. W klasach IV - V dominuje temat: Człowiek i jego płodność. W pozostałych klasach uwzględnia się takie zagadnienia jak:
         - ochrona zdrowia,
         - ochrona życia poczętego,
         - życie w rodzinie,
         - czym jest płodność, miłość, małżeństwo, rodzina?

        Rok szkolny trwał 1.09.1993 - 24.06.1994 r. Realizowano plan nauczania ze 197 godzinami oraz 22 godzinami w "0". Nauczycielom przydzielono łącznie 15 godzin ponadwymiarowych. Liczba oddziałów wynosiła 8: "0", I, II, III, IV, V, VI+VII, VIII. Pracę utrudniała nauka w klasie łączonej oraz trudne warunki bazowe przez co "0" i kl. I korzystały z sal wynajętych na plebani.
        W zakresie zadań dydaktycznych większość została zrealizowana. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów stosowali ciekawe i zróżnicowane metody, angażowali uczniów do czynnego udziału w lekcjach, zwracali uwagę na poprawne wypowiedzi ucznia, zarówno ustne i pisemne. Dość często poprawiane były zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń. Organizowano konkursy czytelnicze oraz konkursy na znajomość lektur. Zorganizowano wraz z uczniami teatrzyk kukiełkowy wystawiając sztukę pt. "Kopciuszek", oraz teatr żywego słowa angażując uczniów do tej formy pracy w szkole.

Foto
szkoła zimą

          W tym roku wyraźnie zarysowała się praca z uczniem zdolnym, wynikiem czego był udział dwóch uczniów w olimpiadzie historycznej. Uczniowie mało zdolni, mający trudności w nauce, korzystali z pomocy nauczycieli, na bieżąco braki uzupełniali na zajęciach dyd. - wyr. Szkoła utrzymywała stały kontakt z PoradniąPsychologiczno - Pedagogiczną (dawna Poradnia Wychowawczo - Zawodowa).
        W pracy wychowawczej próbowano wspomóc rozwój samorządnej działalności uczniów. Dbano o dobre imię szkoły i jej tradycje poprzez organizowanie różnych apeli okolicznościowych, pasowania i ślubowania pierwszoklasistów, pożegnanie klasy VIII oraz obchodów Dnia Sportu, Dnia Dziecka itp.
        Życie kulturalne dzieci i młodzieży miało swój wyraz w wystawach twórczości dziecięcej, wycieczkach przedmiotowych, zabawach typu: Andrzejki, Choinka, dyskoteki. Zorganizowano jednodniową wycieczkę krajoznawczą do Ustrzyk Dolnych (Muzeum Flory i Fauny Bieszczadów) dla klas "0" - IV.

        Uczniowie wykonywali gazetki i dekoracje ścienne przez co wzbogacają swoje klasy i szkołę.
        W pracy opiekuńczej dominowały takie zagadnienia jak: rozpoznawanie sytuacji materialnej i wychowawczej ucznia przez organizowanie spotkań wychowawców z rodzicami, przez kontakty indywidualne wychowawca - rodzic. Minimalnie zarysowała się jednak współpraca wychowawcy z domem rodzinnym dziecka oraz angażowanie rodziców do pracy lub pomocy na rzecz szkoły lub klasy.
        Uczniów z deficytami rozwojowymi kierowano do PPP.
        W bieżącym roku szkolnym dokonano remontu budynku szkoły, adoptowano ze względów procesu nauczania pomieszczenie w budynku gospodarczym nie na bibliotekę szkolną ale na salę lekcyjną wyposażając ją w niezbędny sprzęt.
        Z funduszu mienia wiejskiego ( dzięki mieszkańcom obydwu wsi i Radzie Sołeckiej oraz sołtysowi wsi Załuż p. Bolesławowi Sankowskiemu) zakupiono odtwarzacz video, organy, wykładziny do klas, zasłony, firanki, książki do biblioteki szkolnej, oraz złożone zamówienia w CEZAS na niezbędne pomoce naukowe.
        Klasyfikacja i promocja uczniów przedstawia się następująco:

 

klasa

 

liczba

uczniów

 

uczniowie

promowani

 

uczniowie

niepromow.

 

uczniowie

nieklasyf.

 

 

I

9

9

-

-

II

13

12

1

-

III

15

15

-

-

IV

12

12

-

-

V

14

12

2

-

VI

10

9

1

-

VII

6

6

-

-

VIII

10

10

-

-

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 1994/95

 

        Nadal jest płynna rotacja kadry nauczycielskiej. Na dzień 29 sierpnia  1994 roku tj. na posiedzeniu przed rozpoczęciem roku szkolnego stan przedstawiał się następująco:
               1. Małgorzata Śliwiak - dyr. szk.
               2. mgr Piotr Pankowski ( nieobecność usprawiedliwiona),
               3. mgr Grzegorz Seryłło,
                4. mgr Alina Rettinger,
               5. mgr Agnieszka Mandzelowska (ukończyła Studia Zaoczne 
                          magisterskie na W.S.P w Rzeszowie - kierunek rusycystyka),
               6. mgr Anna Jurek,
               7. mgr Agata Wojnarowska,
               8. Grażyna Seryłło,
               9. Agnieszka Leśniak,
               10. Anna Błahut,
               11. mgr Marian Proćko,
               12. mgr Piotr Gładysiewicz ( nauczyciel muzyki zatrudniony na 6/18 godzin).
               13. Bogumiła Denko.
        Dla przytoczenia ilości nauczycieli i przedmiotów nauczania zostaną przedstawione przydziały czynności poszczególnym nauczycielom:
        1. dyr M. Śliwiak - 4 godz. matematyki w kl. III
                                 1 godz. plastyki w kl. III
        2. Grażyna Seryłło - 6 godz. j. polskiego w kl. IV
                                 5 godz. j. polskiego w kl. VI
                                 5 godz. j. polskiego w kl. VII
                                 2 godz. techniki w kl. II
                                 1 godz. plastyki w kl. I
        3. mgr Agnieszka Mandzelowska - 5 godz. j. polskiego w kl. V
                                2 godz. j. ros w kl. V
                                2 godz. j. ros. w kl. VI
                                2 godz. j. ros. w kl. VII
                                2 godz. j ros. w kl. VIII
                                2 godz. w - f w kl. VI
                                2 godz. w - f w kl. VII
                                1 godz. wychowawcza w kl. VII`
        mgr A. Wojnarowska 5 godz. matematyki w kl. IV
                                    4 godz. matematyki w kl. VI
                                    4 godz. matematyki w kl. VII
                                    4 godz. matematyki w kl. VIII
                                    1 godz. wychowawcza w kl. VIII
                                    1 godz. zaj. dyd.- wyr. w kl. IV
        mgr A. Rettinger   -  4 godz. matematyki w kl. V
                                   2 godz. fizyki w kl. VI
                                   2 godz. fizyki w kl. VII
                                   2 godz. fizyki w kl. VIII
                                   2 godz. chemii w kl. VII
                                   2 godz. chemii w kl. VIII
                                   1 godz.. plastyki w kl. V
                                 1 godz. plastyki w kl. VIII
                                 1 godz. wychowawcza w kl. V
                                 1 godz. zaj. dyd.-wyr. w kl. V
        mgr Piotr Pankowski - 2 godz. geografii w kl. IV
                              2 godz. geografii w kl. V
                              1 godz. geografii w kl. VI
                              1 godz. geografii w kl. VII
                              1 godz. geografii w kl. VIII
                              1 godz. biologii w kl. IV
                              2 godz. biologii w kl. V
                              1 godz. biologii w kl. VI
                              2 godz. biologii w kl. VII
                              1 godz. biologii w kl. VIII
                              3 godz. w - f w kl. IV
                              1 godz. wychowawcza w kl. IV
        mgr A. Jurek         1 godz wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII
                              1 godz. historii w kl. IV
                              2 godz. historii w kl. IV
                              2 godz. historii w kl. V
                              2 godz. historii w kl. VI
                              2 godz. historii w kl. VII
                              2 godz. historii w kl. VIII
                              1 godz. wychowawcza w kl. VI
                              1 godz. "Koła Historycznego."
        mgr Grzegorz Seryłło - 6 godz. j. polskiego w kl. III
                              5 godz. j. polskiego w kl. VIII
                              2 godz.środowiska społecz - przyrodniczego w kl III
                              1 godz. plastyki w kl. IV
                              1 godz. plastyki w kl. VI
                              1 godz. plastyki w kl. VII
                              1 godz. zaj. dyd. - wyr w kl. III
                              1 godz. zaj. dyd. - wyr. z j. pol. w kl. VIII
        A. Błahut            6 godz. j polskiego w kl. II
                              1 godz. środowiska w kl. II
                              5 godz. j. polskiego w kl. II
                              1 godz. j polskiego w kl. II
                              1 godz. muzyki w kl. II
                              3 godz. w - f w kl. II
                              1 godz. zaj. dyd. - wyr. w kl. II
               B. Denko    6 godz. j. polskiego w kl. I
                              1 godz. środowiska w kl. I
                              5 godz. matematyki w kl. I
                              2 godz. techniki w kl. I
                              1 godz. muzyki w kl. I
                              2 godz. w - f w kl. I
                              1 godz. zaj. dyd - wyr. w kl. I
               A. Leśniak      22 godz. oddział przedszkolny
               mgr M. Proćko 2 godz. techniki w kl. III
                              1 godz. techniki w kl. IV
                              2 godz. techniki w kl. V
                              2 godz. techniki w kl. VI
                              2 godz. techniki w kl. VII
                              2 godz. techniki w kl. VIII
                              3 godz. w - f w kl. III
                              2 godz. w - f w kl. V
                              2 godz. w- F w kl. VIII
                              mgr P. Gładysiewicz 6 godz. muzyki (po 1 godz. w klasach  od III  do  VIII).
        Kol. Bogumiła Denko została zatrudniona za kol. Monikę Wilczyńską, która przeszła na urlop macierzyński a następnie na urlop wychowawczy.
        Od początku listopada na urlop macierzyński przeszła także dyrektorka szkoły Małgorzata Śliwiak. Pełnić obowiązki dyrektora przez ten czas zgodziła się mgr Agnieszka Mandzelowska. Od początku II okresu nauki na urlopie bezpłatnym przebywa mgr P. Pankowski. W zastępstwie uczy mgr Barbara Ćwik - Kątska.

Foto Foto

Foto
szkoła jesienią

 

Rok szkolny trwał od 1 września 1994 do 23 czerwca 1995 roku. Do szkoły uczęszczało 99 uczniów w tym 54 chłopców i 44 dziewczęta uczących się w 9 oddziałach. Jeden uczeń nie wypełniał obowiązku szkolnego. Pomimo wszystkich możliwych środków podjętych ze strony szkoły rodzice ucznia nadal nie przywiązują uwagi do tego by ich dziecko chodziło do szkoły.
         Wyniki pracy szkoły w bieżącym roku przedstawiają się następująco:
         Promocja uczniów - 98%.
         Sprawność kształcenia w ośmioletnim cyklu nauczania - 100%.
         Frekwencja uczniów - 89,9%.
         Zajęcia odbywały się przez 5 dni w tygodniu. Nauka odbywała się w godzinach 755 - 1350.
         Zgodnie z założeniami, przez cały rok szkolny, kontynuowano konkurs "O estetyczny wygląd klasy". Oceniano w/g ogólnie znanej skali, a bieżąca punktacja i wyniki konkursu były wywieszane na gazetce szkolnego koła PCK.
         Uczniom przez cały rok wpajano zasady polskiej pisowni i gramatyki. Zaangażowani w to byli szczególnie nauczyciele j. polskiego a także nauczyciele innych przedmiotów.
         W klasach, gdzie był duży odsetek uczniów mających trudności w nauce, nauczyciele prowadzili zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Pracą tą objęto całe nauczanie początkowe, oraz klasy IV i V z matematyki i VIII z j. polskiego.
          
 
 

 

 

ROK SZKOLNY 1995/96

 

         Rok szkolny rozpoczął się 1 września 1995 roku. Do szkoły uczęszczało 100 uczniów, w tym 53 chłopców i 47 dziewcząt. Zajęcia odbywały się przez 5dni w tygodniu. Nauka trwała 845 1440. Zatrudnionych było 15 nauczycieli (część w niepełnym wymiarze godzin) oraz ksiądz katecheta.
         Dzięki współpracy z sołectwami obydwu wsi udało się wyposażyć szkołę w nowy sprzęt. Za pieniądze przekazane przez sołtysów zakupiono nowy telewizor a także szafy do jednej z klas.
         W trakcie roku szkolnego, wychowawcy klas, wdrażali uczniów do samorządności. Określali zadania a uczniowie wykazywali się inicjatywą w przygotowaniu uroczystości szkolnych. Uczniowie zorganizowali apel z okazji: Dnia Edukacji Narodowej, pasowania na ucznia klasy I, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, pożegnania uczniów klasy VIII oraz zakończenia roku szkolnego. W trakcie roku szkolnego były organizowane dla uczniów konkursy np. recytatorski, czytelniczy. Uczniowie uczestniczyli rwnież w konkursach międzyszkolnych plastyczny (organizowany przez Osiedlowy Dom Kultury Puchatek w Sanoku) i konkurs PCK Alkohol to twój wróg. Uczniowie przez cały rok szkolny jeździli do Sanoka na basen. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w wycieczce do Krosna, natomiast starsi byli na wycieczce do Zakopanego. Chętni uczniowie skorzystali też z pieszego rajdu na Orli kamień.

 
Foto
szkoła (widok od strony wschodniej)

 

 

 

ROK SZKOLNY 1996/97

          Rok szkolny rozpoczęliśmy 2 września mszą świętą w kościele parafialnym a następnie uroczystościami w szkole. Praca przebiegała bez większych zakłóceń. Ubezpieczeni byli wszyscy uczniowie w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń. Dzięki pomocy GOK udało się (przez okres zimy) zorganizować dożywianie dla uczniów. Uczniowie, którzy nie mogli otrzymać dofinansowania byli opłacani przez rodziców a niektórzy wspierani przez księdza.
          Ponieważ szkoła to nie tylko sama nauka, zorganizowano dla uczniów również różne imprezy. Dzieci wyjeżdżały do kina do Sanockiego Domu Kultury, brały w szkole udział w występie iluzjonisty, zabawie andrzejkowej, opłatku, wizycie Mikołaja. Ponadto organizowano szkolne wystawy twórczości uczniowskiej, konkursy recytatorskie. Raz w tygodniu uczniowie wyjeżdżali na basen. Uczniowie brali aktywny udział w ogólnopolskiej akcji :Sprzątania świata.

 

 Foto

Grażyna Seryłło z uczennicami przed szkołą

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny