Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kronika 1981-1991

Czcionka:

ROK SZKOLNY 1981/82

 

                Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego nastąpiły znaczące zmiany w składzie nauczycielskim. W tym roku szkolnym w szkole uczyli następujący nauczyciele:
                       Janina Seryłło-dyr. szk.
                       Helena Sankowska
                       Stanisława Wójtowicz
                       Maria Rettinger
                       mgr Zdzisława Bikowska
                       mgr Piotr Pankowski
                       Dorota Chorostyńska
                       Adam Sabat
        Zadania oświatowe w bieżącym roku szkolnym realizowane były w warunkach złożonej sytuacji społeczno - politycznej i gospodarczej. Sytuacja ta wymagała od szkoły wytężonej działalności, co było warunkiem wykonania zadań przyjętych przez Partię i Rząd.    

 

 Wszyscy głęboko przeżyliśmy wprowadzenie  
w Polsce stanu wojennego 
w dniu 13 grudnia 1981 roku 
wraz z jego ograniczeniami stąd też i 
praca w roku szkolnym 1981/82 przebiegała 
w złożonej sytuacji.
 

 

 Przygotowania do wprowadzenia 

stanu wojennego  

 

          Już w czasie fali strajków sierpnia 1980, władze komunistyczne rozważały możliość wprowadzenia stanu wojennego w celu powstrzymania niepokojów społecznych i zgaszenia rodzącego się ruchu demokratycznego. Do dzisiaj faktycznie pozostaje niejasne dlaczego władze nie zdecydowały się wówczas na podjęcie tego rodzaju działań. Pewne światło na te wydarzenia rzuca fakt, że Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej PartiiRobotniczej  postanowiło, że wobec mobilizacji społeczeństwa i groźby strajku generalnego wprowadzenie w tamtym momencie stanu wojennego może doprowadzić do eskalacji napięcia i otwartej konfrontacji ze społeczeństwem, co mogło spowodować niekontrolowany rozwój wypadków. Władze ostatecznie poszły na kompromis zawierając porozumienia sierpniowe, co w konsekwencji doprowadziło do powstania Niezależnego Samorządnego ZwiązkuZawodowego  Solidarność.

Strona rządowa potraktowała te ustępstwa jako zło konieczne i manewr taktyczny, gdyż jeszcze w końcu sierpnia rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia wariantu siłowego. 

W lutym 1981 przeprowadzono grę sztabową Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, której celem było przećwiczenie różnych wariantów rozwoju sytuacji. W marcu zakończono zasadniczy etap prac koncepcyjnych całej operacji. Od tej pory do jej uruchomienia potrzebna była jedynie decyzja polityczna. O pracach tych nie informowano członków rządu, Sejmu i Rady Państwa. Co zaskakujące nie informowano też o tym też członków Biura Politycznego i Sekretariatu KC PZPR.

Przyczyny wprowadzenia stanu wojennego  

Fotozaopatrzenie w sklepach mięsnych - końcówka lat 80 - tych
 

         Oficjalnym powodem ogłoszenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach (także żywności) i reglamentacja (od kwietnia do października 1981 ponownie objęto systemem tzw. kartek żywnościowych

Foto

kartka żywnościowa

 

 wiele istotnych towarów np. mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, mleko dla niemowląt itd.), oraz zagrożenie bezpieczestwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy. Rzeczywistymi powodami były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność", oraz walki różnych stronnictw w PZPR nie mogących dojść do porozumienia w kwestii formy i zakresu reform ustroju polityczno-gospodarczego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Istotny był gwałtowny spadek poparcia społecznego dla polityki komunistów, według badań OBOP już w czerwcu 1981 zaufanie do rządu deklarowało 24 % respondentów, działania KC PZPR aprobowało jedynie 6 % respondentów, a działania NSZZ "Solidarność" pozytywnie oceniało aż 62 % Polaków.

 

Za najważniejszy argument uznano groźbę interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu Warszawskiego. Jednak 13 grudnia 1981, w dniu wprowadzenia stanu wojennego, nie zanotowano żadnych ruchów wojsk radzieckich ani zwiększonej komunikacji radiowej w ramach Układu Warszawskiego - o godz 4:20 rano Departament Stanu USA wydał komunikat w którym stwierdził iż "nie zasygnalizowano żadnego ruchu wojsk radzieckich". Jeszcze 10 grudnia w Moskwie, podczas narady Biura Politycznego KC KPZR, władze ZSRR stwierdziły iż interwencja w Polsce jest brana pod uwagę jako ostateczność, tylko na wypadek gdyby polskie siły bezpieczeństwa, wojsko i PZPR nie mogły sobie dać rady z sytuacją, przy czym obawiano się także antyradzieckiego przewrotu w polskiej armii. W czasie debaty zdecydowany sprzeciw odnośnie interwencji ZSRR w Polsce wyraził radziecki polityk Jurij Andropow, jeden z członków Biura Politycznego KC KPZR:
ZSRR naciskał już od połowy 1980 na rozwiązanie sytuacji wyłącznie "siłami krajowymi" (polska armia i siły bezpieczeństwa), mając świadomość kosztów politycznych ewentualnej interwencji oraz materialnych - uwikłany był bowiem w tym czasie w inną, kosztowną interwencję w Afganistanie. Radziecki KC KPZR był przekonany iż interwencja wojskowa w Polsce tuż po inwazji na Afganistan zaprzepaści na lata perspektywę odprężenia i ograniczenia światowego wyścigu zbrojeń, a radzieckie siły okupacyjne staną w obliczu poważnych trudności po ewentualnej interwencji, napotykając na opór podziemia w kraju - jedynym rozwiązaniem, zdaniem Moskwy, było zorganizowanie wojskowego zamachu stanu przy pomocy polskich sił zbrojnych

 

Władze komunistyczne wskazywały swoich nowych przeciwników politycznych jako przyczynę powstałej sytuacji, wykorzystując do tego praktycznie monopolistyczną pozycję w należących do państwa środkach masowego przekazu (radio, telewizja, gazety) - brutalna propaganda rządowa, którą kierował ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban, demonizowała NSZZ "Solidarność", dążąc do zdyskredytowania go w oczach społeczeństwa. Mass media dopuszczały się fałszerstw i przeinaczeń, niejednokrotnie operując szowinistycznymi sloganami. Z drugiej strony opozycja, dysponująca o wiele mniejszymi środkami wpływu, upowszechniała chwytliwe schematy, zarzucając rządowi np. "nową okupację" czy też "wojnę z narodem". Stan wojenny wprowadzono w 16 miesięcy po strajkach w 1980, które doprowadziły do powstania "Solidarności" i odwilży politycznej w Polsce.

Wprowadzenie stanu wojennego  

13 grudnia o godzinie 1:00 w nocy oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział ok. 70 000 żołnierzy Wojska Polskiego, 30 000 funkcjonariuszy MSW oraz bezpośrednio na ulicach miast 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9 000 samochodów oraz kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe. 25% wszystkich sił skoncentrowano w Warszawie i okolicach.

O wprowadzeniu stanu wojennego poinformowało Polskie Radio o godzinie 6 rano nadając przemówienie generała Jaruzelskiego.

Foto

przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego
wprowadzające stan wojenny

MON powołało dziesiątki tysięcy rezerwistów i wydało rozporządzenie o nakazie zdeponowania broni i amunicji, jednocześnie zakazano zmiany miejsca pobytu. Zmilitaryzowano wiele instytucji (skierowano do nich 8 000 komisarzy wojskowych, w tym 400 do resortów i instytucji centralnych), część strategicznych sektorów gospodarki, takich jak komunikacja, telekomunikacja, energetyka, górnictwo i porty morskie oraz 129 najważniejszych fabryk. Wyłączono komunikację telefoniczną (co spowodowało liczne przypadki śmierci osób których nie można było przewieźć do szpitali karetkami pogotowia), wprowadzono cenzurę korespondencji oraz godzinę milicyjną (od 22:00 do 6:00). Wstrzymano wydawanie prasy (poza dwiema gazetami rządowymi), zamknięto granice państwa i lotniska cywilne.

Foto

wojsko na ulicach polskich miast

Foto

milicja rusza na demonstrantów

Polską Służbę Bezpieczeństwa w działaniach przeciwko opozycji demokratycznej wsparł aktywnie wschodnioniemiecki wywiad STASI - Grupę Operacyjną STASI założono w Warszawie już w połowie 1980, po fali masowych strajków na terenie całego kraju. Działania STASI i SB wspierała i koordynowała radziecka KGB, ktra już od połowy lat 70. działała w krajach Bloku Wschodniego w ramach kontroli i neutralizowania organizacji opozycyjnych. Wznowiono zagłuszanie zagranicznych rozgłośni nadających w języku polskim.

Foto
Jednorazowa przepustka zezwalająca 
 na przejazd do innego miasta
 
 
 
Foto
ale Polacy to przekorny naród, więc pojawiały się 
ulotki o podobnej treści
 
 
 
 
 
 

ROK SZKOLNY 1981/82

 

 Rok szkolny trwał od 1 września 1981 do 30 czerwca 1982 roku. Do szkoły uczęszczało 97 uczniów na liczbę zapisanych 99. Dwóch uczniów nie realizowało obowiązku szkolnego. Uczniowie ci na podstawie badań w PWZ powinni uczęszczać do szkoły specjalnej. Do dwóch ognisk przedszkolnych (Załuż i Wujskie) uczęszczało 21 dzieci. Ruchu uczniów w tym roku nie było. Sprawność szkoły wynosiła 76%. W szkole realizowano plan nauczania z 202 godzinami z czego 36 godzin stanowiły ogniska przedszkolne, 2 godz. zajęcia dyd - wyr. klas I,II,III i 3 godz biblioteki szkolnej. Plan nauczania realizowano w 6 oddziałach: klasach I, II, III, IV, V+VI, VII+VIII. Liczba godzin ponadwymiarowych wynosiła 42.
        W szkole zatrudnionych było 8 nauczycieli i 1.5 etatów pracowników fizycznych. Nauczyciel Adam Sabat zatrudniony był na 0.5 etatu. W ciągu roku szkolnego wśród nauczycieli zatrudnionych było 3 nauczycieli niekwalifikowanych. Jeden z nich Kazimierz Barczyk pracował do 30 kwietnia 1982, z kolei jego miejsce od 17 maja 1982 zajął Piotr Pankowski. Kol. Dorota Chorostyńska uzupełniała kwalifikacje. 
        Praca w szkole tak dydaktyczna jak i pozalekcyjna była w znacznym stopniu utrudniona warunkami lokalowymi (4 sale lekcyjne) i dwuzmianową nauką trwającą od 800 do 1710 oraz czterema dojeżdżającymi nauczycielami.  W bieżącym roku szkolnym wprowadzono w szkole 5 - dniowy tydzień pracy. W wolne soboty w szkole odbywały się zajęcia rekreacyjne lub korzystaniu  z pomocy dydaktycznej nauczycieli dyżurujących. Stąd też nauczyciele wykorzystywali ten czas na przygotowywanie materiałów do lekcji, poprawę zeszytów itp.
 
 
Foto
Grażyna Seryłło (panieńskie nazwisko Pawlik) ze swoimi maluchami z "zerówki" (oddziału przedszkolnego)
 

 

 

           Mimo złożonych warunków pracy nauczyciele wkładali maksimum wysiłku, aby zrealizować zadania na bieżący rok szkolny. Rok ten był dalszą kontynuacją wdrażania nowego programu w klasie IV oraz matematyki w klasie VII. Szczególną uwagę zwrócono na klasę V jako ostatnią realizującą dotychczasowe programy nauczania. W zakresie zajęć dydaktycznych znalazła swoje odbicie aktualna problematyka społeczno - polityczna i ekonomiczna, głównie na lekcjach wychowania obywatelskiego, historii, języka polskiego i geografii. W szkole realizowano wyłącznie programy zatwierdzone do użytku przez MOiW. W pracy dydaktycznej, zwwłaszcza w klasach młodszych dużą pomoc stanowiły audycje radiowe. Nie korzystano z audycji telewizyjnych ze względu na bardzo słaby odbiór. Odbyto także szereg wycieczek. W dalszym ciągu w szkole istnieją duże trudności z realizacją zajęć praktyczno - technicznych, wychowania muzycznego w kl. IV-VIII oraz kultury fizycznej (brak sali gimnastycznej lub pomieszczenia zastępczego).
        W ciągu roku szkolnego młodzież korzystała z opieki lekarsko - stomatologicznej w Ośrodku Zdrowia w Zagórzu. Jednak na skutek niedostatecznej ilości środków utrzymania czystości stwierdza się rozprzestrzenianie wszawicy i świerzbu ( oto koniec XX wieku  w Polsce!!!).
         W ciągu roku szkolnego nauczyciele utrzymywali kontakt z rodzicami. Organizowano zebrania z rodzicami i wywiadówki. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano biwak z pieczeniem kiełbasy, którą zakupiono z dużym trudem z funduszu Komitetu Rodzicielskiego poza reglamentacją w ilości 12 kg za sumę 2280 zł. W okresie ferii zimowych ogłoszonych wcześniej nie organizowano zajęć rekreacyjnych ze względu na rozkazy stanu wojennego. W szkole działały także organizacje uczniowskie. Wyróżnić należy pracę drużyny zuchowej, którą opiekowała się społecznie kol. Stanisława Wójtowicz. Skromny budżet szkoły  w ramach możliwości zrealizowano. Jednak w ciągu całego roku szkolnego odczuwano zbyt małą ilość kredy tablicowej, środków czystości i żarówek. Na zakończenie należy wspomnieć, że w czasie wakacji szkoła prowadziła działalność turystyczną, gdzie z noclegów korzystały obozy wędrowne i turyści indywidualni.
        Tabela rocznej klasyfikacji uczniów za rok szkolny 1981/82:

 

 

klasa

 

liczba

uczniów

 

ucznio - wie

klasyfik.

 

uczn.

nieklas.

 

ucz.

promow.

 

ucz.

nieprom.

 

%

nieprom.

 

 

I

10

10

 

-

10

-

-

II

13

13

-

13

-

-

III

10

10

-

10

-

-

IV

12

10

2

10

2

16%

V

16

16

-

16

-

-

VI

14

14

-

14

-

-

VII

11

11

-

11

-

-

VIII

13

13

-

13

-

-

razem

99

97

2

97

2

2%

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 1982/83

 

                W obecnym roku uczyli:
                       Janina Seryłło-dyr. szk.
                       Helena Sankowska
                       Stanisława Wójtowicz
                       Grażyna Rychter
                       Beata Jasińska 
                       Piotr Pankowski
                       Maria Rettinger
                       Julita Florek
                       Grażyna Pawlik
        Proces dydaktyczny i wychowawczy w bieżącym roku szkolnym realizowany był zgodnie z instrukcją w sprawie organizacji kształcenia i wychowania (dz.urz. nr 3/82), którą podstawą były uchwałą Sejmu PRL z dn. 26.01.1982 r., oraz z Kartą Nauczyciela. Stąd też głównymi zadaniami naszej szkoły było stosowanie nauczania wielopoziomowego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla ucznia odstającego, oraz drugie zadanie to kształtowanie postaw patriotycznych związanych z troską o przyszłość kraju i miejsce Polski w świecie.

 

 

Foto
nauczycielki: Zdzisława Bikowska, Janina Seryłło i Grażyna Seryłło wraz z uczniami klasy ósmej (podwórze szkolne, w głębi Wujskie)
 
 
Rok szkolny trwał od 1.09.1982 do 29.06.1983 roku tj. 197 dni. Do szkoły uczęszczało 94 uczniów, a w oddziałach przedszkolnych w Załużu i Wujskiem 20 dzieci łącznie.
         W szkole realizowano plan nauczania z klasami I-VIII i liczbą uczniów  do 103, wariant "K". Ogółem realizowano 220 godzin tygodniowo, w tym po 20 godzin na oddział przedszkolny w Wujskiem i w Załużu, oraz 6 oddziałów: kl. I, II+III, IV+V, VI, VII, VIII. Zatrudnionych było 10 nauczycieli, w tym kol. Z. Bikowska na rocznym urlopie wychowawczym, oraz 1,5 pracowników fizycznych. Liczba godzin ponadwymiarowych wynosiła 31. W szkole zatrudnionych było 5 nauczycieli niekwalifikowanych z czego kol. Grażyna Pawlik dokształca się w Studium Wychowania Przedszkolnego  w Jaśle, a kol. P. Pankowski uzupełnia swoje kwalifikacje na kursie pedagogicznym (dla magistrów bez przygotowania pedagogicznego). Praca odbywała się w trudnych warunkach lokalowych, przy dwuzmianowej nauce od godz. 800 do godz. 1710. Do pracy dojeżdżało 4 nauczycieli. Dodatkową dezorganizacją pracy przez okres 3 tygodni był bieżący remont tj. przebudowa 5 pieców kaflowych oraz malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, stolarki drzwiowej i okiennej.
         Zadania dydaktyczno - wychowawcze realizowano w 5 - dniowym tygodniu pracy. W wolne soboty odbywały się dyżury nauczycieli, jednak młodzież korzystała z nich w minimalnym stopniu. Mimo trudnych warunków pracy nauczyciele wkładali maksimum wysiłku aby zrealizować plan pracy szkoły, chociaż nie zawsze efekty były widoczne. Potwierdzić należy pisemne przygotowanie nauczycieli młodych do lekcji, którzy w zawodzie stawiali pierwsze kroki. Wszyscy nauczyciele posiadali także rozkłady materiału nauczania, oraz plany wychowawcze i zajęć pozalekcyjnych. W realizacji zadań szczególną uwagę zwrócono na realizację nowych programów w klasie V, oraz matematyki w klasie VIII. Realizując nasze główne zadania w dziedzinie wychowania nauczyciele starali się systematycznie wyjaśniać uczniom aktualne problemy społeczne i polityczne. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznani zostali z wytycznymi Ministra Oświaty i Wychowania - "Główne kierunki i zadania w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą szkolną". W związku z tym ułożono aneks do planu pracy szkoły. Część zadań realizowano w pracy z uczniami a także na zebraniach rodziców wygłaszane przez wytypowanych nauczycieli. W pracy dydaktycznej wykorzystywano audycje radiowe, szczególnie w klasach młodszych. Mało organizowano wycieczek, które są także jedną z form realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.
         W wyniku klasyfikacji rocznej promocję uzyskało 91 uczniów, 3 uczniów nie zostało promowanych, co stanowi 3,2% ogłu uczniów. Jest to o 1,2% więcej niż w roku ubiegłym.

 
 
 

 

ROK SZKOLNY 1983/84

         W obecnym roku szkolnym uczyli:
               Janina Seryłło - dyr. szk.
               Maria Rettinger
               Helena Sankowska
               Stanisława Wójtowicz
               Zdzisława Bikowska
               Anna Jurek
               Piotr Pankowski

               Grażyna Seryłło
        Głównym zadaniem dydaktyczno - wychowawczym w bieżącym roku  szkolnym było podnoszenie poziomu nauczania i wychowania ze zwróceniem uwagi na zasadę nauczania wychowującego, sprzyjającego kształtowaniu postaw społecznych, patriotycznych i internacjonalistycznych. Zadania te realizowano  w ciągu roku szkolnego  tj. od 1.09.1983 do zakończenia roku szkolnego. Do szkoły uczęszczało 94 uczniów oraz 18 dzieci do oddziału przedszkolnego. W szkole realizowano plan nauczania z klasami I - VIII i liczbą uczniów od 56 - 103 wariant "K". Ogółem realizowano 192 godziny, w tym 20 godzin oddziału przedszkolnego, 2 godziny zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i 5 godzin biblioteki (do półrocza 3 godziny). Oddziałów było 7: O, I, II+III, IV, V+VI, VII i VIII. Zatrudnionych było 8 nauczycieli i 1 etat pracownika fizycznego. Liczba godzin ponadwymiarowych wynosiła 56. W liczbie nauczycieli zatrudnionych było 3 nauczycieli bez kwalifikacji pedagogicznych, z czego kol. Grażyna Seryłło jest na drugim roku Studium Wychowania Przedszkolnego w Jaśle. Praca w szkole odbywała się nadal na dwie zmiany od godziny 800 do godziny 1710. Do pracy dojeżdżało 3 nauczycieli, pozostali zamieszkują w miejscu.
        Zadania dydaktyczno - wychowawcze realizowane były w 5 - dniowym tygodniu pracy. W wolne soboty tylko w wyjątkowych wypadkach odbywały się zajęcia z młodzieżą. Większość wolnych sobót młodzież wykorzystywała na pomoc rodzicom, oraz zakupy. Takie wykorzystanie wolnego czasu ucznia uzgodniono z Samorządem Szkolnym i rodzicami. Nauczyciele natomiast w tym dniu odbywali konferencje rad pedagogicznych, wywiadówki, oraz uczestniczyli w samokształceniu nauczycieli. Mimo bardzo trudnych warunków pracy, nauczyciele wkładali maksimum wysiłku, aby plan pracy zrealizować. Wszyscy nauczyciele posiadali rozkłady materiału nauczania, plany zajęć pozalekcyjnych, oraz plany wychowawcze i godzin wychowawczych. Systematycznie badali także wyniki nauczania.
        Niedociągnięciem było pisanie małej ilości zadań klasowych, szczególnie z matematyki, niesystematyczna ich ocena mimo, że jest to jedna z form podnoszenia poziomu nauczania w szkole. Również zeszyty były systematycznie poprawiane, szczególnie przez nauczycieli uczących innych przedmiotów niż język polski. W pracy dydaktycznej wykorzystywano audycje radiowe szczególnie w klasach młodszych. W wyniku klasyfikacji promocję otrzymało  91 uczniów, nie promowano 3 uczniów, z czego 1 uczeń nieklasyfikowany. Uczniowie niepromowani stanowili 3,1% ogółu uczniów, a jest to procent taki sam jak w ubiegłym roku szkolnym. Średnia pracy szkoły, na podstawie rocznej klasyfikacji utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego i wynosi 3,0.
        Hospitacje lekcji nauczycieli przez dyrektora szkoły dotyczyły przebiegu lekcji, metod pracy , wykorzystania pomocy naukowych, kontroli rozkładów materiału, ich prawidłowej realizacji, zajęć pozalekcyjnych. W dużej mierze dotyczyły one instruktażu nauczycieli młodych oraz ich przygotowania do lekcji.
        W ciągu roku szkolnego wychowawcy kierowali uczniów na badania psychologiczne i pedagogiczne. W wyniku badań pedagogicznych uczniowie klas I-II uczęszczali na zajęcia zespołowe dydaktyczno-wyrównawcze, które prowadzone były 2 razy w tygodniu, ich organizacja nie budziła zastrzeżeń. Na początku roku szkolnego uczniowie zostali zaopatrzeni przez szkołę w przybory szkolne, oraz zorganizowano sprzedaż najkonieczniejszej odzieży.
        W ramach zajęć pozalekcyjnych pracowały organizacje uczniowskie, których pracę należy ocenić pozytywnie. Wyrazy uznania należą się kol. Z. Bikowskiej, która wiele czasu poświęciła na przygotowanie uczniów do konkursu z języka polskiego. Efektem tej pracy było zajęcie dwóch II-gich miejsc na szczeblu wojewódzkim.
        Absolwenci naszej szkoły w liczbie 13 złożyli podania do szkół ponadpodstawowych a przedstawia się to następująco:
        Licea Ogólnokształcące - 2 uczniów,
        Licea Zawodowe - 3 uczniów,
        Zasadnicze Szkoły Zawodowe - 8 uczniów.
Wszyscy uczniowie zdali egzaminy pomyślnie i zostali przyjęci.
        Kontakty z rodzicami w ciągu roku szkolnego utrzymywane były na bieżąco. Odbyło się 4 zebrania ogólne rodziców połączone z pedagogizacją o tematyce ustalonej w planie pracy szkoły.
        Wyniki klasyfikacji za rok szkolny 1983/84 są następujące:

 

 

klasa

 

liczba

uczniów

 

uczniowie

bez ocen

ndst.

 

uczniowie

z ocenami

ndst.

 

uczniowie

nieklasyf.

 

 

I

11

11

-

-

II

11

11

-

-

III

10

10

-

-

IV

14

13

1

-

V

11

10

-

1

VI

9

9

-

-

VII

15

14

1

-

VIII

13

13

-

-

razem

94

91

2

1

 

 

brak 1984/85 do 1986/87

 

  
 
 
 
 
 

 

ROK SZKOLNY 1987/88

        Rok szkolny rozpoczęto dnia 1 września i zakończono 24 czerwca 1988 r. - trwał 203 dni. Rozpoczął się ze zmianami w składzie Rady Pedagogicznej. Z dniem 31 sierpnia odeszła na emeryturę dyrektorka szkoły Janina Seryłło. Od 1 września skład kadry nauczycielskiej był następujący:
               mgr Grzegorz Seryłło - dyr. szk.
               kol. Joanna Chrząszcz,
               mgr Ewa Iwaniuk,
               mgr Anna Jurek,
               mgr Piotr Pankowski,
                  kol. Maria Rettinger,
            kol. Elżbieta Nieznańska,
               kol. Janina Seryłło - zatrudniona na 10/18 godzin,
               kol. Helena Sankowska - zatrudniona na 10/18 godzin,
Koleżanki Grażyna Seryłło i Alina Rettinger przebywały na urlopie macierzyńskim a następnie na wychowawczym.
        W szkole realizowano plan nauczania z tygodniowym wymiarem godzin 187, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3 godziny, biblioteka 5 godzin, kółko taneczne 2 godziny. Liczba oddziałów 6 to jest: klasy I, II+III, IV+V, VI+VII, VIII i "O".Nauka nadal jest dwuzmianowa od godz. 800 do godz. 1710. Realizowano dwa rozkłady zajęć - w klasach I-III tydzień nauki 5-dniowy, oraz w klasach IV-VIII tydzień pięciodniowy i sześciodniowy (z sobotami pracującymi), z zachowaniem pięciodniowego tygodnia pracy nauczyciela. W szkole pracowało 9 nauczycieli, w tym z wykształceniem wyższym 6 nauczycieli i 3 z wykształceniem półwyższym. Nauczycieli dojeżdżających było 4. Do szkoły uczęszczało 86 uczniów. 100% uczniów promowanych. Na lekcjach korzystano często z filmów i audycji radiowych. Odbyto 50 wycieczek przedmiotowych oraz 21 wycieczek pozaprzedmiotowych. Zbyt mało wycieczek stosowano na lekcjach biologii i geografii. W klasach VI i VII realizowano zajęcia praktyk uczniowskich - odbywały się one co drugi tydzień przez 2 godziny.
        W olimpiadach startowało zaledwie dwóch uczniów (j. rosyjski). 
        W bieżącym roku szkolnym odbyła się kompleksowa wizytacja szkoły  - wizytatorem KOiW była mgr Katarzyna Pawlus. Na podsumowanie wizytacji przybył zastępca Kuratora mgr Bronisław Ślączka.
        W szkole działały nadal organizacje uczniowskie takie jak: ZHP, DZ, TPPR, PCK, SKTK, SKO. Przeciętnie jeden uczeń należał do dwóch organizacji.
        W szkole nie było uczniów karanych ani podejrzanych o przestępstwa. Problem dydaktyczno-wychowawczy stanowiła jedna uczennica, która notorycznie wagarowała. Przeniesiono ją do Pogotowia Opiekuńczego w Sanoku.
        Uczniowie przygotowali się do olimpiady "Sprawni jak żołnierze"jednak nie wzięli w niej udziału ze względu na powołanie nauczyciela P. Pankowskiego do służby wojskowej.
        Uczniowie byli ubezpieczeni w 100%. Na terenie szkoły nie było nieszczęśliwych wypadków.
        Zaopatrzenie w pomoce naukowe ocenia się jako dobre, natomiast niewystarczające było zaopatrzenie w podręczniki - między innymi brakowało podręczników do j. rosyjskiego w kl.VIII. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki za kwotę 20 tys. zł.

 

 

 

ROK SZKOLNY 1988/89

        Rok szkolny trwał od 1 września 1988 do 23 czerwca 1989 roku. Liczył 189 dni. Realizowano plan nauczania z tygodniowym wymiarem 179,5 godzin, w tym zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 3 godziny, biblioteka 5 godzin. Liczba oddziałów 6 tj. kl.I, II+III, IV+V, VI+VII, VIII, "0". Realizowano 5 - dniowy rozkład zajęć. Sprawność kształcenia wyniosła 75%.  W szkole zatrudnionych było 9 nauczycieli, w tym z wykształceniem wyższym  6, półwyższym 2, niekwalifikowanych 1.
        Skład Rady Pedagogicznej przedstawiał się następująco:
               mgr Grzegorz Seryłło - dyr. szk.
               mgr Anna Jurek,
               mgr Piotr Pankowski,
               mgr Alina Rettinger,
                   kol. Maria Rettinger,
                kol Grażyna Seryłło,
               kol Agnieszka Mandzelowska
               kol. Janina Seryłło - zatrudniona na 10/18 godzin,
               kol. Helena Sankowska - zatrudniona na 10/18 godzin,
        Podobnie jak w latach poprzednich nie korzystano z audycji telewizyjnych ze względu na bardzo słaby odbiór i klasy łączone. W ciągu roku szkolnego odbyto 61 wycieczek (w tym 54 przedmiotowych) i ogólnoszkolnych po najbliższej okolicy. W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich odbywały się praktyki uczniowskie w klasach VI - VIII. Aby efektywnie wykorzystać działalność uczniów w trakcie praktyk, podpisano umowę z Nadleśnictwem Brzozów na sadzenie młodych drzew i pielęgnację sadzonek  w okolicy Załuża.
        W szkole działały takie organizacje uczniowskie jak: ZHP, Drużyna Zuchowa, PCK, SKTK, TPPR i Samorząd Szkolny. Przeciętnie jeden uczeń należał do dwóch organizacji. Uczniowie naszej szkoły przepracowali społecznie 1740 ucznio-godzin, głównie przy porządkowaniu pomnika żołnierzy Armii Czerwonej. Uczniowie startowali w olimpiadzie "Sprawni jak żołnierze" kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich. 

 

 

 

 

brak 1989/90 1991/92

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny