Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

WSO

Czcionka:

Podstawa prawna:                  

 

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów egzaminów szkołach publicznych.

3.Na podstawie art.22 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.Dz z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm. 2)

4.Statut Szkoły.

5.Podstawy programowe. Rozporządzenie MEN z dn. 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

I. Założenia ogólne
wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

 

1.Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

2.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

3.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b)b) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

c)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d)dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

4.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz formowanie o nich uczniów i rodziców,

b) formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim uczniów i rodziców,

c)bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole,

d)ustalenie ocen klasyfikacyjnych rocznych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

 

5.Ocenianie pełni funkcję:

a)diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb)

b)klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu)

 

6.Przedmiotem oceny jest:

a) zakres opanowanych wiadomości,

 b) rozumienie materiału nauczania,

c) umiejętność stosowania wiedzy,

 d) kultura przekazywania wiadomości.

 

7.Oceny dzielą się na:

a)bieżące (cząstkowe),

b)klasyfikacyjne śródroczne,

c)klasyfikacyjne końcowe. i ustalone są w stopniach według skali określonej w Statucie Szkoły.

 

8.W klasach IV-VI stosuje się oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne końcowe ustala się wg następującej skali:

ocena słowna

ocena cyfrowa

skrót

celujący

6

cel.

bardzo dobry

5

bdb.

bobry

4

db.

dostateczny

3

dst.

dopuszczający

2

dop.

niedostateczny

1

ndst.

 

9.     Ocenę z zachowania śródroczna i roczną ustala się według następującej skali:

 

ocena słowna

skrót

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

ndp

naganne

nag

 

 

10.W klasach I-III nauczyciel sporządza śródroczną i końcową ocenę opisową z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

11.Dokonując bieżącej oceny ucznia klas I-III nauczyciel stosuje następujące kategorie.

6 – znakomicie

5 – bardzo bobrze

4 – dobrze

3 – zadawalająco

2 - słabo

1 – niezadawalająco

 

12.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen:

a)uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu,

b)rodzice są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez wychowawcę na pierwszym zebraniu rodziców,

c)rodzice mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu,

d) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne u Dyrektora Szkoły.

 

13.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania:

a)rodzice informowani są na pierwszym zebraniu,

b)uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy.

 

 

 

 

II. Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania

 

 

1.Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.

2.Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących postaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

3.Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

4.Uczeń klas IV-VI, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej:

- ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, ale również umie samodzielnie zdobywać wiadomości, systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania problemu, bierze udział w konkursach, w których odnosi sukcesy, umie powiązać wiedzę oraz umiejętności z różnych dziedzin, posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału nauczania;

- ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który opanował materiał nauczania przewidziany programem, sprawnie korzysta ze wszystkich źródeł wskazanych przez nauczyciela, samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami, rozwiązuje zadania dodatkowe o średnim stopniu trudności;

- ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy w stopniu zadawalającym, potrafi korzystać ze wszystkich źródeł poznanych na lekcji, umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, jest aktywny w czasie lekcji;

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji, potrafi wykonać proste zadania, opanował te treści, które pozwalają mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień;

- ocenę dopuszczającą - otrzymuje uczeń, który tylko przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, jego wiedza posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu;

- ocenę niedostateczną - otrzymuje uczeń, który nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, braki we wiedzy są tak duże, że nie rokują nadziei na usunięcie.

5.Nauczyciele klas IV-VI ujednolicili punktację procentową na poszczególne oceny ze sprawdzianów i prac klasowych:

ocena

liczba punktów wyrażona w procentach

bardzo dobry

100 %- 90 %

dobry

89 %- 70%

dostateczny

69 %- 50%

dopuszczający

49%- 35%

niedostateczny

34%- 0

 

 

6.Nauczyciel klas I-III dokonując bieżącej oceny ucznia stosuje poszczególne kategorie:

 6 – uczeń posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału nauczania, dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń;

5 – uczeń opanował materiał przewidziany programem nauczania, samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji, potrafi rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem;

4 – potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadanie, poprawnie rozumie w kategoriach przyczynowo - skutkowych, jest aktywny w czasie lekcji;

3 – uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia i skorzystać z podstawowych źródeł informacji, w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym;

2 - wiedza, którą posiada uczeń ma poważne braki, uczeń ale przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności.

1 – wiedza, którą posiada uczeń ma poważne braki, uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.

Nauczyciel w klasach IV-VI przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, sztuki, muzyki, plastyki, techniki – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć

 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć
i postępów uczniów

 

 

1.Formy i metody:

-testy kompetencji,

-- odpowiedź ustna,

-- zadania domowe,

-- wypracowanie,

-- sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 20 minut),

-- praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa, co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

-- test,

-- referat,

-- praca w grupach,

-- praca samodzielna,

-- praca pozalekcyjna np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań,

-- testowanie sprawności fizycznej,

-- ćwiczenia praktyczne,

-- prezentacje indywidualne i grupowe,

-- wytwory pracy własnej ucznia,

-- obserwacje ucznia,

-- rozmowy z uczniem,

-- sprawdzian wykonania pracy domowej,

-- aktywność na zajęciach.

2.Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:

a) Sprawdzanie osiągnięć szkolnych i postępów uczniów cechuje:

- obiektywizm,

- indywidualizacja,

- konsekwencja,

- systematyczność,

- jawność.

b) Każdy duży dział programowy kończy się sprawdzeniem wiadomości i umiejętności.

c) Prace klasowe zapowiedziane są co najmniej tydzień wcześniej.

 d) Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych.

e) Sprawdzian z ostatnich trzech lekcji może odbywać bez zapowiedzi.

f) Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni.

g) Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.

h) Nie zgłoszenie przez ucznia nie przygotowania do wywołania go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

i) Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i w czerwcu.

j) Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją (śródroczną, roczną) należy zakończyć przeprowadzenie prac klasowych.

k) Zwiększyć częstotliwość bieżącej kontroli oceny wiedzy poprzez odpowiedź ustną.

3.Zasady uzgadniania terminów i częstotliwość oceniania:

a)Jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu do dziennika w momencie zapowiedzi)

b)Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 2 prace klasowe.

c)Uczeń oceniany jest systematycznie na każdej jednostce lekcyjnej w całym cyklu kształcenia w zależności od specyfikacji przedmiotu i formy oceny:

d)1 godzina tygodniowo minimum 3 razy w semestrze

e)2 godzina tygodniowo minimum 4 razy w semestrze

f)3 godzina tygodniowo minimum 5 razy w semestrze

g)4 godzina tygodniowo minimum 6 razy w semestrze

h)5 godzina tygodniowo minimum 8 razy w semestrze

i) Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów.

j)Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

k)W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. Termin należy ponownie uzgodnić z klasą, (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

4.Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów.

a)Po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka) dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego.

b)Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.

c)Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy klasowej pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.

d)Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 dni.

e)Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, według zasad określonych w statucie szkoły.

f)Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.

g)Samorząd organizuje samopomoc koleżeńską uczniom mającym kłopoty w nauce.

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów:

 

a)Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

b) Wychowawca gromadzi informacje o zachowaniu uczniów (zeszyt wychowawcy).

c)Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym. Inne oceny kolorem niebieskim bądź czarnym.

d)Wszystkie nagrody, wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

e)Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne

 

 

 

 

IV. Sposoby i zasady informowania uczniów
i rodziców o postępach i osiągnięciach

 

 

1.Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

2.Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

3.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, uczeń i jego rodzice mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

4.Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

5.Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na zebraniach rodziców (co najmniej raz w semestrze) oraz podczas indywidualnych spotkań

6.Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są do poinformowania uczniów i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz oceną naganną zachowania w formie pisemnej poświadczonej podpisem rodziców.

7.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych.

8.Uczeń zobowiązany jest przekazać pisemną informację rodzicom lub prawnym opiekunom i po podpisaniu dostarczyć wychowawcy.

9.Uczeń ma prawo odwołać się od przewidywanej oceny z danego przedmiotu i złożyć wniosek w ciągu trzech dni do Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego na ocenę wyższą.

10.Uczeń ma prawo poprawić ocenę z zachowania wg procedur ustalonych przez Radę Pedagogiczną.

11.Nauczyciele na prośbę rodzica udostępniają prace pisemne z danego przedmiotu.

12.Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniku ucznia.

13.Po zakończeniu I semestru nauki dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do publicznej wiadomości rodziców podczas wywiadówki.

14.Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymają list pochwalny lub gratulacyjny.

 

V. Klasyfikowanie

 

1.     W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
a) śródroczna – za I semestr w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi
b) roczna – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych

2.     Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w Statusie Szkoły i WOS oraz oceny zachowania.

3.     Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonym w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali określone w Statusie Szkoły i WOS.

4.     Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania – wychowawcy klas. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie zatwierdza łącznie wyniki klasyfikacji uczniów.

5.     Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiona zgodnie z ustalonym WSO nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.

6.     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7.     Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

8.     Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcowe ustala się w stopniach według skali określonej w Statucie Szkoły.

9.     Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

10.                       Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego są określone w Statucie Szkoły i WSO.

11.                       Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

12.                       W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzją o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

13.                       Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

14.                       Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

15.                       Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

16.                       Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący indywidualny tok lub program nauki,
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

17.                       Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora.

18.                       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w obecności dyrektora. Ocenę ustala nauczyciel – egzaminator.

19.                       Uczeń ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych obejmujących pytania egzaminacyjne.

20.                       Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.

21.                       Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.

22.                       Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
- skład komisji,
- termin egzaminu,
- pytania egzaminacyjne,
- wynik części pisemnej i ustnej oraz ocenę
Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi.

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia

 

VI. Egzamin poprawkowy

 

1.Uczeń, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5.Nauczyciel, o którym jest mowa w punkcie 4b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku Dyrektor szkoły powoduje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.

7.Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
8.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu. Pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę

 

VII. Promowanie

 

1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2.Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

3.Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

4.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 (bez ocen dostatecznych) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5.Uczeń klasy I-III może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem również w ciągu roku szkolnego, jeżeli jego rozwój psychiczny i fizyczny oraz zasób wiedzy i umiejętności odpowiada wymaganiom programowym klasy, do której ma być promowany. Wniosek o promowanie poza normalnym trybem powinien być złożony do Dyrektora Szkoły przez rodziców ucznia, wychowawcę klasy lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną za zgodą rodziców.

6.Pada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły

 

VIII. Zasady oceniania zachowania

 

 

1.     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
- Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
- Postępowanie zgodne z doborem społeczności szkolnej.
- Dbałość o honor i tradycję szkoły.
- Dbałość o piękno mowy ojczystej.
- Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
- Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
- Okazywanie szacunku innym osobom

2.     Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając:
a) samoocenę ucznia,
b) opinię uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów,
c) opinię nauczycieli i pracowników szkoły,
d) uwagi odnotowane w dzienniku, zeszycie klasowym,
e) frekwencję,
f) możliwość poprawy zachowania.

Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następujących skali:
- wzorowe (wz)
- bardzo dobre (bdb)
- dobre (db)
- poprawne (pop)
- nieodpowiednie (ndp)
- naganne (nag)

 

IX Kryteria ocen z zachowania

 

 

1.     Stosunek do nauki, obowiązków szkolnych i kultura osobista:
1) frekwencja
2) merytoryczne przygotowanie do lekcji
3) zmiana obuwia
4) posiadanie wymaganych pomocy do lekcji
5) pełnienie obowiązków dyżurnego
6) sposób uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, szkolnych
7) przestrzeganie regulaminów obowiązujących w różnych miejscach szkoły: klasa, , biblioteka, itp.
8) stosunek do osób młodszych, rówieśników i dorosłych
9) stosunek do dóbr materialnych: szkoła, ulica
10) reakcja wobec czynionego zła
11) stosunek do dóbr otoczenia i środowiska
12) sposób bycia:
a) pozytywny - zwroty grzecznościowe
b) negatywny - słownictwo, gesty, postawa
13) stosunek do używek

2.     Praca na rzecz szkoły i klasy
1) Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.
2) Wykonywanie gazetek szkolnych i klasowych
3) Praca na rzecz środowiska i otoczenia.
4) Praca w SU.
5) Wykonywanie i naprawianie pomocy.
6) Praca w organizacjach działających na terenie szkoły.
7) Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
8) Udział w konkursach i życiu sportowym.

Wymagania na poszczególne oceny zachowania:

a)     Ocena wzorowa
Na ocenę wzorową zasługuje uczeń, który: w pkt l spełnia wszystkie wymagania (nie posiada nieobecności nieusprawiedliwionych) i w punkcie 2 spełnia przynajmniej 4 dowolne wymagania.

b)    ) Ocena bardzo dobra
Uczeń spełnia w punkcie 1 minimum 8 wymagań, z wyłączeniem podpunktów 12)b i 13) Dopuszczalne są 3 godziny nieusprawiedliwione, a w przypadku przekroczenia tego limitu uważa się za niespełniony wymóg frekwencji z punktu 1. W punkcie 2 spełnia natomiast przynajmniej trzy dowolne wymagania.

c)     Ocena dobra
Ocenę dobrą powinien otrzymać uczeń, który spełnia minimum 6 wymagań z punktu 1. Limitem dla spełnienia wymogu frekwencji z punktu 1 jest maksymalnie opuszczenie siedmiu godzin nieusprawiedliwionych. W punkcie 2 spełnia natomiast przynajmniej jedno wymaganie.

d)    Ocena poprawna
Uczeń spełnia minimum 3 wymagania z punktu 1. Limitem dla spełnienia wymogu frekwencji z punktu 1 jest maksymalne opuszczenie 10 godzin nieusprawiedliwionych. Praca na rzecz szkoły i klasy nie są brane pod uwagę.

e)     Ocena nieodpowiednia
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w punkcie 1 nie spełnia 10-ciu lub więcej wymagań (odnośnie frekwencji dopuszczalny jest limit maksymalnie 15 godzin nieusprawiedliwionych), a także bezwzględnie w przypadku, gdy otrzymał naganę od dyrektora szkoły, Praca na rzecz szkoły i klasy nie jest brana pod uwagę.

f)      Ocena naganna
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w punkcie 1 nie spełnia 10-ciu lub więcej wymagań (przekroczył 15 godzin nieusprawiedliwionych), a także bezwzględnie w przypadku, gdy popadł on w konflikt z prawem. Praca na rzecz szkoły i klasy nie jest brana pod uwagę

 

X Postanowienia końcowe

 

 

1.Ocenę z zachowania ustala wychowawca biorąc pod uwagę wpisy w dzienniczku uwag dokonywane przez wszystkich nauczycieli.

2.Na ocenę z zachowania nie mają wpływu oceny cząstkowe i końcowe uzyskiwane z poszczególnych przedmiotów.

3.Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na stopień z przedmiotu nauczania, promocję lub ukończenie szkoły.

4.Uczeń jest informowany o przewidywanej ocenie z zachowania równocześnie z ocenami przedmiotowymi, z zastosowaniem jej zmiany w szczególnych przypadkach.

5.O grożącej ocenie nieodpowiedniej uczeń i jego rodzice informowani są na miesiąc przed jej wystawieniem.

6.Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się, po zapoznaniu z oceną, do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od chwili otrzymania zawiadomienia.

7.W przypadku rażącego wykroczenia w ostatnim miesiącu zajęć edukacyjnych zapis z punktu 5 nie obowiązuje.

8.     Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej,
c) ukończenia szkoły.

9.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia na posiedzeniu rady pedagogicznej.

W szkole dokonuje się oceniania zachowania na podstawie:

  Zeszytu uwag klasowych (pozytywne i negatywne)

- Wymagań na poszczególną ocenę zachowania
- Opinii zespołu klasowego

- Samooceny ucznia

 

XI. Procedura ewaluacji WSO

 

 

1.Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja WSO na podstawie pomiaru dokonanego poprzez ankiety skierowane do nauczycieli, rodziców i uczniów.

2.Ewaluacja systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu radu pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego.

W dniu 17 września 2007r. uchwałą Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Załużu przyjęto zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny