Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

Spis treści:
Rozdział I
Nazwa szkoły i inne informacje o szkole
Rozdział II
Cele i zadania szkoły
Rozdział III
Organy Szkoły Podstawowej
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Zasady współdziałania organów szkoły
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole
Rozdział IV
Organizacja Szkoły Podstawowej
Rozdział V
Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki
Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Podstawowej
Nauczyciele
Zadania zespołów nauczycieli
Wychowawca
Koordynator do spraw bezpieczeństwa
Rozdział VII
Uczniowie Szkoły Podstawowej
Zasady bezpieczeństwa dla uczniów
Prawa ucznia
Zasady składania skarg
Obowiązki ucznia
Wygląd ucznia
Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych
Zachowanie uczniów w szkole
Zasady usprawiedliwiania nieobecności
Zasady korzystania z telefonów komórkowych
Nagrody
Kary
Procedury szkolne
Rozdział VIII
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie
Indywidualizowanie pracy z uczniem
Zasady oceniania bieżącego, semestralnego i rocznego. Klasyfikacja semestralna iroczna
Postępowanie w przypadku zastrzeżeń rodziców lub ucznia wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej
Egzamin klasyfikacyjny
Egzamin poprawkowy
Egzamin sprawdzający
Kryteria oceny z zachowania
Zasady komunikowania się szkoły z uczniami i rodzicami w zakresie ich oceniania
Rozdział IX
Nieprzestrzeganie Statutu Szkoły Podstawowej
Rozdział X
Zasady BHP
Rozdział XI
Postanowienia końcowe
Rozdział I
Nazwa szkoły i inne informacje o szkole
§ 1
1. Szkoła nosi nazwę : Szkoła Podstawowa w Załużu
2. Adres szkoły: Wujskie 1; 38-500 Sanok; województwo podkarpackie.
3. Organem prowadzącym szkołę jest: Samorząd Terytorialny Gminy Sanok.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Podkarpacki Kurator Oświaty.
5. Do obwodu szkoły należą wsie: Wujskie i Załuż
6. Szkoła jest szkołą publiczną.
7. Szkoła posiada:
o pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,
o stempel prostokątny z nazwą, adresem. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Zasady prowadzonej przez szkole gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
10. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Urząd Gminy Sanok.
§ 2
1. Nauka w Szkole Podstawowej trwa osiem lat i kończy się zewnętrznym egzaminem, uprawniającym do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej.
2. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez szczegółowe przepisy władz oświatowych.
3. Postanowienia Statutu sześcioletniej szkoły podstawowej odnoszą się również do klas „O” działających przy ośmioletniej szkole podstawowej.
4. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą
5. Szkoła realizuje postawy programowe i programy nauczania
6. Istnieje możliwość utworzenia klas integracyjnych.
§ 3
Szkoła posiada ceremoniał szkolny:
1. Klasa pierwsza w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego powinna zostać w sposób uroczysty przyjęta w poczet uczniów szkoły.
2. W szkole organizuje się uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
3. Szczególnym ceremoniałem objęte jest pożegnanie klas ósmych. W szkole uroczyście obchodzi się święta narodowe, lokalne i szkolne.
Rozdział II
Cele i zadania szkoły
§ 4
1. Nadrzędnym celem edukacji w szkole jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania i wychowania młodzieży. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz w przepisach na jego podstawie, a w szczególności: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na możliwie jak najwyższym poziomie, uwzględniającym indywidualny rytm rozwoju ucznia, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia dalszego kształcenia, a w szczególności: naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem; poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści; rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.); rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej. W szkole uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności; skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień; efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm; rozwiązywania problemów w twórczy sposób; poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków; rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:
a. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
b. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
c. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;
d. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
e. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
f. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
g. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
h. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów
Edukacja w Szkole Podstawowej, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, powinna przede wszystkim:
i. wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
j. rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia;
k. wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki;
l. rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
4. Realizuje postawy programowe obowiązujących programów nauczania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
5. Stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uregulowane przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
6. Szkoła Podstawowa otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć programowych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;
7. Szkoła Podstawowa umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury.
8. Szkoła Podstawowa współpracuje z Rodzicami w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych;
9. Szkoła Podstawowa zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim uczniom oraz organizuje opiekę nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebne jest organizowanie zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy, wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, pomagając im w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom;
Szkoła Podstawowa organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia uczniów.
§ 5
1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
o szkolny plan nauczania,
o szkolny zestaw programów nauczania,
o szkolny zestaw podręczników.
2. Wyboru programów nauczania należy dokonywać zgodnie z następującymi kryteriami:
o Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wpisany do wykazu programów nauczania.
o Pozytywne recenzje rzeczoznawców.
3. Program musi posiadać
a. charakterystykę,
b. treści korelujące z innymi przedmiotami (II etap edukacyjny),
c. założenia, cele, treści i metody realizacji sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia, uwzględniając potrzeby intelektualne, emocjonalne, moralne, estetyczne i fizyczne,
d. dobrze sprecyzowane treści nauczania ( obligatoryjne, fakultatywne, propozycje tematów powtórkowych),
e. cele ogólne, etapowe (np. wychowawcze, kształcące, poznawcze),
f. oczekiwane osiągnięcia nauczania,
g. sposoby oceniania (metody, kryteria, narzędzia)
4. Wyboru podręczników należy dokonywać zgodnie z następującymi kryteriami:
o podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wpisany do wykazu podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego na podstawie recenzji rzeczoznawców.
o odpowiedni dobór treści i tematów.
o przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów, komunikatywny język (adresatem są uczniowie z różnych środowisk), dobrze zredagowane teksty organizacyjne ( pytania, polecenia, ćwiczenia,
o podsumowania działów, dodatkowe zadania dla chętnych).
o wysoką jakość wykonanego podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat,
o ciekawy układ, bogactwo materiału, rzeczowość, atrakcyjny sposób przedstawiania zagadnień (np. mapy, diagramy, słowniki, tabele, ilustracje,
o pojęcia wyeksponowane innym drukiem, teksty źródłowe i literackie),
o przystępna cena.
5. Wyboru programu lub podręcznika dokonuje nauczyciel zgodnie z kryteriami podanymi w ust.2 i 3.
6. Wybrany program i podręcznik nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej wraz z uzasadnieniem wyboru.
7. Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
8. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
9. Dyrektor szkoły podaje szkolny zestaw programów nauczania podręczników szkolny zestaw podręczników do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły nie później niż 31 marca.
10. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
11. Uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów lub zestawie podręczników, z tym że zmiany nie mogą być dokonywane w trakcie roku szkolnego.
12. Dyrektor szkoły organizuje na terenie szkoły z ostatnim tygodniu roku szkolnego kiermasz używanych podręczników.
13. Szkoła Podstawowa może wpisać do szkolnego zestawu programów nauczania programy własne zgodnie z odrębnymi przepisami.
Program własny musi spełniać w kryteria podanych w ust.3
§ 6
1. W szkole podstawowej, obok przedmiotów (bloków przedmiotowych), realizuje się następujące ścieżki edukacyjne:
o edukacja filozoficzna,
o edukacja czytelnicza i medialna,
o edukacja prozdrowotna,
o edukacja ekologiczna,
o edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie,
o obrona cywilna,
o edukacja europejska
o kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej.
2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za uwzględnienie problematyki ścieżek w szkolnym zestawie programów nauczania.
3. Za realizację ścieżek odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki.
4. Ścieżki edukacyjne można realizować w formie zajęć dodatkowych lub modułu zajęć z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.
W zależności od możliwości szkoły może wprowadzić innowacje, eksperymenty pedagogiczne zgodnie z odrębnymi przepisami
§ 7
1. Szkoła Podstawowa, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów, organizuje różne formy zajęć pozalekcyjnych:
1. ) zajęcia indywidualne, wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej,
2. ) koła przedmiotowe i zainteresowań,
3. ) zajęcia sportowe oraz korygujące wady postawy
2. Szkoła Podstawowa może prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne, turystyczne i kulturalne, jeśli otrzyma odpowiednie fundusze na ich realizację.
3. Szkoła Podstawowa może organizować festyny, pikniki, imprezy środowiskowe lub współuczestniczyć w ich organizacji, których celem jest:
1. ) aktywizowanie środowiska, w którym działa szkoła,
2. ) wyrabianie u uczniów właściwych postaw społecznych oraz różnego rodzaju aktywności,
3. ) promowanie szkoły w środowisku.
4. Szkoła Podstawowa może uczestniczyć w działaniach, akcjach, imprezach na rzecz rozwoju, promocji itp. Środowiska lokalnego.
5. Szkoła Podstawowa stwarza warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność .
Podjęcie działalności w Szkole Podstawowej przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców
§ 8
1. Działalność wychowawcza i profilaktyczna szkoły podstawowej określona jest przez:
program profilaktyczno - wychowawczy, który służy w szczególności realizacji zadań zgodnych z następującymi wartościami:
1. ) wszechstronny rozwój ucznia,
2. ) poczucie tożsamości narodowej,
3. ) zdrowy styl życia,
4. ) szacunek do przyrody,
5. ) kultura osobista,
6. ) podstawa proeuropejska.
Program profilaktyczno - wychowawczy realizowany przez nauczycieli obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym i wychowawczym skierowane do uczniów. Jest zgodny z diagnozą środowiskową i programem wychowawczym szkoły. Obejmuje działalność związaną z neutralizowaniem wpływu czynników powodujących potencjalne zagrożenie, hamowanie aktywności w dziedzinach stwarzających potencjalne zagrożenie, pobudzanie aktywności w dziedzinach pożądanych.
Szkolny program profilaktyczno - wychowawczy dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
§ 9
1. W szkole funkcjonuje system wspierania uczniów z różnego rodzaju trudnościami. Uczeń mający trudności w nauce, może liczyć ze strony szkoły na następujące działania:
1. ) indywidualna praca z dzieckiem na zajęciach zespołu dydaktyczno – wyrównawczego.
2. ) systematyczna współpraca z rodzicami i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu ustalenia przyczyn niepowodzeń szkolnych i sposobów ich przezwyciężania.
3. ) systematyczny kontakt z domem rodzinnym w celu przekazywania wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem oraz sprawdzania efektów jego pracy.
4. ) przygotowywanie szeregu ćwiczeń mających na celu rozwijanie technik szkolnych oraz utrwalenie bieżącego materiału.
5. ) powierzanie dzieciom zadań edukacyjnych i społecznych, umożliwiających wywiązanie się z nich i uzyskanie gratyfikacji.
6. ) kompensowanie niepowodzeń ucznia w jakiejś dziedzinie poprzez wzmożoną aktywność w innej, przynoszącej dziecku sukcesy.
7. ) dostosowywanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej.
2. W szkole funkcjonuje system wspierania uczniów zdolnych. Uczeń zdolny, może liczyć ze strony szkoły na następujące działania
1. ) zorganizowanie klasowych i szkolnych Kącików Młodych Twórców, w których eksponowane są najciekawsze prace (wcześniej analizowane i oceniane).
2. ) publikowanie ciekawych prac na łamach gazetek klasowych i szkolnych.
3. ) przygotowywanie zadań edukacyjnych o wyższym stopniu trudności.
4. ) organizowanie klasowych konkursów literackich, ortograficznych, matematycznych, artystycznych. Zachęcanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach.
5. ) powierzanie uczniom zdolnym dodatkowych zadań edukacyjnych, celem samodzielnego przygotowania w domu i zaprezentowania na forum klasy.
6. ) wdrożenie uczniów do działań wykraczających poza ich etap edukacyjny (konkursy, zawody, koła zainteresowań).
7. Szkoła Podstawowa stara się pomagać uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bądź losowej uzyskanych dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, opiniowanie wniosków o stypendia naukowe.
8. Pomoc organizuje komisja do spraw pomocy socjalnej przy współpracy z wychowawcami klasy.
9. Komisję do spraw pomocy socjalnej powołuje Dyrektor Szkoły.
Szkoła Podstawowa współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sanoku.
Rozdział III
Organy Szkoły Podstawowej
§ 10
1. Organami Szkoły Podstawowej są:
1. ) Dyrektor Szkoły Podstawowej
2. ) Rada Pedagogiczna
3. ) Samorząd Uczniowski
4. ) Rada Rodziców
Dyrektor
§ 11
1. Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłania się w drodze konkursu zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dyrektor odpowiada za przestrzeganie postanowień zawartych w art. 7 ustawy o systemie oświaty, w szczególności za:
1. ) prawidłową realizację programu nauczania z uwzględnieniem obowiązujących podstaw programowych;
2. ) prawidłową konstrukcję szkolnego planu nauczania;
3. ) realizację programu wychowawczego szkoły;
4. ) realizację programu profilaktyki szkoły;
5. ) przestrzeganie konwencji o prawach dziecka;
6. ) klasyfikację uczniów przeprowadzaną zgodnie z zasadami ustalonymi przez ministra edukacji;
7. ) wewnątrzszkolne ocenianie uczniów;
8. ) prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
9. ) stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy i nauki, gwarantującej bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły,
10. ) występowanie w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
3. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, a szczególnie:
1. ) hospituje zajęcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli zgodnie z przyjętym planem;
2. ) tworzy przejrzysty system oceniania nauczycieli;
3. ) tworzy warunki do powstania wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli;
4. ) zapewnia warunki do realizowania awansu zawodowego nauczycieli,
5. ) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy do roku, ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
6. ) Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał należących do kompetencji Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ nadzorujący szkołę. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
1. ) ustala zakres obowiązków dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;
2. ) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników;
3. ) przyznaje nagrody dyrektora i kary porządkowe;
4. ) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, wyróżnień, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
5. ) przyznaje dodatek motywacyjny dla nauczycieli oraz premie dla pracowników zgodnie z regulaminami.
1. ) reprezentowania szkoły na zewnątrz;
2. ) kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego;
3. ) wydawania decyzji administracyjnych;
4. ) stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;
5. ) sprawowania opieki nad uczniami;
6. ) dysponowania środkami przewidzianymi w planie finansowym szkoły;
7. ) dbałości o mienie szkoły;
8. ) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymywania realizacji uchwał niezgodnych z prawem;
9. ) kierowania procesem rekrutacji uczniów;
10. ) opracowania arkusza organizacyjnego szkoły podstawowej;
1. ) na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku,
2. ) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
3. ) wspiera nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego,
4. ) zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,
5. ) przydziela opiekuna nauczycielom stażystom i kontraktowym realizującym staż,
6. ) gromadzi informacje o pracy nauczycieli oraz i realizacji planu rozwoju zawodowego,
7. ) organizuje i przeprowadza prace komisji kwalifikacyjne nauczyciela stażysty.
8. Dyrektor jest przełożonym dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, nie będących nauczycielami:
9. Dyrektor kieruje działalnością szkoły w zakresie:
1. ) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
2. ) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3. ) inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania,
4. ) wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły.
5. Dyrektor szkoły również:
6. Dyrektor zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowując procedury dotyczące zachowania podczas zagrożenia zdrowia i życia uczniów i pracowników szkoły.
7. Dyrektor szkoły jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela , gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
8. Dyrektor szkoły ma prawo:
9. Dyrektor szkoły współdziała z Radą Gminy Sanok, Urzędem Gminy i Wójtem, organami szkoły i związkami zawodowymi.
§ 12
1. W przypadku krótkiej nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel, któremu powierzono społeczną funkcję zastępcy dyrektora szkoła.
2. Wybór nauczyciela następuje na początku każdego roku szkolnego.
3. W przypadku dłuższej nieobecności Dyrektora zastępuje go nauczyciel, którego wyznacza organ prowadzący szkołę
Rada Pedagogiczna
§ 13
Rada Pedagogiczna jest zespołem kolegialnym w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zabrania Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Rada Pedagogiczna tworzy na początku każdego roku szkolnego zespół wychowawców i zespół nauczycieli uczących w danym oddziale. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1. ) zatwierdzanie planów pracy
2. ) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3. ) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4. ) podejmowanie uchwał w sprawie zestawu programów nauczania i zestawu podręczników
5. ) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
6. ) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
7. ) uchwalanie zmian statutu szkoły;
8. ) występowanie z wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły;
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1. ) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2. ) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród;
3. ) projekt planu finansowego,
4. ) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5. ) wniosek organu prowadzącego o przedłużenie kadencji Dyrektorowi.
Rada Pedagogiczna:
1. ) uczestniczy w planowaniu i organizowaniu działalności edukacyjnej szkoły podstawowej,
2. ) dokonuje okresowej i rocznej analizy oraz oceny efektów pracy edukacyjnej, materialnych i organizacyjnych warunków szkoły.
3. ) Przewodniczący Rady Pedagogicznej ustala harmonogram spotkań Rady Pedagogicznej na początku każdego roku szkolnego.
4. ) Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.
Zebrania plenarne odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, semestrze każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji, po zakończeniu zajęć dydaktycznych oraz w miarę potrzeb Posiedzenia rady Pedagogicznej zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego oraz co najmniej 1/3 członków rady. Obecność wszystkich członków na zebraniach Rady jest obowiązkowa. Zebrania Rady są protokołowane Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. Uchwały mają charakter aktu prawnego i są ewidencjonowane w rejestrze uchwał. Dyrektor Szkoły Podstawowej wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej w ramach kompetencji stanowiącej, niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do objęcia tajemnicą spraw poruszanych podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
Samorząd Uczniowski
§ 14
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej.
2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1. ) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego celem, treścią i stawianymi wymaganiami;
2. ) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3. ) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wynikiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
4. ) prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej;
5. ) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej;
6. ) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.
4. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Regulamin określa zasady wybierania i działania organów Samorządu, cele i zasady oraz formy działalności Samorządu.
Rada Rodziców
§ 15
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej.
2. W skład rad rodziców wchodzą:
1. ) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust.2 pkt.1 każdego ucznia w oddziale reprezentuje jeden rodzic.
4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego regulaminu działalności, który określa w szczególności wewnętrzną strukturę, tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, których mowa w ust.2.
6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
7. Rada Rodziców może współpracować z radami innych szkół.
8. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły Podstawowej.
9. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,
2. opiniowanie szkolnego zestawu podręczników,
3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
5. opiniowanie podjęcia działalności w Szkole Podstawowej przez stowarzyszenie lub inną organizację,
6. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły,
7. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną szkolnego programu profilaktyki.
8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Rada Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 8 pkt.5 i 6, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady współdziałania organów szkoły
§ 16
1. Organy szkoły działają zgodnie ze swoimi regulaminami i statutem Szkoły Podstawowej.
2. Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania i kierowania się w swej działalności nadrzędnym interesem, jakim jest dobro uczniów i wizerunek placówki.
3. Dyrektor Szkoły dba o zapewnianie każdemu z organów szkoły możliwości działania według ich kompetencji.
4. Występowanie o opinię do właściwego organu szkoły musi być dokonywane w formie pisemnej:
1. ) wyrażenie opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wystąpienia, chyba, że przepisy szczegółowe ustalają inne terminy;
2. ) niewyrażenie opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za opinię pozytywną w przedmiotowej sprawie.
5. Bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach odbywa się poprzez:
1. ) księgę zarządzeń Dyrektora szkoły,
2. ) posiedzenia Rady Pedagogicznej,
3. ) zebrania informacyjne klasowych Rad Rodziców z udziałem Dyrektora Szkoły,
4. ) spotkania uczniów klas z wychowawcami,
5. ) udział Dyrektora Szkoły w posiedzeniach Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
6. ) plenarne zebrania rodziców,
7. ) tablice informacyjne,
8. ) stronę internetową,
9. ) gazetkę szkolną,
10. ) biuletyn szkolny,
11. ) komunikaty Dyrektora Szkoły
12. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
13. Skargi oraz informacje o ich rozpatrzeniu zapisywane są w księdze skarg.
14. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicami. Zasady rozwiązywania konfliktów rozstrzygane są zgodnie z zapisami w § 16
15. Dyrektor dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie, kierując się w swej działalności zasadą partnerstwa i obiektywizmu
16. Wnoszone sprawy Dyrektor rozstrzyga zgodnie z prawem i dobrem kierowanej przez siebie szkoły, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza jej interesy i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
17. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały; w wypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole
§ 17
1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:
1. ) w pierwszej instancji w sprawach konfliktowych orzeka wychowawca klasy- dla nauczycieli uczących w danej klasie, Dyrektor Szkoły - dla wychowawców,
2. ) od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego lub nadzorującego,
3. ) odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 14 dni od wydania orzeczenia.
2. Konflikt pomiędzy nauczycielami oraz pomiędzy nauczycielem i rodzicem:
1. ) postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły,
2. ) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły strony mogą odwołać się do organu prowadzącego lub prowadzącego nadzór pedagogiczny,
3. ) odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 14 dni od wydania orzeczenia.
1. ) rozpatruje organ prowadzący szkołę lub prowadzący nadzór pedagogiczny na pisemny wniosek jednej ze stron.
1. ) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły,
2. ) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę Organy Szkoły Podstawowej
3. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami lub rodzicami:
4. Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły:
Rozdział IV
Organizacja Szkoły Podstawowej
§ 18
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy prawa oświatowego w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
3. Termin konferencji klasyfikacyjnych i podsumowujących ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
§ 19
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym oraz liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego ustala arkusz organizacji Szkoły Podstawowej opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja każdego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły podstawowej zamieszcza się w szczególności:
1. ) imienny wykaz nauczycieli i liczbę etatów pracowników administracji i obsługi szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
2. ) ogólną liczbę godzin, przedmiotów i zajęć obowiązkowych z przydziałem dla poszczególnych nauczycieli,
3. ) liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
4. ) liczbę nauczycieli oraz terminy postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.
§ 20
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Podstawowej jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 14. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na odstępstwo od tej zasady.
3. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych, poza systemem klasowo-lekcyjnym.
4. Czas trwania wyżej wymienionych zajęć powinien być zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły, nie powinna być wyższa niż 15 uczniów, a liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekroczyć 12 osób.
6. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
7. Do realizacji celów statutowych szkoła w miarę możliwości zapewnia korzystanie z:
1. ) pomieszczeń do zajęć dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem,
2. ) biblioteki,
3. ) sali komputerowej,
4. ) wielofunkcyjnego boiska sportowego.
§ 21
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć dydaktycznych i
dodatkowych (np. zajęcia z wychowania fizycznego, religii, zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań), które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor z uwzględnieni zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
Rozdział V
Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki
§ 22
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
2. Rodzice mają prawo do:
1. ) znajomości zadań i zamierzeń edukacyjnych w szkole i klasie;
2. ) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce bądź zachowaniu;
3. ) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów wraz ze szczegółowymi kryteriami ocen, a w szczególności do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
4. ) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5. ) wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły za pośrednictwem rady rodziców;
6. ) wyrażania opinii na temat planowanych wycieczek szkolnych;
7. ) wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i zawodach szkolnych;
8. ) występowania z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program nauczania;
9. ) występowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia ustalonej klasyfikacyjnej oceny końcowej z zajęć edukacyjnych;
10. ) występowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia, niezgodnej ich zdaniem, końcowej oceny z zachowania;
11. ) uzyskania porady pedagoga szkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzenia konieczności pomocy dziecku.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do:
o zapewnienia dziecku warunków kształcenia się;
o zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły;
o przekazywania informacji na temat stanu zdrowia dziecka, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole;
o usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole;
o brania odpowiedzialności za działania swego dziecka wymierzone przeciw społeczności szkolnej lub mieniu szkolnemu;
o zapoznania się ze statutem szkoły i przestrzeganiem go w zakresie ich dotyczącym;
4. W kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły powinni mieć swój udział również rodzice (prawni opiekunowie).
5. Szkoła organizuje stałe spotkania z Rodzicami (indywidualne poniedziałki konsultacyjne, w formie zebrań wszystkich rodziców, klasowe zebrania z rodzicami).
6. Harmonogram spotkań z Rodzicami ustala się na początku każdego roku szkolnego, podając do publicznej wiadomości.
7. Rodzice mają obowiązek kontaktowania się ze szkoła w sprawach dydaktyczno- wychowawczych swoich dzieci co najmniej dwa razy w semestrze.
8. Rodzice są zobowiązani do reagowania na wezwania szkoły.
9. Rodzice mają obowiązek naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych w szkole przez ich dzieci.
Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Podstawowej
§ 23
Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Liczba zatrudnionych musi być zgodna z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. Zakres czynności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Szkoły Podstawowej. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Nauczyciele
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
3. Nauczyciel zobowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą; jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
5. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1. ) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2. ) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i poziom wyników nauczania;
3. ) ustalanie bieżącej, śródrocznej i rocznej oceny ucznia,
4. ) realizacja zadań wyznaczonych w przydziale czynności szkoły i przydzielonych corocznie przez Dyrektora;
5. ) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i mienie szkolne;
6. ) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
7. ) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów zgodnie z przyjętymi kryteriami i wymaganiami oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
8. ) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
9. ) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
10. ) opracowywanie wymagań przedmiotowych i kryteriów oceniania, uwzględniając uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
11. ) wzbogacanie własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora gimnazjum
12. ) bieżące informowanie rodziców uczniów, wychowawcy klasy, dyrektora, a także Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – wychowawczych w pracy z uczniami;
13. ) informowanie, w wyznaczonych ustawowo terminach, o przewidywanych pozytywnych oraz niedostatecznych ocenach semestralnych i rocznych;
14. ) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji;
15. ) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej nauczanego przedmiotu, prowadzonego koła zainteresowań itp.;
16. ) informowanie uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o przewidzianym do realizacji programie nauczania i zestawie skorelowanych z nim podręczników;
17. ) informowanie uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
18. ) realizowanie ścieżek edukacyjnych w ramach nauczanych przedmiotów;
19. ) aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków pracy, proponowanie im ciekawych metod i form pracy lekcyjnej;
20. ) rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczniów, w tym uzdolnień i zainteresowań;
21. ) dostosowanie wymagań edukacyjnych, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, w stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub
deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania;
22. ) uwzględnianie w ramach prowadzonego przedmiotu zagadnień profilaktyczno – resocjalizacyjnych w celu ochrony uczniów przed uleganiem wpływom demoralizacji i uzależnieniom;
23. ) prowadzenie orientacji zawodowej uczniów w ramach danego przedmiotu nauczania;
24. ) rzetelne sprawowanie opieki nad uczniami podczas lekcji, dyżurów na przerwach i w czasie zajęć pozalekcyjnych.
6. Nauczyciel ma prawo do:
1. ) wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych,
2. ) wyboru zestawu podręczników do realizowanych zajęć edukacyjnych,
3. ) decydowania w sprawie doboru metod i form pracy lekcyjnej oraz środków dydaktycznych potrzebnych w nauczaniu przedmiotu,
4. ) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub zespołu zainteresowań,
5. ) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej
6. ) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, pedagoga i instytucji wspierających pracę gimnazjum,
7. ) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych uchwałą rady pedagogicznej,
8. ) występowanie do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy,
9. ) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar według regulaminu dla swoich uczniów,
10. ) odmówienia hospitacji lekcji przez dyrektora w wyjątkowych sytuacjach.
1. ) nauczyciel stażysta,
2. ) nauczyciel kontraktowy,
3. ) nauczyciel mianowany,
4. ) nauczyciel dyplomowany.
5. Nauczyciel ma prawo do awansu zawodowego zgodnie z następującymi stopniami:
6. Nauczyciel stażysta i kontraktowy ma prawo do opiekuna stażu.
7. Szczegółowe zasady wymagań kwalifikacyjnych oraz trybów nadawania kolejnych stopni awansu zawodowego określone są w odrębnych przepisach.
§ 24
1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem zespołu szkół za:
1. ) jakość wyników dydaktyczno- wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,
2. ) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
2. Nauczyciel odpowiada przed władzami szkoły, a także cywilnie i karnie za:
1. ) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, zajęciach opiekuńczych oraz w czasie dyżurów mu przydzielonych,
2. ) nieprzestrzeganie procedur szkolnych, w szczególności postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego,
3. ) nieprzestrzegania „Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego”,
4. ) zniszczenie lub stratę elementów majtku i wyposażenia szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
5. Nauczyciel ma obowiązek współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc na rzecz uczniów.
1. ) nieprzestrzeganie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia a w szczególności postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego,
2. ) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów.
3. ) nieznajomość obowiązujących w szkole procedur
4. ) nieznajomość dokumentów regulujących organizację pracy szkoły
5. ) nieprzestrzeganie statutu szkoły i innych regulaminów pracy
6. ) nieprzestrzeganie dyscypliny pracy
7. ) wpływanie na negatywny wizerunek nauczyciela i szkoły
8. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem, cywilnie lub karnie za :
Zadania zespołów nauczycieli
§ 25
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycieli, którego zadaniem jest:
1. ) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2. ) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej:
3. ) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania;
4. ) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
5. ) tworzenie ścieżek międzyprzedmiotowych i realizację lekcji międzyprzedmiotowych;
6. ) wypracowanie form pomocy uczniom z deficytami rozwojowymi oraz form pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym;
7. ) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
8. ) współpraca w zakresie szkolnego mierzenia jakości pracy szkoły;
9. ) prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z koncepcją programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;
10. ) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz uzupełnianiu ich wyposażenia
2. Pracą zespołu, o którym jest mowa w ust.1 kieruje przewodniczący, który jest wychowawcą klasy, a w przypadku nie wywiązywania się z powinności zostanie powołany przez Dyrektora Szkoły inny przewodniczący.
3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1. ) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, doboru podręczników, a ponadto wdrażania i realizowania ścieżek edukacyjnych;
2. ) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
3. ) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4. ) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, wzbogacaniu i uzupełnianiu ich wyposażenia;
5. ) opracowywanie i opiniowanie przygotowywanych w szkole projektów działań innowacyjnych;
6. ) wymiana doświadczeń w formie lekcji otwartych.
7. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze.
1. ) wychowawca klasy,
2. ) pedagog szkolny,
3. ) nauczyciel.
1. ) ustalenie trybu postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia patologią społeczną ucznia,
2. ) przeprowadzenie wizyt domowych,
3. ) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,
4. ) ustalenie indywidualnego programu działań w stosunku do ucznia,
5. ) współpraca z kuratorami sadowymi, policją.
6. Zespół wychowawczy powołuje Dyrektor Szkoły w składzie:
7. Cele i zadania zespołu wychowawczego:
8. Zespół zostaje odwołany przez dyrektora szkoły w przypadku, gdy działania przyniosą pożądany skutek.
Wychowawca
§ 26
Oddziałem klasy opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły. Wychowawca winien uwzględnić w swojej pracy koncepcję programu wychowawczego i programu
profilaktyki szkoły. Wychowawca ma szczególną uwagę zwrócić na zadania szkoły zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, na kształtowanie postawy tolerancji i humanitaryzmu. Wychowawca klasy jest powoływany przez dyrektora szkoły. Wychowawca klasy w szczególności:
1. ) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2. ) planuje i organizuje, wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, ustala treści i formy lekcji wychowawczych w oparciu o program wychowawczy szkoły;
3. ) przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu, przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności,
4. ) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów zdolnych jak i mających różne trudności i niepowodzenia);
5. ) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;
6. ) informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach i podczas spotkań indywidualnych;
7. ) odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami(dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, zeszyt uwag i spostrzeżeń, przez cały etap edukacyjny). Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie uczniów z prawem szkolnym, w tym ze statutem i innymi dokumentami regulującymi organizację. Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka ze statutem szkoły. Wychowawca ma prawo do:
1. ) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,
2. ) decydowania o ocenie zachowania swoich wychowanków zgodnie z WSO,
3. ) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do służby zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych instytucji.
Wychowawca klasy odpowiada jak w § 24 ust. 3 i 4, a oprócz tego przed dyrektorem szkoły za:
1. ) osiągnięcia celów wychowania w swojej klasie,
2. ) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego,
3. ) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
4. ) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej klasy.
Koordynator do spraw bezpieczeństwa
§ 27
1. Dyrektor powołuje szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
2. Koordynatorem powinien zostać nauczyciel, który:
1. ) posiada niezbędną wiedze z zakresu bezpieczeństwa uczniów,
2. ) posiada umiejętność współpracy z ludźmi.
3. Do zadań koordynatora należy:
1. integrowanie działania w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, wychowanków, rodziców),
2. przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy,
3. inicjowanie i ustalanie wspólnych działań wszystkich pracowników szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa,
4. współpraca ze środowiskiem (policja, kuratorium oświaty, prokuratura, sąd dla nieletnich, itp.) w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz uzyskuje pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.
Zadania nauczycieli i pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów
§ 28
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom do obowiązków nauczycieli i pracowników szkoły należy:
1. ) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa,
2. ) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,
3. ) powiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
2. W celu właściwego reagowanie nauczyciele i pracownicy szkoły powinny przestrzegać zatwierdzonych w szkole procedur.
1. ) W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony nauczyciel.
2. ) Harmonogram zastępstw sporządza dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel.
3. ) Zastępstwo obejmuje również dyżur pełniony przez nauczyciela podczas przerwy.
4. ) Nauczyciele, a w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz techniki, powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
5. ) W pokoju nauczycielskim, pracowni zajęć technicznych oraz na zapleczu sali gimnastycznej powinny znajdować się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania.
6. ) Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych, mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzić uczniów z miejsca zagrożenia i powiadomić Dyrektora Szkoły Podstawowej o istniejącym zagrożeniu.
§ 29
1. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas imprez szkolnych, wycieczek, wyjazdów na zawody lub konkursy czuwają kierownik wycieczki i opiekunowie.
2. Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki regulują odrębne przepisy.
3. Harmonogram i program wycieczki szkolnej (wyjazdy na zawody i konkursy) winien być opracowany przez kierownika wycieczki i zatwierdzony przez dyrektora szkoły podstawowej.
4. Karta wycieczki winna być opracowana przez jej kierownika i zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej na 3 dni przed planowaną imprezą.
5. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, wyjazdach na zawody i konkursy wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
6. Przy organizacji wycieczek, wyjazdów szkolnych należy przestrzegać procedury zatwierdzonej w szkole.
§ 30
1. Szkoła Podstawowa zapewnia swoim uczniom, poprzez ciągłą opiekę, warunki bezpiecznego pobytu w szkole, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją.
2. Ciągłą opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole pełnią nauczyciele dyżurni, wychowawcy, nauczyciele prowadzący lekcję w danej klasie oraz nauczyciel mający dyżur.
§ 31
1. Zasady udzielania uczniom pierwszej i pomocy i procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku z udziałem uczniów określają odrębne przepisy.
2. Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych określają odrębne przepisy.
3. Wszyscy pracownicy szkoły winni zapoznać się z powyższymi zasadami.
Rozdział VII
Uczniowie Szkoły Podstawowej
§ 32
Uczniem Szkoły Podstawowej w Załużu jest uczeń zamieszkujący w obwodzie szkoły i objęty obowiązkiem szkolnym. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły sprawuje dyrektor. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne.
Do szkoły podstawowej, na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), może być przyjęty uczeń spoza obwodu szkoły, w przypadku gdy szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. O przyjęciu uczniów spoza obwodu decyduje Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę wyniki w nauce i zachowaniu. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1. ) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole tego samego typu,
2. ) odpisu arkusza ocen, ze szkoły z której uczeń odszedł,
3. ) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
Zasady bezpieczeństwa dla uczniów
§ 33
1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (, pracownia komputerowa,) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych pomieszczeń.
§ 34
1. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
2. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
3. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
§ 35
1. W szkole podstawowej obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
2. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.
3. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne.
§ 36
1. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.
2. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną (np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców (prawnych opiekunów). Decyzję podejmuje wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.
Prawa ucznia
§ 37
1. Uczeń ma prawo do:
1. ) opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz ochrona i poszanowanie jego godności,
2. ) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażanie opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskanie na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
3. ) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
4. ) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
5. ) odwoływanie się od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego,
6. ) jednakowego traktowania i oceniania bez względu na wygląd, status rodzinny, społeczny czy status ucznia.
7. ) znajomość programu nauczania na dany rok szkolny wraz z wykazem lektur poszerzających i pogłębiających jego treść.
8. ) znajomość wymagań i kryteriów oceniania każdego nauczyciela.
9. ) reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
10. ) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego.
11. ) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach uczniowskich działających w szkole.
12. ) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
13. ) wyboru nauczyciela na opiekuna samorządu uczniowskiego.
14. ) redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
15. ) zwracania się do nauczycieli, wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły ze wszystkimi problemami celem uzyskania pomocy.
16. ) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych.
17. ) odpoczynek w czasie ferii zimowych, świątecznych i wakacji.
Zasady składania skarg
§ 38
1. W przypadku naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły podstawowej i konwencji prawach dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem klasowego rzecznika praw złożyć skargę:
1. ) w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego,
2. ) w przypadku naruszenia praw przez pracownika niepedagogicznego szkoły do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego,
3. ) w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela do wychowawcy klasy,
4. ) w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy do dyrektora szkoły,
5. ) w przypadku naruszenia praw przez pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły.
2. Wszystkie skargi winny być rozpatrywane i rozstrzygnięte w pierwszej kolejności na drodze mediacji.
3. Obowiązek dokumentowania rozpatrywanych skarg spoczywa odpowiednio na wychowawcy i na pedagogu szkolnym, dyrektorze.
4. Uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły, jeśli uważa sposób rozpatrzenia skargi za niezadowalający.
§ 39
1. W przypadku rażącego naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły i konwencji o prawach dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem klasowego rzecznika praw złożyć skargę do dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły wszczyna postępowanie wyjaśniające zasadność skargi.
3. Postępowanie wyjaśniające winno zostać zakończone w terminie do 7 dni od daty złożenia skargi.
4. Dyrektor szkoły podstawowej informuje ucznia o wynikach postępowania wyjaśniającego.
5. Dyrektor szkoły dokumentuje postępowanie w w/w sprawach.
Obowiązki ucznia
§ 40
1. Do obowiązków ucznia Szkoły Podstawowej należy:
1. ) godne i kulturalne zachowywanie w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej,
2. ) wykorzystywanie czasu przeznaczonego na naukę, rzetelne praca nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematyczne przygotowywanie do zajęć szkolnych,
3. ) regularne uczęszczanie do szkoły,
4. ) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów,
5. ) szanowanie ceremoniału szkoły i uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez szkołę,
6. ) dbanie o estetyczny wygląd zewnętrzny na co dzień, nie naruszający zasad dobrego smaku,
7. ) odpowiadanie za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
8. ) dbanie o mienie i porządek w szkole,
9. ) przestrzeganie statutu szkoły oraz wszelkich regulacji prawnych dotyczących organizacji szkoły podstawowej,
10. ) dbanie o pozytywny wizerunek ucznia i szkoły.
Wygląd ucznia
§ 41
1. Uczeń jest zobowiązany nosić strój uczniowski w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych:
1. ) na co dzień – schludny, niewyzywający ubiór
2. ) w dni odświętne -, biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie, spódniczka lub sukienka ( preferowane kolory to granatowy lub czarny).
2. Uczeń jest zwolniony z noszenia stroju uczniowskiego w czasie:
1. ) zajęć o charakterze sportowym,
2. ) zawodów sportowych,
3. ) wycieczek lub wyjazdów, o ile organizator wyjazdu nie wymaga założenia stroju,
4. ) dyskotek i zabaw tanecznych.
Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych
§ 42
1. W trakcie zajęć edukacyjnych uczeń ma prawo:
1. ) zadawać pytania i oczekiwać rzeczowych wyjaśnień, jeżeli zagadnienia omawiane na lekcjach są dla niego niezrozumiałe,
2. ) korzystać z zajęć w szkole zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
3. ) do pomocy nauczyciela przedmiotu, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału nauczania
4. ) do systematycznej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny stanu wiedzy i umiejętności,
5. ) do powiadomienia przez nauczyciela przedmiotu z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
6. ) wnioskowania o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, sprawdzającego, klasyfikacyjnego z zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
7. ) po dłuższej nieobecności przekraczającej tydzień poprosić o czas potrzebny na uzupełnienie wiadomości oraz zadań domowych, o wyznaczenie innego terminu pisania prac klasowych,
8. ) do pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
9. ) do dostosowania wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. W trakcie zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek:
1. ) przychodzić na zajęcia przygotowany, tzn. przynosić podręczniki zawarte w szkolnym zestawie podręczników, zeszyty przedmiotowe, pomoce dydaktyczne, przybory oraz potrzebne materiały,
2. ) być przygotowanym do zajęć, czyli mieć odrobione zadania domowe, być gotowym do odpowiedzi przynajmniej z trzech ostatnich zajęć,
3. ) brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych,
4. ) sumiennie wykonywać polecenia nauczyciela,
5. ) przestrzegać dyscypliny,
6. ) zachowywać się kulturalnie,
7. ) po zakończonych zajęciach w sali lekcyjnej pozostawić po sobie ład i porządek.
Zachowanie uczniów w szkole
§ 43
1. Uczeń przejawia właściwe zachowanie, gdy:
1. ) godnie reprezentuje szkołę w uroczystościach, imprezach, konkursach, zawodach sportowych, imprezach środowiskowych itp.,
2. ) bierze udział w organizacjach uczniowskich,
3. ) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
4. ) wykonuje zadania zlecone przez nauczyciela jako dodatkowe,
5. ) wzbogaca wyposażenie i estetykę klasy,
6. ) właściwie reaguje na dostrzeżone zachowania i sytuacje niezgodne z prawem lub zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu innych,
7. ) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły lub klasy,
8. ) bierze udział w akcjach ogłaszanych przez szkołę, szczególnie o charakterze charytatywnym,
9. ) podejmuje się stałej pracy na rzecz klasy lub szkoły,
10. ) chętnie udziela pomocy innym, w tym szczególnie w nauce,
11. ) bierze udział w pracach porządkowych,
12. ) wykazuje wysoką kulturę osobistą, zachowuje się kulturalnie wobec dorosłych i kolegów na terenie szkoły i poza nią,
13. ) okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły,
14. ) nosi jednolity strój uczniowski,
15. ) szanuje poglądy, uczucia, przekonania innych.
2. Uczeń przejawia niewłaściwe zachowanie, gdy:
1. ) nie szanuje symboli narodowych i szkolnych,
2. ) wszedł w konflikt z prawem,
3. ) lekceważy naukę, ma negatywny stosunek do przedmiotów szkolnych,
4. ) jest niepunktualny, nie usprawiedliwia nieobecności,
5. ) nie bierze udziału w życiu klasy szkoły,
6. ) lekceważy powierzone mu obowiązki,
7. ) nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
8. ) nie stosuje zasad bezpieczeństwa, swym zachowaniem może stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia swojego i innych,
9. ) inicjuje lub uczestniczy w bójkach na terenie szkoły i poza nią,
10. ) nie reaguje na zachowania lub sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych,
11. ) nie wypełnia obowiązków dyżurnego,
12. ) nie dba o własne mienie lub cudze, celowo je niszczy,
13. ) zaśmieca otoczenia, nie uprząta swojego miejsca pracy,
14. ) nie wykazuje dbałości o higienę osobistą,
15. ) wpływa destrukcyjnie na kolegów,
16. ) prowokuje innych uczniów do złego zachowania,
17. ) prześladuje innych uczniów,
18. ) nie przestrzega norm kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,
19. ) arogancko odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,
20. ) bywa wulgarny i złośliwy,
21. ) wykazuje agresję słowną lub fizyczną wobec innych osób,
22. ) wymusza od kolegów przedmioty, pieniądze, jedzenie,
23. ) kłamie,
24. ) kradnie,
25. ) pali tytoń,
26. ) pije alkohol,
27. ) używa środków odurzających,
28. ) wagaruje,
29. ) wychodzi poza teren szkoły w czasie przerw lub zajęć prowadzonych w szkole,
30. ) podrabia podpisy lub oceny,
31. ) nie nosi jednolitego stroju uczniowskiego,
32. ) nie nosi odpowiedniego stroju na zajęcia sportowe.
1. pochwałą udzieloną przez wychowawcę lub dyrektora szkoły,
2. punktami dodatnimi zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego sytemu oceniania.
1. ) uwagą wpisaną do zeszytu wychowawcy,
2. ) upomnieniem lub nagana dyrektora szkoły,
3. ) punktami ujemnymi zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego sytemu oceniania.
4. Za właściwe zachowania uczniowie są nagradzani:
5. Za niewłaściwe zachowania są karani punktami ujemnymi zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego sytemu oceniania:
Zasady usprawiedliwiania nieobecności
§ 44
1. Uczeń, mimo spóźnienia, jest zobowiązany do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia.
2. Spóźniony uczeń nie może swym przybyciem zakłócić przebiegu zajęć.
3. Uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić ustnie lub pisemnie swoje spóźnienie u nauczyciela przedmiotu, jeżeli spóźnienie objęło tylko część lekcji.
4. Uczeń jest zobowiązany przynieść pisemne usprawiedliwienie od rodziców jeżeli spóźnienie objęło całą jednostkę lekcyjną lub więcej godzin.
5. Uczeń może być częściowo zwolniony z zajęć ( w tym pozalekcyjnych), jeżeli przyniesie pisemne zwolnienie od rodziców/prawnych opiekunów.
6. W przypadku nieobecności trwające dłużej niż 3 dni rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani poinformować szkołę o przyczynie nieobecności oraz o przewidywanym okresie nieobecności.
7. W przypadki niedopełnienia obowiązki zawartego w pkt. 6, wychowawca klasy jest zobowiązany do uzyskania informacji o przyczynie nieobecności w szkole.
8. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć pisemne usprawiedliwienie wystawione przez rodzica/prawnego opiekuna w przeciągu 7 dni od powrotu od szkoły.
9. W usprawiedliwieniu należy podać okres nieobecności oraz przyczynę.
10. Nieobecność może być usprawiedliwiona dokumentem wystawionym przez instytucję lub osobę: ośrodek zdrowia, lekarz, sąd, kurator rodzinny lub sadowy, itp. Dokument musi byś poświadczony pieczęcią i podpisem osoby wystawiającej.
Zasady korzystania z telefonów komórkowych
§ 45
1. W szkole obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
2. W procesach lekcyjnych wymagających użycia telefonu, będących elementem edukacyjnym lub zdrowotnych dyrektor na wniosek rodzica dopuszcza korzystanie z telefonu komórkowego.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zaginięcie telefonu.
4. Naruszanie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu”- telefon odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.
5. W przypadku naruszenia zasad uczeń zostaję ukarany punktami ujemnymi z zachowania.
6. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły.
7. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna.
Nagrody
§ 46
1. Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1. ) pochwałę wychowawcy wobec klasy,
2. ) pochwałę dyrektora wobec klasy lub wszystkich uczniów szkoły,
3. ) dyplom uznania za wyniki w nauce - średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania,
4. ) list pochwalny za wyniki w nauce - średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania,
5. ) nagrodę rzeczową za wyniki w nauce i zachowaniu- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania,
Kary
§ 47
1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu w zakresie go dotyczącym.
2. Stosuje się następujące rodzaje kar:
1. ) upomnienie wychowawcy wobec klasy,
2. ) upomnienie lub nagana dyrektora,
3. ) zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy lub innej organizacji oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz (czas wyznacza Rada Pedagogiczna po konsultacji z Samorządem Szkolnym),
4. ) zawieszenie prawa do udziału w imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę (czas wyznacza Rada Pedagogiczna po konsultacji z Samorządem Szkolnym),
5. ) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów,
6. ) W uzasadnionych przypadkach (np. trudności wychowawcze, nieprzestrzeganie statutu szkoły) decyzją Rady Pedagogicznej zostaje spisany z uczniem kontrakt, określający zasady jego dalszego uczestniczenia w życiu szkoły,
7. ) Kontrakt spisywany jest w obecności rodzica (prawnego opiekuna) ucznia wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Kary stosuje się według ustalonej kolejności.
4. W szczególnie drastycznych przypadkach kary mogą być stosowane z pominięciem ustalonej kolejności.
5. Za szczególnie drastyczne przypadki uznaje się:
1. ) notoryczne zakłócanie porządku zajęć szkolnych,
2. ) zakłócanie imprez i wycieczek szkolnych,
3. ) aroganckie zachowanie wobec innych osób (kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły);
4. ) przemoc psychiczną i fizyczną wobec innych osób;
5. ) kradzież mienia (w tym szkolnego);
6. ) palenie papierosów na terenie szkoły i podczas imprez i wycieczek szkolnych;
7. ) picie alkoholu i przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły, jak również podczas imprez i wycieczek szkolnych;
8. ) pośredniczenie, sprzedaż i zażywanie narkotyków;
9. ) fałszerstwo w dokumentacji szkolnej (np. podrabianie podpisów, dopisywanie lub zmienianie ocen);
10. ) notoryczne przebywanie podczas przerw poza wyznaczonym terenem szkolnym;
11. ) nagminne, samowolne opuszczanie szkoły podczas przerw lub zajęć lekcyjnych;
12. ) wagarowanie.
§ 48
1. Szkoła powiadamia Rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowania wobec niego kary.
2. Uczeń, jego Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do odwołania się od kary.
3. Odwołanie mogą wnieść do dyrektora w terminie 3 dni od daty ich zawiadomienia, który rozpatruje pismo w zakresie go dotyczącym w terminie 7 dni od daty wpłynięcia odwołania.
4. Kolejne odwołanie składane jest na ręce organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wizytator KO) za pośrednictwem Szkoły.
Procedury szkolne
§ 49
1. W sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością, demoralizacją, narkomanią, alkoholizmem oraz w innych sytuacjach nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani postępować zgodnie z procedurami:
1. ) Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu przestępczego lub podejrzenia o popełnienie takiego czynu
2. ) Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
3. ) Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk
4. ) Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
5. ) Procedura postępowania wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa(np. kradzieży, wymuszenia)
6. ) Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się sprawcą czynu karalnego ( np. pobicia, udziału w bójce, innych aktów agresji fizycznej lub psychicznej).
7. ) Procedura komunikowania się pracowników z klientami szkoły
8. ) Procedura reagowania na osoby obce znajdujące się na terenie szkoły
9. ) Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów.
2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zapoznać pracowników z w/w procedurami.
3. Wszyscy pracownicy szkoły obowiązani są znać, przestrzegać i stosować procedury zapisane w w/w dokumencie.
4. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia, który ukończył 18 rok życia, a nie ukończył gimnazjum, z listy uczniów.
5. Skreślenia można dokonać po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia.
6. Skreślenia ucznia z listy uczniów można dokonać w następujących przypadkach:
1. ) nieusprawiedliwione nieobecności,
2. ) wagarowanie,
3. ) stosowanie przemocy wobec innych,
4. ) dewastacja mienia prywatnego i publicznego,
5. ) kradzieże,
6. ) podpalenie,
7. ) szantaż,
8. ) palenie papierosów na terenie szkoły, w obecności innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,
9. ) zażywanie lub rozprowadzanie wśród uczniów lub innych członków społeczności lokalnej środków odurzających,
10. ) groźby karalne wobec uczniów lub zachowania mające na celu wymuszenie od innych uczniów pieniędzy lub dóbr materialnych,
11. ) zachowania zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu swojego i innych,
12. ) negatywne zachowania uniemożliwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych (agresja słowna w stosunku do nauczycieli i uczniów, wywoływanie kłótni i bójek na lekcji, notoryczne głośne zachowanie na zajęciach, przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji),
13) przynależność ucznia do grupy przestępczej lub chuligańskiej
7. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów obejmuje następujące czynności:
1. ) odnotowanie przypadku stanowiącego podstawę do skreślenia przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora w zeszycie uwag lub sporządzenie protokołu.
2. ) zebranie materiałów, mogących służyć jako dowód w sprawie (dokumenty, zeznania świadków, opinie),
3. ) wysłuchanie wyjaśnień ucznia,
4. ) podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną,
5. ) zaopiniowanie uchwały przez samorząd uczniowski,
6. ) wydanie decyzji przez dyrektora.
8. Wyniki w nauce nie stanowią podstawy do skreślenia ucznia z listy uczniów.
9. Uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być informowani o każdym stadium toczącego postępowania.
10. Przed podjęciem uchwały rada pedagogiczna powinna przedyskutować inne środki i metody, które mogłyby wpłynąć na postawę ucznia.
11. W posiedzeniu rady pedagogicznej osobą reprezentującą interesy ucznia jest osoba wskazana przez ucznia: wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciel, którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące.
12. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów, uczniowi przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Rozdział VIII
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
§ 50
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w porozumieniu z Radą Pedagogiczną opracowuje szczegółowy sposób oceniania szkolnego.
2. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania zawiera „Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej w Załużu”
3. Ocenianie wewnątrzszkolne jest zgodne z:
1. ) obowiązującymi aktualnie przepisami prawa oświatowego, a zwłaszcza z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz w szkołach
§ 51
1. Wprowadzenie wewnątrzszkolnych zasad oceniania ma na celu:
1. ) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.
2. ) wdrażanie do systematycznej pracy.
3. ) rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej.
4. ) przygotowanie szkoły do oparcia pracy na podstawie programowej.
5. ) zwiększenia rangi oceny stopnia opanowania umiejętności kluczowych w ramach finalnej oceny przedmiotowej ucznia.
6. ) dostarczanie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.
7. ) pozytywne motywowanie ucznia.
8. ) dostarczanie uczniom bieżącej informacji o własnych osiągnięciach w zakresie zajęć edukacyjnych i zachowania
9. ) dostarczanie Rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci w zakresie zajęć edukacyjnych i zachowania.
10. ) ustalenie trybu odwoławczego w sytuacji, kiedy uczeń, bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) chcą odwołać się od ustalonej przez nauczyciela oceny końcowej z zajęć edukacyjnych i od ustalonej przez wychowawcę końcowej oceny zachowania.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1. ) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2. ) kryteria oceniania wewnątrzszkolnych wymagań edukacyjnych,
3. ) kryteria oceniania zachowania;
4. ) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
5. ) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
6. ) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7. ) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
8. ) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie
§ 52
1. Nauczyciel ma obowiązek do końca września poinformować klasę o programie nauczania na dany rok, uzgodnić sposób notowania tematów (zeszyty, ćwiczenia), podać kryteria oceniania i własne wymagania. Należy ten fakt odnotować w dzienniku szkolnym i zeszytach uczniów. Własne ustalenia można zapisać w formie kontraktu.
2. Kryteria oceniania i wymagania poszczególnych nauczycieli znajdują się u każdego z nauczycieli i na stronie internetowej szkoły.
3. Nauczycielowi nie wolno zmieniać w ciągu roku szkolnego uzgodnionych z klasą ustaleń.
Indywidualizowanie pracy z uczniem
§ 53
1. Nauczyciel każdego przedmiotu ma obowiązek w miarę swoich możliwości indywidualizować pracę z uczniem.
2. Nauczyciel każdego przedmiotu ma obowiązek sformułować wymagania dla ucznia z dysfunkcją zgodną z orzeczeniem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
3. Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dyrektor szkoły wydaje decyzję o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki i lekcji twórczości jest brany pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. Na podstawie orzeczenia lekarskiego dyrektor wydaje decyzję o czasowym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki.
Zasady oceniania bieżącego, semestralnego i rocznego. Klasyfikacja semestralna i roczna
§ 54
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
2. Wewnątrzszkolna procedura oceniania obejmuje wystawianie ocen:
1. ) bieżących,
2. ) semestralnych,
3. ) rocznych
4. ) końcowych
3. Wystawianie oceny bieżącej może odbywać się na podstawie udziału ucznia w zajęciach lekcyjnych, przygotowaniu pracy domowej (bieżąco kontrolowanej), rozmowy sprawdzającej, umiejętności stawiania pytań, „formułowania” problemów, notatki do zapisania, wniosku. Taką ocenę wystawia się np. na podstawie pracy pisemnej, wykonywania zadań długofalowych (prowadzenie teczek tematycznych, analizy wybranych problemów w lokalnej prasie). Ważną podstawą wystawiania ocen bieżących jest sam fakt podjęcia przez ucznia aktywności, np. podczas lekcji.
4. Podstawą wystawienia oceny semestralnej może być ogólna ocena pracy ucznia, osiągniętych umiejętności i pozyskanej wiedzy, kontrolowanych testem sprawdzającym, podsumowującym. Ważnym elementem oceny semestralnej jest ocena sprawności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy, np. słowników, encyklopedii, literatury przedmiotu. Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie ocen bieżących, ale nie powinna być ich średnią arytmetyczną. Nauczyciel bierze
również pod uwagę wyniki sprawdzianów, testów i samodzielnych odpowiedzi., aktywność na zajęciach.
5. Rok szkolny ma dwa semestry. Pierwszy semestr kończy się w dniu posiedzenia śródrocznej semestralnej rady klasyfikacyjnej. Następny dzień jest pierwszym dniem drugiego semestru.
6. Drugi semestr kończy się w dniu zakończenia zajęć roku szkolnego.
7. Ocena roczna powinna uwzględniać stopień i zakres zdobytych umiejętności, sprawności i wiedzy w ciągu roku szkolnego, a także wyrażać zaangażowanie ucznia w realizację pracy przez cały rok szkolny. Na koniec roku można przeprowadzić sprawdzian (test, pracę pisemną) kontrolujący wiedzę i umiejętności.
8. Ocena końcowa wystawiana jest po zakończeniu realizacji materiału przedmiotu w II etapie edukacyjnym i znajduje się również na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
9. Dodatkowe zajęcia edukacyjne są oceniane zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania według przyjętej skali. Ocena ta nie ma wpływu na średnią ocen, na promocję oraz ukończenie szkoły podstawowej przez ucznia.
10. Realizowane moduły nie są oceniane stopniami.
11. Nauczyciel jest obowiązany , na podstawie pisemnej opinii publicznej, a także niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §1 ust.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §1 ust.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
14. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki.
15. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony.
16. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”.
17. Jeżeli poziom edukacyjnych osiągnięć ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełniania wiadomości na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych.
18. Nauczyciel przedmiotu może dobierać metody i tempo pracy z klasą lub poszczególnymi uczniami w zależności od potrzeb.
19. Na radzie pedagogicznej nauczyciel przedmiotu przedstawia dokumentację potwierdzającą działania, które przedsięwziął w celu zapobieżenia drugoroczności.
Postępowanie w przypadku zastrzeżeń rodziców lub ucznia wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej
§ 55
1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1. ) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2. ) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1. ) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2. ) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2. wychowawca klasy,
3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4. pedagog ( jeśli jest zatrudniony w szkole),
5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
6. przedstawiciel rady rodziców.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.
1. ) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
1. skład komisji,
2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
3. zadania (pytania) sprawdzające,
4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
5. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
6. skład komisji,
7. termin posiedzenia komisji,
8. wynik głosowania,
9. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Egzamin klasyfikacyjny
§ 56
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, zaś z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego w formie zadań praktycznych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;
2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
Egzamin poprawkowy
§ 57
Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Za wyjątkowy przypadek rada pedagogiczna może uznać:
1. ciężką lub przewlekłą chorobę ucznia,
2. przypadek losowy mający wpływ na obniżenie osiągnięć edukacyjnych ucznia, np. śmierć bliskiej osoby, tragedia w rodzinie,
3. przejściową, trudną sytuację ucznia spowodowaną złym wpływem innych osób, patologią rodzinną lub innymi czynnikami.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Zadania i pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) przygotowuje nauczyciel przedmiotu. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1. skład komisji;
2. termin egzaminu poprawkowego;
3. pytania egzaminacyjne;
4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust. 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
Egzamin sprawdzający
§ 58
Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna semestralna lub roczna jest jego zdaniem lub zdaniem rodziców (opiekunów prawnych) zaniżona. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) złożoną dyrektorowi szkoły co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Prośba uczniów musi zawierać adnotację o wyrażeniu zgody na egzamin i podpis rodzica. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, ale nie później niż przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
1. wychowawca - przewodniczący komisji,
2. nauczyciel przedmiotu (z zastrzeżeniem, że jeżeli wychowawca jest nauczycielem przedmiotu, to powołuje się nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu) - jako egzaminator,
3. rodzic (opiekun prawny) – jako obserwator.
Nauczyciel, wyznaczony jako egzaminator, może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem szkoły). Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć charakter ćwiczeń praktycznych. Zadania i pytania (ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator. Stopień trudności pytań i zadań musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń. Komisja, o której mowa w ust. 4, może na podstawie egzaminu sprawdzającego:
1. podwyższyć stopień - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
2. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół zawierający : imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu, zadania i pytania (ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłe informację o odpowiedziach ustnych i wykonanych zadaniach praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może do niego przystąpić w terminie określonym przez dyrektora szkoły. Od ustalonego przez komisję stopnia uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać pisemnie w terminie dwóch dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia:
1. ) oddalić odwołanie podając uzasadnienie,
2. ) wyznaczyć powtórny egzamin sprawdzający, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów wewnątrzszkolnego sytemu oceniania.
W przypadku wyznaczenia powtórnego egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
2. wychowawca klasy,
3. nauczyciel uczący danego przedmiotu, z zastrzeżeniem jak w ust.5- jako egzaminator,
4. członek Rady Rodziców,
5. rodzic - jako obserwator.
Termin powtórnego egzaminu należy przeprowadzić:
1. w przypadku stopnia semestralnego w ciągu dwóch pierwszych tygodni następnego semestru,
2. w przypadku stopnia rocznego - do końca roku szklonego.
Przy powtórnym egzaminie sprawdzającym stosuje się przepisy ust.4-10. Od stopnia ustalonego w wyniku powtórnego egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.
Kryteria oceny z zachowania
§ 59
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Śródroczną semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. Śródroczna semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7. okazywanie szacunku innym osobom.
Śródroczną semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali punktowej:
1. ) wzorowe (wz),
2. ) bardzo dobre (bdb),
3. ) dobre(db),
4. ) poprawne (pop),
5. ) nieodpowiednie (ndp),
6. ) naganne
Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na godzinie wychowawczej, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uwzględniając:
1. samoocenę ucznia
2. opinię uczniów wyrażających własne zdane o zachowaniu kolegów
3. opinie nauczycieli
4. uwagi odnotowane w dzienniku uwag
Uczeń jest oceniany w ciągu roku szkolnego dwukrotnie:
1. na koniec I semestru- ocena śródroczna semestralna,
2. na koniec roku szkolnego – ocena roczna.
Ocenę roczną wystawia się uwzględniając ocenę semestralną opinii w/w osób. Nauczyciele i wychowawcy wpisują w arkusz konsultacyjny swoje propozycje ocen zachowania każdego ucznia, z którym mają zajęcia. Szczegółowe kryteria i zasady oceniania zachowania zawiera „Wewnątrzszkolny system oceniania”.
Zasady komunikowania się szkoły z uczniami i rodzicami w zakresie ich oceniania
§ 60
Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Każda ocena postawiona przez nauczyciela musi być uzasadniona. Szkoła na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu informuje rodziców o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego Szkoła organizuje dla rodziców spotkania ze wszystkimi nauczycielami w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca wg harmonogramu na dany rok szkolny. Wtedy też przekazywana jest informacja o bieżących osiągnięciach ucznia i możliwościach uzyskania wyższej niż przewidywana końcowej oceny klasyfikacyjnej. Na miesiąc przed terminem klasyfikacji śródrocznej i końcowej każdy uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani przez nauczycieli o przewidywanych ocenach niedostatecznych i możliwościach ich poprawy. Informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej kierowana jest do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w sposób pisemny. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacji śródrocznej i końcowej każdy uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani przez nauczycieli o przewidywanych ocenach możliwościach ich poprawy.
Rozdział IX
Nieprzestrzeganie Statutu Szkoły Podstawowej
§ 61
Jeżeli Statutu nie przestrzega:
1. pracownik szkoły, to postępowanie wyjaśniające wdraża i decyduje o sposobie ukarania dyrektor szkoły;
2. uczeń w zakresie go dotyczącym, to postępowanie wdraża i decyduje o sposobie ukarania organ Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem, wychowawcą, pedagogiem i dyrektorem szkoły;
3. dyrektor szkoły, to postępowanie wdraża i decyduje o sposobie ukarania organ prowadzący wraz z organem nadzoru pedagogicznego.
Wszelkie postępowanie wyjaśniające powinno być podjęte najpóźniej w terminie 14 dni od daty pisemnego i umotywowanego ich zgłoszenia. Decyzję zainteresowanemu należy wręczyć na piśmie podając uzasadnienie i tryb odwołania od tej decyzji. Odwołanie należy wnieść do :
1. organu prowadzącego szkołę, jeśli dotyczy pracownika szkoły
2. dyrektora Szkoły Podstawowej lub Rady Pedagogicznej jeśli dotyczy ucznia
3. organu prowadzącego szkołę, jeśli dotyczy dyrektora Szkoły Podstawowej.
Rozdział X
Zasady BHP
§ 62
Budynek szkoły oraz przynależne do niego tereny wraz z urządzeniami powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe. Urządzenia sanitarne powinny znajdować się w stanie pełnej sprawności technicznej i być utrzymane w stałej czystości. Pomieszczenia szkolne powinny posiadać właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz odpowiednią powierzchnię użytkową. Stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt szkolny powinny być dostosowane do wzrostu
uczniów i rodzaju wykonywanej pracy. Nauczyciele powinni zadbać o wietrzenie pomieszczeń szkolnych oraz dopilnować przebywania uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu. W razie opadów śnieżnych przejścia w obrębie terenu szkolnego powinny być oczyszczone ze śniegu i lodu oraz posypane piaskiem. Pomieszczenia, do których wzbroniony jest dostęp uczniom, powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. W salach lekcyjnych powinna być zapewniona minimalna temperatura +15°C W przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych tej temperatury, Dyrektor Szkoły Podstawowej zawiesza czasowo zajęcia szkolne, po powiadomieniu organu prowadzącego. Dyrektor Szkoły Podstawowej, za zgodą organu prowadzącego, może również czasowo zawiesić zajęcia szkolne w innych szczególnych przypadkach. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do organizowania dla pracowników szkoły różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami. Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych uczniów powinien uwzględniać:
1. równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia;
2. różnorodność zajęć w każdym dniu;
3. niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 63
Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. Znowelizowany Statut jest przekazywany organowi prowadzącemu szkołę i organowi nadzoru pedagogicznego. Za ujednolicenie tekstu
statutu po nowelizacji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który go podpisuje jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej.
§ 64
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 marca 20019 r. uchwalono jednolity tekst Statutu Szkoły Podstawowej w Załużu na podstawie obowiązujących aktów prawnych

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny